Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum (16/3/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen Adviesraad Het Hogeland d.d. 16 maart 2018
Locatie Winsum

Deze vergadering begon met de officiële installatie van de Adviesraad Het Hogeland door de heer Menne van Dijk, wethouder en voorzitter van de installatiecommissie.

Aanwezige wethouders sociaal domein: Menne van Dijk, Bedum, Mariette de Visser, de Marne, en Harold Bouman, Eemsmond. Met kennisgeving afwezig: Marc Verschuren, Winsum.
Aanwezige beleidsmedewerkers : Tina Bollin, Robert Bolt en Claudia Brink ( communicatie adviseur)
Aanwezige leden van de adviesraad: Egbert Kruidhof, Sietse Olinga, Siep de Gries, Dineke Mik, Charlotte Lusink , Wim Verkerk en Corrie Alblas.

Voorzitter van Dijk heet ieder welkom en doet een voorstelrondje van alle aanwezigen. Hij bedankt de adviesraadsleden voor de inspanningen van afgelopen 2 jaar, voor de voorbereidingen tot het vormen van een nieuwe adviesraad uit de vier bestaande adviesraden t.w. Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond.
De wet WMO 2015, de jeugdwet en de herindeling van de gemeentes samen hebben ertoe geleid dat er een nieuwe vorm van adviesraad is ontwikkeld. Belangrijk is dat die nu al, op tijd, klaar staat om haar adviserende taak te starten. Dank aan alle lokale raden voor hun inzet.

De vorm van de Adviesraad Het Hogeland staat in relatie tot haar doel: Burgers betrekken bij het gemeentelijk beleid: een adviesraad met meerdere kerngroepen waarin burgers en ambtenaren met elkaar gaan samenwerken. Dit is een nieuwe vorm en ook de jeugd moet hierin een belangrijke plaats krijgen. De voorzitter benadrukt dat de adviesraad een vrije positie heeft om advies te geven en moedigt de adviesraad aan om daarvan stevig gebruik te maken: Wees een initiatief nemende partner van de gemeente.. en maak het haar niet te gemakkelijk.

Nadat de heer van Dijk de adviesraad voor geïnstalleerd heeft verklaard overhandigt hij de benoemingsbrieven persoonlijk aan de 7 leden van de adviesraad. Zij ontvangen felicitaties en een boeket bloemen.

De voorzitter van de adviesraad, Egbert Kruidhof: De nieuwe adviesraad in deze vorm is ontwikkeld vanuit de ervaringen van de 4 bestaande adviesraden (BMWE). De samenwerking met Tina Bollin, Wieke de Jong en Robert Bolt heeft mede geleid tot een duidelijke rol voor de Adviesraad Het Hogeland en tot de huidige vorm en werkwijze.

De uitdaging is: een medespeler zijn van de raad, en geen tegenspeler. We zoeken de verbinding en niet de oppositie. We doen het voor de zwakkeren in de samenleving.
N.a.v. vragen van journalist Sennema:
1. We proberen jongere mensen te bereiken voor het werken met jeugdigen met beperkingen, en hun verenigingen, belangengroepen en professionals. Adviesraadleden zijn nu nog ouderen, die meer tijd en hebben dan jongeren
2. Kerngroepen met burgers overleggen enkele keren en brengen daarna advies uit aan de adviesraad.
3. Online: Claudia gaat ons helpen om online meer zichtbaar te zijn voor groepen jongeren en gezinnen.
Samenvatting:
Een adviesraadslid geeft een lange inzet ( 4 jaar), verbindt en coördineert.
Een kerngroeplid heeft een korte inzet en geeft advies op onderdelen.
De adviesraad heeft haar tentakels in alle hoeken van de gemeente.
Een gezamenlijke foto voor de Wiekslag en de Ommelander wordt gemaakt voor bij een verslag voor 19 en 20 maart.

Notulen van de 3de vergadering van de Adviesraad Het Hogeland dd 16 maart 2018:

1. Welkom en agenda vaststelling: Vandaag een rommelige vergadering i.v.m. de installatie en de presentatie van logo en website.
2. Mededelingen: Dineke gaat naar het platform voor jongeren.
3. Charlotte, betrokken bij het VNpanel: het platform voor gehandicapten, organiseert een week in oktober. Ze maakt zich zorgen of dit wel gaat lukken i.v.m. te weinig mankracht van de organisatoren. Gaat z.n. naar 2019.
4. Ingekomen post:
a. De brief van E. Wiersma, Alzheimer Noord Nederland bevat een verzoek tot contactleggen met de adviesraad. Egbert heeft hem gebeld en komt t.z.t. hierop terug.
b. Margrietha Michels van de zorgkrant wil graag bij een kerngroep bijeenkomst zijn om te zien hoe dit werkt. Ze gaat hierover met Egbert in gesprek.
5. Sollicitatieprocedure: Tina en Charlotte hebben de tekst voorbereid en deze wordt op enkele punten gewijzigd. De brievenselectie wordt gedaan door het DB en Charlotte: een gesprek per sollicitant met max. 3 leden. We trachten niet geschikte sollicitanten n.a.v. het gesprek op een reservelijst voor een kerngroep te zetten. De advertentie wordt in de lokale kranten geplaatst binnen een week en daarnaast op A4 geprint en uitgedeeld in de BMWE-gemeenten.
6. Taak van de lokale adviesraden: Wordt verschoven naar 20 april.
7. Kerngroep Bewustwording langer thuis wonen: Wim heeft nog geen datum voor de eerste bijeenkomst. 2 dames uit Bedum hebben zich aangemeld. Actie: Ieder zoekt in eigen regio leden voor deze kerngroep.
8. Huishoudelijk reglement: Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Tina past het aan en stuurt ons de definitieve versie toe, die ook voor de website kan worden gebruikt.
9. Communicatieplan: Claudia, Egbert en Sietse: Komt op de agenda van 20 april
10. Organisatie taken verdeling door Egbert en Sietse: verplaatst naar 20 april evenals de aandachtspunten per persoon.
11. 10: Het logo: Uit 3 voorstellen kiezen we unaniem een prachtig logo in blauw groen uitgevoerd, wat “Verbinding” symboliseert. De website Adviesraad Het Hogeland wordt zo spoedig mogelijk gelanceerd, waarop dan meteen de vacature advertentie kan komen. De lancering kan in alle gemeentehuizen plaatsvinden met de medewerkers.
12. Sluiting.
Na de vergadering worden foto’s gemaakt van de leden voor de website.

Downloaden in PDF formaat
Top