Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

 

1.    Welkom en vaststellen van de agenda

2.    Vaststellen van de notulen van 21 oktober 2022

3.    Voorstel rondje nieuwe leden

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Mededelingen vanuit Gemeente Het Hogeland

6.    Positie AHH t.o.v. gemeente, inclusief een aantal beslispunten

7.    Nieuws uit de drie domeinen:  

Participatie;

 – Wmo;

Jeugd

8.    Vergaderschema 2023

9.    Rondvraag en afsluiting

 

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering van de vergadering van de Adviesraad Het Hogeland van 18 november 2022 in het gemeentehuis te Winsum

Aanwezig:

Massoud Djabani, Nelly Djabani-Tomasini, Jan Kamphuis, Ton Krouwel, secretaris, Sietse Olinga, wnd. voorzitter, Wim Verkerk, Hennie Valkema-Buikema, notulist, Ester Wierenga, en Tina Bollin, beleidsadviseur gemeente Het Hogeland

Met kennisgeving afwezig: Martine Bolt en A. Griede

1.     Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de nieuwe leden Nelly Djabani-Tomasini, Jan Kamphuis en Ester Wierenga. Vervolgens stellen we ons aan elkaar voor. We hopen op een goede samenwerking met elkaar in de Adviesraad.

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en nieuwe leden.

2.     Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.     Vaststellen notulen 21 oktober 2022
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen:

onder punt 4 leden van de sollicitatiecie dient de naam Krouwel te worden gewijzigd in Verkerk.

N.a.v. de notulen:
Mw. Dijkman geeft aan dat de gehandicaptenbalie in het gemeentehuis van Winsum niet te zien is, er staat meubilair voor. Mw. Bollin en mw. Dijkman gaan na de vergadering de situatie bekijken.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur
Naar aanleiding van de vacature voor voorzitter wordt besloten om in januari 2023 over te gaan tot werving. December is hiervoor niet een geschikte maand.

De voorzitter deelt mee dat er in de communicatie inzake het door de gemeente gevraagde advies over de beleidsregels WMO iets mis is gegaan. Hierdoor is dit punt niet goed tot zijn recht gekomen. Mw. Dijkman en mw. Valkema gaan 28 november 2022 naar een overleg hierover met beleidsmedewerker Diana van Dijken op het gemeentehuis in Bedum. Wie in de gelegenheid is kan ook aanschuiven.

Vanwege een storing in de communicatie en een hierdoor veroorzaakte misverstand over bovenstaande, wordt besloten om alle zaken rechtstreeks via de secretaris te laten lopen.

Werken in domeinen
We werken in 3 domeinen: jeugd, WMO en Participatie. Vanwege corona en een kleinere adviesraad komt deze taakverdeling de laatste tijd niet goed uit de verf. We vragen ons af of deze werkwijze nog moeten handhaven. Er zijn veel domein-overstijgende zaken te behandelen. De gemeente heeft dit ook ervaren en heeft een beleidsmedewerker algemeen sociaal domein benoemd. We kunnen een deskundige inschakelen om ons hierin te begeleiden. Het dagelijks bestuur gaat zich hierover beraden en komt de volgende vergadering met een voorstel.

5.     Mededelingen gemeente Het Hogeland
Mw. Bollin heeft de Adviesraad een lijst gemaild met de namen en functie van de verschillende beleidsmedewerkers in het Sociaal Domein.

Mw. Bollin maakt voor de volgende vergadering een lijst met zaken waarvoor de adviesraad volgend jaar ingeschakeld moet worden. Geprobeerd wordt om er een tijdpad bij te vermelden.

Na dit agendapunt verlaat zij de vergadering wegens drukke werkzaamheden.

6.     Positie Adviesraad – gemeente Het Hogeland
Er is de nodige ruis over het functioneren van de Adviesraad. We hebben het gevoel dat we er niet voldoende toe doen. Hoe kunnen we ons beter laten horen? Naar aanleiding van het beleidsplan maken we ons met name zorgen over de druk die er ligt op het voorliggend veld, de mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen niet alles op zich nemen.

Genoemd wordt dat het belangrijk is dat facebook/website goed worden bijgehouden. De burgers moeten weten wat de adviesraad doet. We hebben in het verleden (voor corona) gewerkt met klankbordgroepen. We moeten onze medeburgers bereiken die wel recht hebben op maar geen gebruikmaken van de voorzieningen.

Besloten wordt dat we op zoek gaan naar externe begeleiding om onze weg hierin (opnieuw) te vinden.

7.     Nieuws uit de domeinen
Dhr. Djabani heeft op 17 november een vergadering bezocht waarin werd verteld over activiteiten in het sociale domein. Wethouder mw. De Visser en beleidsmedewerker mw. Roelfsema waren aanwezig. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van Mensenwerk, meerdere beleidsambtenaren , scholen, zorg etc. Er is weinig gesproken over coördinatie van activiteiten.

Dhr. Djabani mailt de powerpoint-presentatie ter informatie naar de leden van de adviesrad. Klanttevredenheidsonderzoek: volgende vergadering.

8.     Rondvraag
Geen bijzonderheden

9.     Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.30 uur de vergadering. Volgende vergadering 16 december gemeentehuis Uithuizen, aanvang 9.30 uur.

Downloaden in PDF formaat
Top