Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 18 februari 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– verslag overleg wethouders 10 maart;

– folders;

– sollicitatieprocedure;

– voorzitter;

– secretaris.

5.    Ingekomen/verzonden post

6.   Gemeente Het Hogeland

a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

7.     Domeinen:  

a. adviezen:    – reactie B&W beleidskader statushouders

b. nieuws uit:

Jeugd;

                                             – Participatie, kennismaking S. vd Velde;

Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

 

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 18 maart 2022

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig: lijfelijk: T. Dijkman, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink,  S. Olinga, H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin en S. van der Velde.

online:  A. Griede.

Afwezig: M. Bolt, M. Djabani en T. Krouwel

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.

3.     Vaststellen van de notulen van 18 februari 2022

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

verslag overleg wethouders 10 maart:

Aanwezig bij het online gesprek waren wethouders K. Rutgers(Jeugd) en M. de Visser (Wmo en Participatie) namens AHH T. Dijkman, E. Kruidhof, S. Olinga, H. Valkema en W. Verkerk. S. Olinga zegt dat het een open gesprek was, maar je blijft zoeken naar de relatie wethouders adviesraad. Hij vervolgt verder puntsgewijs de agenda van het overleg.

‘Charter Diversiteit’ is gericht op het personeelbestand van de gemeente zelf.

‘Klachtencie Wmo’ hierover wist niemand waarom dit geagendeerd was. Het blijkt uit registratie dat er al jaren geen officiële klachten zijn. Klachten worden rechtstreeks bij aanbieders van zorgmiddelen gemeld. T. Bollin zegt dat de adviesraad ook een signalerende functie heeft, dus klachten verzamelen en doorgeven aan de gemeente

‘Contact met wethouders en ambtenaren’ er is een pluim voor het contact met de ambtenaren, maar met het college gaat het moeizaam. Antwoord van de wethouder was dat zij zich aan de afspraken houden. De voorzitter vindt deze opmerking heel teleurstellend, hij vindt de terugkoppeling van de wethouders op onze adviezen minimaal. W. Verkerk noemt het politiek correcte reacties. T. Bollin adviseert om te gaan nadenken over, hoe de adviesraad zich kan profileren bij de nieuwe wethouders/raad.  C. Lusink stelt voor om in een jaaragenda op te nemen,  2x per jaar een overleg wethouders/DB en 2x per jaar wethouders/AB, daarnaast 2x per jaar met de afdelingshoofden en er tussendoor met de beleidsmedewerkers.

S. Olinga gaat verder met punt ‘minimabeleid’  waarbij is aangegeven dat in deze tijd van individualisering niet alle focus op vrijwilligers moet liggen. Het aantal zal alleen maar afnemen en mensen worden steeds ouder.

Over punt ‘Zwart scenario zorg en gevolgen WMO, participatie en jeugd’ zegt W. Verkerk, dat er al zoveel over wordt gepraat zonder daadwerkelijke actie. Hij vindt dat er tijdig ondersteuning geboden moet worden. Over punt ‘Verkiezingen’  zegt S. Olinga dat de Raad eind maart geïnstalleerd zal zijn en dat ze hopen op een coalitieakkoord eind juni.

 

We vervolgen met onze eigen agenda!

 

folders:

De folders liggen ter tafel en worden akkoord bevonden en er zullen 2500 papieren folders worden gedrukt voor verspreiding tbv de inwoners, door ze te brengen naar dorpshuizen, bibliotheken en huisartspraktijken. Daarnaast een digitale versie om rond te mailen en/of om op de website te plaatsen. De papieren folder voor de ambtenaren komt te vervallen en hiervoor komt ook een digitale versie in de plaats.

sollicitatieprocedure:

De commissie gaat een planning maken.

voorzitter:

T. Krouwel heeft in de vorige vergadering gezegd na te denken of hij voorzitter zou willen zijn.  De vergadering vindt, dat hij een zeer waardevol lid is met name ook door zijn juridische achtergrond. Hij geeft zeer goed onderbouwde en gedetailleerde reacties,                  welke vaak assertief zijn en soms activistisch. Een voorzitter moet vaak neutraler, samenvattend en verbindend zijn. Er wordt besloten dat de sollicitatiecommissie de vacature via een open procedure gaat invullen.

secretaris:

A. Griede zegt dat er een vervanger moet komen, omdat hij meer problemen krijgt als gevolg van MS. H. Valkema biedt aan bepaalde zaken te willen overnemen. De voorzitter zegt dat er officieel een nieuwe secretaris moet worden gezocht. H. Valkema zal met A. Griede overleggen over de werkinhoud van de secretaris.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.     Gemeente Het Hogeland

a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat nog steeds ziekte van collega’s parten speelt in de voortgang van werkzaamheden.

T.Bollin neemt afscheid van C. Lusing en D. Mik en biedt namens de gemeente hen een bos bloemen en een enveloppe met inhoud aan.

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen.

7.     Domeinen:

a. adviezen:         – reactie B&W beleidskader Statushouders

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen.

b.  nieuws uit:

Jeugd: De domeinleden hebben op 4 april een afspraak in Leens,

Participatie; S. van der Velde stelt zich voor en zegt per begin februari te

zijn gestart bij gemeente HLL met opdracht minimaregeling en evaluatie en met voorstellen te komen mbt            participatiefonds na 1 juli. Ze gaat cijfermatig evalueren wie hiervan gebruik maken en hierbij ook de enquête              betrekken die hiervoor is uitgezet. Daarna met subsidieverstrekkers en diverse gesprekpartners aan tafel en zou ook graag de adviesraad hierin betrekken. Zij zal data naar ons mailadres sturen.

Wmo:   geen

 

8.     WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad (DB, juni 2022)

·       Opdracht tot drukken van folders (Kruidhof, Valkema)

·       Planning sollicitatieprocedure (sollicitatiecommissie)

·       Bespreking evaluatie minimabeleid en scenario’s (S. vd Velde/domein Participatie)

Downloaden in PDF formaat
Top