Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 17 juni 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Ingekomen/verzonden post

6.      a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Jaarplanning advisering

c. Presentatie AHH aan gemeenteraad

7.     Rooster van aftreding bestuursleden

8.     Domeinverdeling

9.     Integratie Participatiewet

10.   Domeinen:

– Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

11.   Maandactiviteiten kalender

12.   WVTTK/Rondvraag

13.   Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas,  T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, D. Mik,

S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k. M. Bolt

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor om bij punt 4 het gesprek met de wethouders van afgelopen woensdag aan de orde te stellen.

3.     Vaststellen van de notulen van 17 juni 2020

De notulen worden conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van de actielijst:

– Informatie verzamelen tav Pgb-houders klacht: T. Bollin checkt of hierover een hoorzitting heeft plaatsgevonden en of dit een individuele of groepsklacht is.

– mantelzorgcompliment: D. Mik zegt dat deze niet structureel in de begroting wordt opgenomen. T. Bollin vult aan dat er een budget is voor mantelzorg, maar dat daaruit meerdere onderdelen gefinancierd moeten worden.

– Contact opnemen met E. Meeuwissen betreffende dienstverlening: Dit zal D. Mik ter hand nemen.

 

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

De voorzitter vertelt dat bij het gesprek van woensdag, hij, T. Dijkman, C. Lusink, S. Olinga en W. Verkerk namens de adviesraad present waren. Wethouders K. Rutgers en M. Visser, M. Bolhuis (adviseur college) en T. Bollin namens de gemeente. De communicatie met het college vinden wij slecht en de wethouders beloven beterschap. Over het algemeen was de indruk dat er weinig compassie is met onze domeinen. Wij zullen over een half jaar evalueren of de situatie is verbeterd.

5.     Ingekomen/verzonden post

Naar aanleiding van het verslag van C. Alblas, deelt zij mede dat het een slecht voorbereide bijeenkomst was met een ongemotiveerde ambtenaar als leider. Oeverloze discussie hoe een woning ingericht moet worden voor een mindervalide. W. Verkerk begrijpt niet waarom dit item, welke toch onderdeel uitmaakt van de ‘woonvisie’, eruit gelicht wordt. Immers er zijn al besprekingen gaande, welke geleid wordt door een andere ambtenaar. A. Griede zegt dat bij een dergelijke discussie ‘ervaringsdeskundigen’ uitgenodigd moeten worden. Hij vraagt zich af waarom er überhaupt zoveel over gepraat moet worden, immers de aanpassingen in woningen voor mindervaliden staan in het bouwbesluit en dan met name in de NEN1814. Dus neem deze ter hand.

– Inventariseren vragen richting gemeente: is afgewerkt.

6.     Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin deelt mede, dat Marian Kielema een nieuwe beleidsmedewerker is, welke zij graag wil introduceren in de volgende vergadering. V.w.b. de ‘jaarplanning’ deelt zij mee, dat er een nieuw exemplaar komt. Inzake ‘’presentatie aan de gemeenteraad’ zegt zij dat wij dit moeten afstemmen met de griffie.

7.     Rooster van aftreding bestuursleden  

C. Alblas zegt dat zij 1 maart 2021 stopt. D. Mik zegt dat zij 1 oktober 2021 stopt en ze wil haar opvolger reeds meenemen naar onze vergaderingen. De voorzitter deelt mee, dat dit niet de bedoeling is en een sollicitatieprocedure door het DB zal worden opgestart. Ze zullen de volgende vergadering met een voorstel komen.

8.     Domeinverdeling

Per domein zal kennis gemaakt worden met de desbetreffende ambtenaren.

De voorgestelde emailadressen zullen worden aangemaakt door Compel.

9.     Integratie participatiewet

De voorlichting op 2 september j.l. door Stimulansz is door de aanwezigen als zeer positief ervaren.

10.  Domeinen

Jeugd: De voorzitter zegt dat de reactie van de gemeente op ons ongevraagd advies gisteren is ontvangen. A. Griede zorgt voor plaatsing op de website en C. Lusink zorgt dat er een kopie aan de deelnemers van de kerngroep wordt gemaild.

11.  Maandactiviteiten kalender

geen bijzonderheden

12.  WWVTTK/Rondvraag

T. Bollin vraagt welke postadres de gemeente moet gebruiken, als brieven per post worden verstuurd. Het DB zal hierover nadenken.

C. Alblas deelt mee dat zij en M. Djabani een bijeenkomst over de wet inburgering hebben bijgewoond, wat zeer prettig is ervaren en waar de ‘vraagstelling’ duidelijk was.

M. Djabani zegt dat de website moet worden aangepast in verband met integratie. Daarnaast vraagt hij of A. Griede een stroomschema kan maken cq aanpassen in verband met ‘meepraten/denken’ over beleid en uiteindelijke advisering door AHH.

W. Verkerk heeft vragen met betrekking tot het inkoopbeleid.

13Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Informatie verzamelen tav Pgb-houders klacht (Bollin)

·       Contact opnemen met E. Meeuwissen betreffende dienstverlening (Mik)

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (DB)

·       Sollicitatieprocedure starten  (DB)

·       Emailadressen domeinen aanmaken door Compel (Griede)

·       Postadres AHH (DB)

·       Procedure ‘meepraten over nieuw beleid’ (Griede)

Downloaden in PDF formaat
Top