Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 24 juni 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

folders;

sollicitatiecommissie

uitnodiging regiobijeenkomst

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Gemeente Het Hogeland:

a. Mededelingen

b. Evaluatie kennismaking wethouders

7.    Domeinen:  

a. adviezen:    – Ambtelijke reactie op advies conceptbeleidsplan Sociaal domein en Samenleving

b. nieuws uit:

– Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Notulen van de vergadering van de Adviesraad Het Hogeland van 23 september 2022 in het gemeentehuis te Winsum.

 

Aanwezig:

T. Dijkman, A. Griede, secretaris, T. Krouwel, S. Olinga, wnd. voorzitter, W. Verkerk (komt iets later) en H. Valkema, notulist.

Met kennisgeving afwezig:

T. Bollin (beleidsadviseur gemeente Het Hogeland), M. Bolt en M. Djabani.

 

1.     Welkom
De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom. Hij neemt het voorzitterschap waar tot en met september. We hopen dan een nieuwe voorzitter te hebben benoemd.

 

2.     Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.     Notulen van de vergadering van 24 juni 2022
In het verslag dienen de namen van mw. Hansens (wethouder) en van mw. Nepperus (beleidsadviseur gemeente Het Hogeland) te worden gewijzigd in resp. Hansems en Nipperus. Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.

 

4.     Mededelingen vanuit het bestuur
–  wijziging bestuur

Kruidhof is per 1 juni gestopt met het voorzitterschap én met het lidmaatschap van de Adviesraad. Hij is 2 termijnen van 4 jaar lid geweest. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Olinga.

Vanwege zijn gezondheid ziet Griede zich genoodzaakt te stoppen met de secretariswerkzaamheden. Ton neemt deze taak over. Hennie gaat hem hierbij administratief ondersteunen. Hij blijft lid van de Adviesraad. De volgende vergadering bespreken we het rooster van aftreden van alle leden.

–  folders:

De folders zijn klaar. Olinga neemt ze de volgende vergadering mee, zodat ze kunnen worden verdeeld. Egbert zorgt er voor dat de oude voorraad folders etc. uit het gemeentehuis in Leens worden gehaald.

–  sollicitatieprocedure:

In plaats van Kruidhof neemt Krouwel zitting in de sollicitatiecommissie. De vacaturetekst is helaas niet geplaatst onder het gemeentenieuws. Krouwel heeft hierover tot 2 x toe contact gehad met dhr. Wonink van de gemeente. Tevergeefs, na nu is gebleken. Wel is de advertentie geplaatst in de Ommelander Courant. Op de vorige advertentie in het voorjaar, heeft slechts 1 persoon gesolliciteerd. Deze sollicitant doet mee in de nieuwe ronde. We hopen dat zich meerdere sollicitanten zullen melden. Zoals de samenstelling nu is, hebben we te weinig leden om goed te kunnen functioneren.

– Personeelsfeest gemeente Het Hogeland

De vergadering spreekt haar verbazing uit over het feit dat de gemeente in deze tijd een groots en wel erg duur feest heeft georganiseerd. Veel inwoners kunnen vanwege buitensporig hoge energieprijzen en overige prijsstijgingen moeilijk/niet rond komen. In de plaatselijke pers hebben ook een aantal burgers hun ongenoegen hierover geuit.

Daarnaast verbazen aanwezigen zich er over dat de leden van de Adviesraad niet zijn uitgenodigd voor dit feest.

 

5.     Ingekomen/verzonden post
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Uitgelicht wordt een uitnodiging van de gemeente Midden Groningen voor een regiobijeenkomst met meerdere adviesraden uit de provincie. Vanwege onderbezetting gaat er geen delegatie van ons naar toe. Wel zal worden meegedeeld at we in principe belangstelling hebben voor dergelijke bijeenkomsten. Belangrijk gesprekspunt: onderling ervaringen uitwisselen van het contact met de gemeenten/gemeenteraden.

 

6.     Mededelingen gemeente Het Hogeland
Vanwege de afwezigheid van Tina Bollin van de gemeente Het Hogeland, is dit punt niet aan de orde.

Onder dit punt doen Dijkman, Valkema en Verkerk verslag van het kennismakingsgesprek met de wethouders  Hansems en de Visser. Beleidsadviseur Ina Roelfsema was ook bij dit gesprek aanwezig.

Na een kennismakingsronde hebben we met elkaar gesproken over het Beleidsplan Sociaal Domein. We hebben aangegeven dat we het een moeilijk leesbaar stuk vinden. Te breed uitgemeten, veel herhalingen, moeilijk concreet te maken, te veel ambtelijke taal. Wethouder De Visser geeft aan dat het rapport voor wat betreft de leesbaarheid wordt herschreven.

We hebben behoefte aan concrete voorstellen, vooral met het oog op de komende armoede. We geven aan dat ons het gevoel wel eens bekruipt: waar blijven onze adviezen, wat wordt er concreet mee gedaan? We hebben geen reactie gehad op onze input naar aanleiding van het koersdocument. We hebben het gevoel dat de bezieling met armoede in onze samenleving mist. We zien met belangstelling de bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders op ons advies tegemoet.

 

7.     Domeinen:

a.     adviezen:

we hebben een ambtelijke reactie ontvangen op onze advies Beleidsplan Sociaal Domein, deze is voor kennisgeving aangenomen. We wachten de formele bestuurlijke reactie af.

b.   nieuws uit:      

Jeugd: geen nieuws.

Participatie: geen nieuws.

Wmo:

Dijkman heeft tijdens het kennismakingsgesprek met de wethouders de volgende punten aan de orde gesteld:

–  de lift bij het station in Winsum is (nog steeds) kapot;

–  het plan Haventerrein in Bedum is niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers;

–  geen verlaagde balie in het gemeentehuis te Winsum;

– evenals toegankelijkheid rolstoelgebruikers sommige openbare gebouwen, zij mist hierin betrokkenheid van de gemeente.

Wethouder De Visser belooft hierop binnenkort terug te komen.

Er worden een aantal beleidsregels in de Verordening WMO gewijzigd. Tina ontvangt deze binnenkort.

 

8.     WVTTK/Rondvraag
Dit punt levert geen bijzonderheden op.

9.     Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 11.30 uur.

 

Actieplan en besluitenlijst:
·       Presentatie aan gemeenteraad (DB,2022)

·       Sollicitatieprocedure (Ton, Wim en Hennie)

 

 

Top