Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 21 mei 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– vergaderingen juli/aug

– website bespreking 25 juni

5.    Ingekomen/verzonden post  

6.      a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen gemeente 2021

7.     Domeinen:     a. kerngroepen

                       b. inrichting en organisatie:  1. domeinindeling/voortrekker

                                                                       2.  rooster van aftreden

                       c. nieuws uit:  – Jeugd

                                               – Participatie;

                                               – Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 18 juni 2021

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig (lijfelijk): T. Dijkman, M. Djabani, E. Kruidhof (voorzitter), T. Krouwel, D. Mik, H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

Online aanwezig: A. Griede.

M.k.a.: M. Bolt, C. Alblas, C. Lusink, S. Olinga.

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom en met name de nieuwe leden dhr. T. Krouwel en mevr. H. Valkema. Er wordt een korte kennismakingsronde gehouden.

2.     Vaststellen agenda
Agendapunt 7e. Thematafels wordt toegevoegd.

3.     Vaststellen van de notulen van 21 mei 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

– vergaderingen juli en augustus: deze worden in principe gecanceld.

– website: veel afzeggingen en derhalve wordt de lunch gecanceld.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat het beleidsplan is vertraagd door ziekte van M. Kielema. De verwachting is dat dit pas in december z’n beslag zal krijgen.

Vervolgens zegt zij dat de voorjaarsnota (vooruitblik 2022) met de gemeenteraad is besproken. We moeten met minder geld toch hetzelfde blijven doen. Er zal zoals verwacht wordt, minder geld uit het gemeentefonds komen door een wijziging in de berekeningsmethode. De voorzitter vraagt of het geld uit de gemeentefonds is geoormerkt. T. Bollin antwoordt dat dit deels het geval is, maar de verdeling doet het college middels een begroting, welke door de raad moet worden vastgesteld.

T. Krouwel vraagt wat de gemeente doet aan die 5 miljoen korting die op stapel staat en mede daardoor ook overweegt een eigen bijdrage Wmo in te voeren. T. Bollin antwoordt dat er enorm gelobbyd wordt door de gemeente. Vervolgens geeft zij aan dat gedacht wordt aan het invoeren van een eigen bijdrage gerelateerd aan het inkomen,  in verband met de enorme toename van het aantal Wmo aanvragen, zoals trapliften ed. Dat hier bezwaren aan kleven is duidelijk, immers dit druist in tegen het Rijksbeleid.

W. Verkerk vraagt welke verdeelsleutels het Rijk hanteert bij de bepaling van de bijdragen uit het gemeentefonds en hij zou graag in een duidelijk statement van het college horen, dat zij waarborgen dat inwoners met een smalle beurs koste wat kost ondersteund worden.

T. Krouwel zegt dat bij de decentralisatie van de Jeugdzorg en Wmo-zaken al snel bleek dat de gelden hiervoor niet toereikend bleken. Hij vindt dat de gemeente de VNG en het Rijk hiermee moet confronteren en niet de inwoners, door maar een eigen bijdrage in te voeren.

T. Bollin antwoordt dat gemeenten hier al jaren actie tegen voeren richting het Rijk en er is inmiddels een onderzoek gestart waaruit de tekorten ook blijken. Hierdoor komt het Rijk incidenteel met een verhoging voor Jeugdzorg.

De voorzitter vindt ‘de besteding van gelden binnen onze gemeente’ een goed punt om te agenderen bij de presentatie van de adviesraad aan de gemeenteraad.

b. Overzicht onderwerpen gemeente 2021

T. Bollin zegt dat ieder domein dit samen met de betreffende beleidsambtenaren moeten bewaken.

7.     Domeinen

a. kerngroepen: De  voorzitter zegt dat onze officiële werkwijze, door corona en de te korte termijn van adviesaanvraag, is gewijzigd. Hij wil gaan experimenteren met het instellen van een kerngroep voor bijv. een jaar, om de onderwerpen 2021 in bredere vorm te bespreken. Dit voorstel leidt tot verschillende reacties en er wordt besloten dat een ieder hierover nadenkt en dit punt de volgende vergadering opnieuw te agenderen.

b. inrichting en organisatie:   1. domeinindeling: A. Griede zegt dat hij de twee nieuwe leden heeft ingedeeld bij domein ‘participatie’ op

grond van hun ervaringen, maar uiteraard bepalen zij dat zelf. Beide leden zijn akkoord, maar zijn bereid om ook op de andere domeinen mee te praten.

                                               2. rooster van aftreden: A. Griede zegt dat een lid moet aangeven wat hij/zij volgend jaar doet, als zijn/haar

termijn er op zit. Besloten wordt om dit punt in september wederom te agenderen.

c.  nieuws uit:       – Jeugd:  geen nieuws.

Participatie: M. Djabani zegt dat hij binnenkort nog weer een afspraak heeft betreffende ‘communicatie’. Desgevraagd

door T. Bollin antwoordt M. Djabani dat hij geen  kennis heeft genomen van de ‘evaluatie OV-pas’ die door O. Garasjoek is toegezonden.

Wmo: T. Dijkman zegt dat zij de mail van S. Olinga inzake ‘eigen bijdrage’ heeft doorgestuurd met de vraag of we hier op

dit moment wat mee moeten doen. T. Bollin adviseert om dit met W. de Jong op te nemen, welke dit onderwerp in haar portefeuille heeft.

d. Woonvisie: W. Verkerk doet verslag van de perikelen rond de voorbereiding van de woonvisie. Hij, T. Dijkman en A. Griede hebben

maandag 21 juni een gesprek hierover met de wethouder. Er komen in de vergadering geen nieuwe visies ed. op tafel.

e. Thematafels: D. Mik vertelt dat het lokaal programmaplan ‘Kop op Het Hogeland’ beschrijft hoe de gemeente Het Hogeland voor de

periode tot 2030 op lokaal niveau een bijdrage levert aan de ambities van het Nationaal Programma Groningen.                  Het beschrijft in 6 programmalijnen het perspectief voor inwoners en ondernemers van de hele gemeente. Thematafels is hieruit ontstaan waarbij diverse organisaties zijn uitgenodigd om te kijken hoe dit geld gebruikt kan worden.                        De volgende bijeenkomst is in oktober.

8.     WVTTK/Rondvraag

T. Dijkman zegt dat er een uitnodiging ligt van Cosis, Noorderzorg en Lentis voor het meedenken over een woonzorglocatie met mogelijkheden voor buurtzorg ed. in Uithuizen. Zij geeft 3 personen op.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (okt: DB)

·       Contact opnemen met regiocoördinatoren (Bollin, DB)

·       Benoeming nieuwe leden T. Bollin

·       Kerngroepen (DB)

·       Rooster van aftreden (ieder lid; DB)

·       Eigen bijdrage Wmo; W. de Jong (T. Dijkman)

·       Aanmelden meedenken woonzorglocatie (T. Dijkman)

Downloaden in PDF formaat
Top