Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 22 april 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– folders;

– sollicitatieprocedure;

– secretariaat

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Mededelingen vanuit de gemeente

7.     Domeinen:

a. adviezen:    – ongevraagd Minimabeleid

b. nieuws uit:

– Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 20 mei 2022

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig: lijfelijk: M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, E. Kruidhof (voorzitter),  S. Olinga en ambtenaar T. Bollin.

online:  A. Griede, T. Krouwel.

Afwezig:  mk  H. Valkema en W. Verkerk.

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.

3.     Vaststellen van de notulen van 22 april 2022

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van de actielijst zegt de voorzitter dat hij desgevraagd, contact heeft gehad met de voorzitter van de Adviesraad Socaal Domein Midden-Groningen.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

folders:

De folders zijn nog niet klaar.

sollicitatieprocedure:

E. Kruidhof doet verslag van de stand van zaken. A. Griede doet de suggestie om de

nieuw geschreven vacatures ook te deponeren bij de Vrijwilligers Vacaturebank

Groningen. Uiteraard zullen de nieuwe advertenties worden rond gemaild, zodat een ieder lid ze kan verspreiden in zijn/haar netwerk.

secretariaat:

A. Griede zegt dat T. Krouwel per 1 juli het secretariaat overneemt en dat H. Valkema

waarschijnlijk de taken ‘notulen en social media’ gaat verzorgen per 1 september.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

A. Griede zegt dat hij de laatste tijd veel mails doorstuurt met uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten en cursussen. Hij zegt dat indien een lid deze wil bijwonen en er kosten aan verbonden zijn, er vooraf overleg met de penningmeester nodig is.

6.     Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat het college is geïnstalleerd en er is een coalitieakkoord. Wethouder Hansens heeft de portefeuille Jeugd, Wmo en Gezondheid en wethouder De Visser heeft Participatie en Minimabeleid. Onderdeel Wmo vervoer ligt bij wethouder Van Keijzerswaard, want die heeft portefeuille Mobiliteit. Het team Sociaal Domein heeft sinds kort weer fysiek overleg.

Vluchtelingenhuisvesting legt een extra druk op de organisatie. Hier ontstaat een uitgebreide discussie over en uiteindelijk wordt afgesproken dat M. Djabani stelt een aantal aandachtspunten op m.b.t. asielbeleid.

7.     Domeinen:

a. adviezen:         – ongevraagd minimabeleid

T. Krouwel licht het concept toe. Afgesproken wordt dat de secretaris de

layout doet en stuurt dit ter controle naar T. Krouwel voor akkoord. Daarna

zal de secretaris het mailen naar de gemeente.

b.  nieuws uit:     

Jeugd:  geen nieuws.

Participatie; M. Djabani en T. Dijkman hebben overleg gehad met K. van Es en O. Garasjoek.

                               T. Bollin zal een collega vragen om de adviesraad te informeren over de uitvoering van de uit te keren

                                energietoeslag.

Wmo: T.  Dijkman doet verslag van een bijeenkomst over powerful aging.

                              Er volgde ook nog informatie over een wijziging m.b.t. de inloopvoorziening voor mensen met een GGZ indicatie.

8.     WVTTK/Rondvraag

S. Olinga vraagt of de gemeente actie onderneemt om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, want daar wordt ook landelijk over gesproken in verband met de vele openstaande vacatures. Daar T. Bollin hier geen bemoeienis mee heeft, wordt afgesproken om dit via een mail aan de gemeente te vragen.

A. Griede vraagt in verband met het uitblijven van sollicitaties naar de daadwerkelijke einddatum van de  voorzitter. E. Kruidhof zegt dat hij blijft bij zijn vertrek per 1 juli.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad (DB, juni 2022)

·       Leveren folders (Kruidhof)

·       Nieuwe advertentie (Olinga)

·       Overdragen functie secretaris (Griede, Krouwel, Valkema)

·       Aandachtspunten asielbeleid (Djabani)

·       Bijstandsgerechtigden versus overdaad vacatures (Olinga)

Downloaden in PDF formaat
Top