Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 20 november 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– huishoudelijk reglement AHH

– vergaderschema 2021

5.    Ingekomen/verzonden post januari 2021

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Verordening AHH

c. Jaarplanning advisering 2021

7.    Integratie Participatiewet: – stand van zaken

8.     Domeinen:   a. gevraagd advies:    1. Koersdocument + reactie b&w

2. Woonvisie

b. onderzoek minimaregeling

c. inrichting en organisatie:   1. Stand van zaken;

2. Procedure ‘meepraten’

d.  nieuws uit:     – Jeugd

– Participatie;

– Wmo. Aanbestedingsproces

9.    Jaarverslagen

10.  WVTTK/Rondvraag

11.  Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 19 februari 2021

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig`(lijfelijk): C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Aanwezig (via online): A. Griede, D. Mik.

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
geen wijzigingen

3.     Vaststellen van de notulen van 20 november 2020

M. Djabani heeft moeite met het uitgebreid verslag, hij ziet het liever puntsgewijs. A. Griede antwoord dat dit expres is gedaan t.a.v. punt 6.c. ‘Koersdocument’, omdat hieruit het advies moest worden gehaald.

Het verslag wordt vervolgens conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

– huishoudelijk reglement AHH: S. Olinga vertelt dat de verordening is gewijzigd en dat daaruit verdwenen artikelen, welke ingevoegd

moeten worden in ons het reglement. Er zal de volgende vergadering een ontwerp ter tafel komen.

– vergaderschema 2021: er zal om en om vergadert worden in Uithuizen en Winsum.

5.     Ingekomen/verzonden post

Afgesproken wordt dat W. Verkerk lid wordt van Pouwer Platform, waaraan geen kosten zijn verbonden.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin memoreert aan de kennismaking via griffie met de raad en dat er een datum gepland moet worden voor overleg met de wethouders. Actie: Egbert

b. Verordening AHH

S. Olinga doet verslag van de wijzigingen. De AHH gaat akkoord en de secretaris zal dit middels een mail aan M. Kielema laten weten.

c. Jaarplanning advisering 2021

Er wordt gesproken over het gisteren door T. Bollin gemailde stuk. Belangrijkste item is het beleidsplan sociaal domein.

Er zal van Tina nog een aanvulling komen met de namen van betrokken wethouder/directeur/ adviseur /etc

7.     Integratie participatiewet

S. Olinga zegt waarom dit punt steeds was geagendeerd, maar kan vanaf heden van de agenda. T. Bollin adviseert de conculente(n) Werk & inkomen een keer uit te nodigen.

8.     Domeinen

 

a.     gevraagd advies:        1. Koersdocument + reactie b&w. Het antwoord is uitgebreid maar formeel, enigszins teleurstellend. Het vervolg

bestaat uit diverse beleidsplannen die nu gaan komen, dat weer volop de aandacht van de AHH zal krijgen. Wat is er dan terug te vinden van ons advies zal onze leidraad zijn.

                                         2. Woonvisie. Een zeer uitgebreid document. Vragen en opmerkingen : in hoeverre heeft de gemeente hierin nog

regie? Zorg voor een goede spreiding van nieuwbouw over de diverse dorpen. Je kunt wegtrekken van jongeren hiermee voorkomen. W. Verkerk en T. Dijkman gaan er mee verder. Contactambtenaar is Tamara Wiersma.

b. onderzoek minimaregeling: Binnen dit onderwerp valt ook het Clientervaringsonderzoek!! De AHH verbaast zich over het lage

percentage van binnengekomen antwoorden en daarmee de betrouwbaarheid van de uitslag. Al meerdere keren is door AHH geadviseerd om op andere manieren de meningen te verzamelen: bijv via diepte-interviews. Contactambtenaren zijn Olga Garasjoek/ Tjakkelien Nipperus

c. inrichting en organisatie:   1. Stand van zaken; de instellingen van het emailadres per domein zijn door A. Griede doorgegeven. Nog niet

elke contacpersoon kan er mee omgaan, of heeft er nog geen aandacht aan gegeven.

                                                     2. Procedure ‘meepraten’ :  M.Djabani (die om de procedure

gevraagd had) zal nog per mail reageren naar A. Griede.

d.  nieuws uit:      – Jeugd:  AHH wordt regelmatig 2/3 keer per jaar bijgepraat door ambtenaren, wat heel goed is . Focus vanuit AHH en

kerngroepen voor preventie en monitoren komen steeds beter naar voren. Laatste nieuws stond op de gemeentelijke pagina van 17 febr 2021: schoolmaatschappelijk werkers per locatie.

Homestart is ook begonnen met behulp van Humanitas.

                       – Participatie: C. Lusink neemt contact op ivm kennismaking.

                             – Wmo: Aanbestedingsproces: een zeer technisch proces, gebonden aan allerlei externe regels. AHH blijft verbaast over

gebrek aan aandacht voor de cliënt in dit geheel. Er wordt te gemakkelijk  over heen gewalst. W. Verkerk en

T. Dijkman volgen dit verder. Contactambtenaar is Anita Brands.

9.     Jaarverslagen.

Algemeen jaarverslag vraagt nog correctie op aantal details: actie C. Lusink.

Financieel jaarverslag is akkoord en wordt vastgesteld. A. Griede verzorgt verder de layout etc., waarna het naar het College kan worden gezonden.

10.  WVTTK/Rondvraag

S. Olinga vraagt naar de nieuwe rol van de dorpscoördinatoren. De laatste keer dat zij bij de AHH waren vertelde F. Stiekema dat de rol ging veranderen, maar nog niet bekend hoe. Daarna niets meer gehoord. We zullen bij gelegenheid contact opnemen. Geen prioriteit.

11.  Sluiting

De voorzitter herhaalt blij te zijn om elkaar weer live, op een veilige manier, te ontmoeten. Alle aanwezigen beamen dit.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Afwachten op reactie E. Meeuwissen betreffende dienstverlening (Mik)

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (maart: DB)

·       Sollicitatieprocedure starten  (maart: DB)

·       Huishoudelijk reglement (Olinga)

·       Wijzigingen doorgeven voor gemeentegids (Kruidhof)

·       Contact leggen met team participatie (C. Lusink)

·       Contact opnemen met dorpscoördinatoren (DB)

Downloaden in PDF formaat
Top