Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 16 april 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– website

– verslag sollicitatiecommissie

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. voorbereiding gesprek wethouders 18 juni a.s.

7.     Domeinen:   a. gevraagd advies: Beleidsplan vóór eind juni (M. Kielema)

b. inrichting en organisatie: – voortrekker/emailbeheerder

c. nieuws uit:  – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 21 mei 2021

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig (lijfelijk): C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, E. Kruidhof (voorzitter), D. Mik, S. Olinga,

W. Verkerk en de wethouders Visser en Rutgers en ambtenaar T. Bollin.

Online aanwezig: A. Griede.

M.k.a.: M. Bolt, C. Lusink.

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Punt 6 ‘gesprek met de wethouders’ wordt eerst behandelt, dus wordt punt 3.

3.     Gesprek met de wethouders:

De voorzitter nodigt de wethouders uit om ons diverse ‘nieuwtjes’ mee te delen. Wethouder Visser trapt af met de mededeling dat de gemeente bezig is met de regeling TONK, welke dient voor ondersteuning van mensen en bedrijven die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen doordat hun inkomsten meer dan 20% zijn gedaald als gevolg van corona. Gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Er is hiervoor € 520.000,= beschikbaar.

De gratis OV wordt nu door de gemeente geëvalueerd. S. Olinga zegt dat wij een advies hebben gegeven op de ‘meedoen pas’. De wethouder zegt dat is gebleken dat de doelgroep er baat bij heeft. Het is een pilot tot 1 juli en het college moet kijken of ze dit kunnen voortzetten. Onze gemeente is de enigste in heel Nederland die dit doet.

Wethouder Rutgers zegt dat de eigen bijdrage in het leerlingenvervoer naar bijzonder cq speciaal onderwijs wordt geschrapt, immers het is vaak geen vrijwillige keuze om leerlingen daar naar toe te zenden. Verder is er een idee over het inzetten van deelauto’s, dit moet echter nog wel verder uitgewerkt worden.

De voorzitter brengt de casus van Verkerk ter tafel, waar iemand 121%  boven het bijstandsniveau zit(120% is de grens) en daardoor buiten alle regelingen valt. Hij is benieuwd naar de zienswijze van de wethouders. Wethouder Visser antwoordt dat een aantal regelingen die 120% hanteren en ergens moet een grens zijn. Er zijn echter ook regelingen die uitgaan van het besteedbaar inkomen, dus dat geeft dan wat meer mogelijkheden. Zeker bijzondere bijstand is maatwerk. Zij zegt dat mensen niet worden gekort als ze iets extra krijgen van familie ed. De gemeente hanteert daarvoor een vrijstelling van enkele honderden euro’s per jaar (exacte bedrag niet bekend).  W. Verkerk adviseert om het inlevingsvermogen van ambtenaren te vergroten. Desgevraagd door S. Olinga antwoordt wethouder Visser dat handhaving niet de prioriteit van de gemeente is.

Wethouder Rutgers zegt dat geld vaak de boventoon voert, ook bij jeugdzaken, maar dat is niet gewenst. Bij jeugdzaken niet alles typeren als ‘zorg’, zij noemt ‘hulp bij dyslexie’ als voorbeeld, immers valt dit onder jeugdzorg of onderwijs?

S. Olinga vraagt nog hoe het staat met het extra geld vanuit Den Haag. T. Bollin antwoordt dat voor jeugdzorg de gemeente incidenteel een bedrag van 1,5 miljoen krijgt en daarnaast een bedrag van € 500.000,= i.v.m. coronamaatregelen. Hierover dient het college nog een besluit te nemen, waar dit bedrag ingezet wordt.

4.     Vaststellen van de notulen van 16 april 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van actiepunt ‘Allerlei bureaus die ‘graaien uit de pot’  vertelt T. Bollin dat er een aantal bureaus de wmo-begeleiding deden en dat er verder niets raars bij zit.

5.     Mededelingen vanuit het bestuur

      – website:

Deze dient te worden geactualiseerd en daarvoor zal een bijeenkomst worden gepland door de voorzitter met diverse leden,                Frissekom en mevr. C. Brink zal ook gevraagd worden erbij te zijn.

– verslag sollicitatiecommissie:

E. Kruidhof doet verslag en zegt dat de commissie voorstelt mevr. H. Valkema en de heer T. Krouwel als nieuwe leden per 1 juni te benoemen. De vergadering stemt hiermee in en T. Bollin zal dit officieel voor elkaar maken.  A. Griede zal de gegevens naar T. Bollin mailen.  C. Alblas geeft aan per 1 augustus te willen stoppen. De voorzitter zegt dat we na de zomervakantie een nieuwe sollicitatieprocedure moeten opstarten, waarbij de leden ook actief mensen moeten benaderen.

6.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

7.     Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat de vacature van beleidsambtenaar R. van Nuil intern door beleidsambtenaar J. de Boer is opgevuld.

T. Bollin stelt voor om met de teamcoaches van de uitvoering in gesprek gaan over hoe er binnen de uitvoerende teams gedacht en gewerkt wordt als het gaat om bejegening.

8.     Domeinen

a. gevraagd advies:  Beleidsplan vóór eind juni (M. Kielema):

De reacties van Djabani, Mik, en Verkerk zullen door de voorzitter doorgestuurd worden naar mevr. Kielema, met daarbij de opmerking          dat wanneer het concept klaar is, wij dit graag voor advies tegemoet zien.

b. inrichting en organisatie: 1. emailbeheerder: A. Griede zegt dat hij de emailadressen van de domeinen zal beheren en de mails zal                                                                                          doorsturen naar de voortrekker van ieder domein.

2. voortrekker: de volgende mensen worden ‘benoemd’, E. Kruidhof; Jeugd, T. Dijkman; Wmo en  M. Djabani;                                participatie. A. Griede zegt dat hij wel naar domein Wmo gaat ivm het opstappen van C. Alblas.

c.  nieuws uit:       – Jeugd:  geen nieuws.

Participatie: M. Djabani zal reageren op de mail J. Nipperus.

Wmo: W. Verkerk zegt dat een gesprek is geweest hoe gebruiker kan participeren in het aanbestedingsprogramma. Hij         heeft nog weer een mail gestuurd naar mevr. T. Wiersema mbt advies wonen, maar tot dusver geen respons.

   D. Mik doet verslag van de informatiebijeenkomst van 23 april met Rob van Veen en Jorien de Boer over beschermd             wonen voor jongeren.

9.     WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (aug: DB)

·       Contact opnemen met regiocoördinatoren (Bollin, DB)

·       Contact opnemen met J. Nipperus mbt bezoek werkplein Ability (Djabani)

·       Bijeenkomst plannen over de website (Kruidhof)

·       Gegevens aspirant leden naar Bollin mailen (Griede)

·       Reacties beleidsplan doorsturen naar Kielema (Kruidhof)

·       Nieuw overzicht met voortrekkersrol domeinen (Griede)

Downloaden in PDF formaat
Top