Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 20 november 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– huishoudelijk reglement AHH

– vergaderschema 2021

5.    Ingekomen/verzonden post januari 2021

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Verordening AHH

c. Jaarplanning advisering 2021

7.    Integratie Participatiewet: – stand van zaken

8.     Domeinen:   a. gevraagd advies:    1. Koersdocument + reactie b&w

2. Woonvisie

b. onderzoek minimaregeling

c. inrichting en organisatie:   1. Stand van zaken;

2. Procedure ‘meepraten’

d.  nieuws uit:     – Jeugd

– Participatie;

– Wmo. Aanbestedingsproces

9.    Jaarverslagen

10.  WVTTK/Rondvraag

11.  Sluiting

Top