Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen (21/9/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering 21 september 2018

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig: T. Bollin, E. Kruidhof, C. Lusink, S. de Gries, T. Dijkman, M. Djabani,  A. Griede, C. Alblas

Afwezig: S. Olinga, D. Mik, M. Bolt

 

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Agendavaststelling: geen wijzigingen
 3. Mededelingen; W. Verkerk en T. Dijkman leveren hun de aandachtsveld(en) nog in.
 4. Vaststellen van de notulen van 18-07-2018: wijziging in punt 9: voorstel tot gesprek met mevr. W. de Jong over naamgeving en werkwijze van het nieuwe loket Wmo, Jeugd, Participatie, op 31 augustus
 5. Ingekomen stukken: email van Marloes Oort over de compensatie regeling van het eigen risico. Ze vraagt aan de adviesraad en haar achterban hoe de huidige regeling bevalt en een onderbouwing van het nut en de noodzaak van deze regeling. Beleid: Om snel te kunnen reageren ontvangt ieder de mail om persoonlijk reactie te geven.
 6. Communicatiemiddelen: De basisfolder wordt voorzien van plaatjes ( T. Dijkman en C. Brink), waarna een proeffolder wordt gemaakt door Frissekom. Griede gaat het emailadres van secretaris @ adviesraad.nl proberen te installeren omdat de laptop van C. Alblas er problemen mee heeft.
 7. Missie en visie: Nu de adviesraad compleet is en de nieuwe leden hun introductie hebben gehad is het de tijd om de missie en visie vanuit de theorie om te zetten in de praktijk. M. Djabani merkt op dat in het document “missie en visie” alleen over Wmo en jeugd wordt gesproken maar niet over “participatie”. T. Bollin legt uit dat onze adviesraad nu nog alleen de domeinen Wmo en Jeugd behartigt, en dat de wet Participatie nu nog een eigen adviesraad heeft, nl de cliëntenraad. De splitsing is destijds bewust gemaakt. Hoe kunnen we nu een heldere praktische toepassing van onze missie en visie vinden en hoe gaan we de inwoners breed inschakelen, breder dan de mensen die we in onze persoonlijke leefomgeving kennen? Dus mensen benaderen die zich buiten onze eigen leefcirkels bevinden. Voorstel: starten met een brainstormproces o.l.v. Ieta Berghuis om de werkwijze  van kerngroepen en burger betrokkenheid te doordenken. Daarna plannen we een teambuildingsbijeenkomst o.l.v. een extern persoon om de brainstorming verder praktisch te gaan invullen:     De website effectief gebruiken voor informatie geven en het ontvangen van vragen. De website zou een platform kunnen worden over zaken, de gemeente betreffende, omtrent het sociale domein. De informatie kunnen we ook delen via b.v. facebook, dus meer het internet op. Hoe gaan we met de informatiebijeenkomsten en  de kerngroepen praktisch werken? De praktijk van de communicatie met de gemeente en burgers: waarover gaan we adviezen geven, en welke informatie over Wmo activiteiten van de gemeente willen we plaatsen op de site, hoe selecteren we dat? We besluiten dat begin oktober de brainstorming met Ieta Berghuis zal plaatsvinden.
 8. Daarna een teambuilding o.l.v. een procesbegeleider van b.v. Stimulans of CMO Stam, die ons kan coachen om de inhoud van de informatiebijeenkomsten praktisch, effectief en creatief te maken..
 9. Het doel van de informatiebijeenkomsten is het bekend maken van de nieuwe adviesraad. De eerste bijeenkomsten hebben een algemeen karakter: wie zijn we, voor wie zijn we er, wat doen we. De locaties moeten dicht bij de burger zijn, ook in kleine kernen, met een laagdrempelig, gezellig karakter.
 10. Het netwerkbestand zoals dat door A. Griede is gemaakt wordt vastgesteld en kan worden ingevuld, b.v een kerngroep met namenlijst. Controle t.a.v. de wet privacy kan worden uitgevoerd door privacy coördinator G.de Groot. T. Bollin benadert hem. A. Griede is bereid om dit bestand te beheren, na overleg met S. Olinga.
 11. Het verslag van het gesprek met W. de Jong wordt besproken. Daar zowel de gemeente als de adviesraad informatiebijeenkomsten willen organiseren en folders maken neemt E. Kruidhof contact op met mevr. W. de Jong om te vragen of deze bijeenkomsten deels te koppelen zijn.
 12. Het vergaderschema wordt goedgekeurd. 21 dec. wordt vervangen door 14 dec.
 13. Kerngroep “Langer thuis wonen”. T. Poelman wordt de nieuwe leider vanuit de gemeente. Verder geen nieuws.

Kerngroep “Vrijwilligers”: Dit is een mooi voorbeeld van hoe burgers betrokken worden zonder dat de adviesraad iets hoeft aan te sturen. De basisstructuur is op orde bij M. Berghuis; een leuk leerproces voor een kerngroep. Slotverslag volgt nog.

 1. Mik bezoekt op 9 oktober het Platform Hattinga Verschure.
 2. Maandkalender: Aan de week van de pleegzorg wordt door de gemeente aandacht besteed daar pleegzorg nu onder haar verantwoordelijkheid valt. T. Bollin vraagt in het gemeentehuis naar activiteiten die geschikt zijn om op de maandkalender, op de website te plaatsen.
 3. Griede plaatst het vergaderschema op de website en de notulen.
 4. Bollin deelt mee dat de nieuwe adviesraadleden dinsdag a.s. worden benoemd in het college.
 5. Djabani vermeld dat de foto,s van nieuwe leden nog niet op de website staan. C. Brink regelt dit.
 6. Sluiting.
Downloaden in PDF formaat
Top