Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, D. Mik, S. Olinga,

W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: C.Lusink

 

 

1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststellen van de agenda: geen wijzigingen

3.     Vaststellen van de notulen: geen wijzigingen.

N.a.v.: a. 3 personen hebben het contactformulier van de website ingevuld. Zij krijgen binnenkort antwoord,  informatie en een uitnodiging.

b. De naam “vluchtelingenwerk en inburgeraars” wordt op de website aangepast als aandachtsveld.

c. De bereikbaarheid van de sociale (voorheen zorg) loketten is fysiek onmogelijk geworden. Ook het telefoonnummer van de gemeente dat hiervoor nodig is, is niet in alle dorpen bekend, zoals ons duidelijk werd op de afscheidsbijeenkomst van de ouderenraad in Kloosterburen, waar vele ouderen hiervan melding maakten. Ze ontvangen de Noorderkrant en de Ommelander niet, zijn niet digi-vaardig en weten niet hoe de gemeente te bereiken is. Ook mensen met een nee-nee sticker krijgen deze kranten niet. De adviesraad wil hierover ongevraagd advies geven aan de raad en het college.

d. Het overleg met de wethouders Wmo en jeugd is verschoven naar 24 mei.

e. Contact met Mensenwerk Hogeland: M. Bolt neemt contact op met buurtwerker Kimberly. De leiding ligt bij de hr M. van Leeuwen en contactpersoon is mevr. I. Noordhof. We willen graag met hen samenwerken. Actie E. Kruidhof, W. Verkerk en D. Mik om hen uit te nodigen.

4.     Ingekomen stukken: geen.

5.     Gesprek met de 2 wethouders Wmo en Jeugd op 01-03-19 met het DB: Er heeft een       verkennend gesprek plaatsgevonden. Deze zal in de mei vergadering worden voortgezet.

6.     Een gesprek heeft plaats gevonden met mevr. A. Veenhuis, communicatiedeskundige en het DB, A. Griede en M. Bolt.. Er worden verschillende mogelijkheden voor digitale communicatie van de adviesraad met de burgers doorgenomen, en afspraken hierover gemaakt met A. Griede en M. Bolt.

7.     Het concept dienstverlening is eind 2017 geschreven door een extern persoon, zonder dat de beleidsmedewerkers van het sociaal domein hierin hebben meegedacht.  Er is nauwelijks relatie te leggen tussen de theorie van dit concept en de praktische uitvoering voor de burger.

8.     Op 25 maart zal een overleg plaats vinden met de 5 dorpencoördinatoren met 5 leden van de adviesraad om elkaars taakafbakening te verkennen en te zien op welke manier we elkaar in de toekomst kunnen versterken door info te delen gebruik te maken van elkaars werkveld.

9.     De flyers moeten in de oude gemeentegebieden worden verspreid op een gelijkwaardige manier. A. Griede heeft een lijst gemaakt van mogelijke plaatsen en organisaties. We kiezen voor een selectie van deze plekken en richten ons op algemene plaatsen waar veel publiek komt, zoals gezondheidszorglocaties,  gemeentelijke instellingen en publieke ruimtes.

10.  Het financieel jaarverslag is klaar. We zijn binnen het gestelde budget gebleven. Het restant kan niet meegenomen worden naar het volgende boekjaar. Het algemeen jaarverslag bespreken we in april. Dit kan op de website nadat het is gezien door de beide wethouders sociaal domein.

11.  Kerngroepen: de hr. W. Verkerk is samen met mevr. M. Berghuis, beleidsmedewer- ker, bezig een kerngroep te vormen over vrijwilligerswerk en rond een thema uit het onderwerp Volkgezondheid. M. Berghuis kiest de vraagstelling en neemt het initiatief. De hr E. Kruidhof en mevr. M. Bolt experimenteren met de hr R. van Nuil, beleidsmedewerker jeugd voor het opzetten van een adequate vorm van een kerngroep jeugd: info verzamelen van de doelgroep zelf en/of van hun netwerk. Tevens hebben we in de regio de Marne een betrokken ouderenraad aan het werk gezien, die nu is opgeheven. Een belangrijke groep om t.z.t. informatie mee uit te wisselen. Een mogelijke kerngroep rondom de toegang tot het sociaal loket is onder punt 3 reeds besproken

12.  Uit andere vergaderingen: Persbericht “Krakende Groninger ouderenzorg” valt niet onder de Wmo.

13.  Maandactiviteitenkalender:

28-03: Minimabeleid, o.l.v. Mevr. M. van Oord, beleidsmedwerker te Winsum. Dit onderwerp ligt eigenlijk op het terrein van de participatiewet. 4 personen vertegen- woordigen de adviesraad.

14.  WVTT: Rondom wonen, huis op maat: W. Verkerk wil een gesprek aanvragen met de nieuwe beleidsmedewerker, om dit terrein over de hele gemeente uitgerold te krijgen.

15.  Bij de rondvraag geen nieuwe punten.

16.  Sluiting.

 

Actieplan en besluitenlijst:

*Vergadering 15 feb 2019

·        uitnodigingsbrief naar aangemelde aspirant kerngroepleden

·        jaarverslag

 

*Vergadering 22 mrt 2019

1.     Bereikbaarheid sociale loketten; ongevraagd advies uitbrengen

2.     Uitnodigen van hr L.van Geffen

3.     Uitnodigen beide wethouders Wmo/jeugd

4.     Aanvragen gesprek tbv ‘huis op maat’

Downloaden in PDF formaat
Top