Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 19 november 2021

4.     Mededelingen vanuit het bestuur:

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

7.     Domeinen

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 21 januari 2022

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig: lijfelijk: T. Dijkman, M. Djabani,  E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, H. Valkema,

W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

online:  A. Griede, T. Krouwel, S. Olinga.

M.k.a.: M. Bolt.

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.

3.     Vaststellen van de notulen van 19 november 2021

T. Bollin zegt naar aanleiding van punt 5a, dat de zin: “Er is een overschot van 1,3 miljoen, waarvan ook Sociaal domein een deel krijgt, zodat komend jaar geen bezuiniging hoeft plaats te vinden”,  moet worden gewijzigd in: “Er is een overschot van 1,3 miljoen, waarvan ook Sociaal domein een deel krijgt, “maar desondanks moet er het komend jaar een bezuiniging plaatsvinden.

Het verslag wordt, met in achtneming van bovenstaande wijziging, vastgesteld.

Naar aanleiding van het actiepunt “Eigen bijdrage Wmo; wethouder Visser (Dijkman)” deelt

T. Bollin mede, dat een commissie dit heeft  uitgezocht maar dat het niet mogelijk is.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

presentatie gemeenteraad:

De presentatie is als gevolg van de lockdown geannuleerd. Er wordt een nieuwe afspraak

gemaakt na installatie van de nieuwe raad na de verkiezingen in maart.

folders:

H. Valkema biedt zich aan om samen met de voorzitter dit uit te werken.

– sollicitatieprocedure:

Deze wordt z.s.m. door de sollicitatiecommissie opgestart.

sollicitatiecommissie:

S. Olinga, H. Valkema en M. Djabani gaan hierin zitting nemen.

vacature voorzitter:

Er is geen animo onder de zittende leden, dus zal het college zich hier verder over buigen.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.    

a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat er enkele problemen met de personele bezetting zijn wegens ziekte.

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

A. Griede vindt dat dit overzicht er in december al hoort te liggen. T. Bollin zorgt dat er z.s.m. een overzicht komt.

7.     Domeinen

a. adviezen:

minimabeleid: reactie gemeente wordt voor kennisgeving aangenomen. Een aantal van onze leden heeft hierop nog negatief per mail op gereageerd. H. Valkema heeft zich hieraan gestoord, immers we kunnen niet verwachten dat Het Hogeland afwijkt van het landelijk beleid

statushouders: Binnenkort neemt K. van Es contact met ons op, om een afspraak te maken om e.e.a. door te spreken.

b. light versie beleidsplan Sociaal domein:  I. Roelfsema heeft een basis beleidsplan klaar en wil deze graag in onze volgende vergadering      met ons bespreken.

c.  nieuws uit:      

Jeugd:  C. Lusink zegt dat op 25 november j.l. er een bijeenkomst is geweest. Hieruit kwam de vraag naar voren of er een klankbordgroep kan worden samengesteld, welke bij vragen  geraadpleegd kan worden. De voorzitter heeft dit doorgespeeld en weet niet hoe het hiermee staat. Hij zal er navraag naar doen.

Participatie; Charter Diversiteit: S. Olinga zegt dat de gemeente van plan is deze intentieverklaring te ondertekenen. Het betreft meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Hij vraagt zich af wat hier in de praktijk van terecht komt. We kunnen dit punt meenemen in ons eerstvolgende bijeenkomst met de wethouder.

 – Wmo:  T. Dijkman heeft de zitting van de klachtencommissie gevolgd.  Conclusie is dat de ‘gebruikers’ niet serieus worden genomen. Afgesproken wordt om dit punt in de eerstvolgende bijeenkomst met de wethouder te bespreken.

8.     WVTTK/Rondvraag

A. Griede wil, zoals reeds eerder gemaild, graag van de niet gereageerde leden een lijst van bijgewoonde bijeenkomsten in 2021 ten behoeve van het jaarverslag.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad (DB, juni 2022)

·       Folders (Kruidhof, Valkema)

·       Overzicht onderwerpen gemeente 2022 (Bollin)

·       Opstarten sollicitatieprocedure (sollicitatiecommissie)

·       Navraag over klankbordgroep Jeugd (Kruidhof)

·       Overzicht bijgewoonde bijeenkomsten in 2021 (allen)

 

 

 

 

 

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top