Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

We beginnen de vergadering om 9.30 uur en streven naar een eindtijd van 11.30 uur.

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 24 januari 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Ingekomen/verzonden post

6.

  • a. Mededelingen vanuit de gemeente
  • b. Jaarplanning advisering
  • c. Agenda wethoudersoverleg van 26 februari 2020

7.    Jaarverslag

8.    Integratie Participatiewet

9.    Digitale archivering

10.  Kerngroepen

11.  Maandactiviteiten kalender

12.  WVTTK/Rondvraag

13.  Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, D. Mik, S. Olinga, W. Verkerk

Afwezig: m.k. C. Alblas en ambtenaar T. Bollin

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen van de agenda

geen wijzigingen

3.     Vaststellen van de notulen van 24 januari 2020

W. Verkerk is van mening, dat er concretere afspraken zijn gemaakt inzake punt 6 ‘dorpscoördinatoren’ dan uit deze notulen blijken. Opgemerkt wordt dat geen intensieve contact met hen hoeft te worden onderhouden gezien ook hun taakverandering. Verkerk blijft toch van mening dat er frequenter contact met hen moet worden opgenomen.

M. Djabani vindt dat ondanks zijn vraag niet is beantwoordt door de dorpscoördinator, hier in het verslag wel zijn vraag moet worden genotuleerd. De vraag luide: “hoe kunnen mensen die geen initiatief kunnen nemen, contact krijgen met dorpscoördinatoren”

A. Griede zegt dat op verzoek van C. Alblas  het geschrevene ten aanzien van PGB onder punt 12 ‘WVTTK’ wordt teruggebracht naar één zin, t.w.: “Bij C. Alblas is telefonisch een vraag binnengekomen van een Pgb-houder, die de adviesraad vraagt om aandacht voor de Pgb-gerechtigden”.

Met in achtneming van bovenstaande worden de notulen vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen:

Uit de vraag van een Pgb-houder zegt A. Griede,  blijkt dat er een algemeen probleem is tussen gemeente en Pgb-houders Wmo. Het betreft hier o.a. de PGB salariëring (hier is ook een hoorzitting over geweest) en de slechte informatieverstrekking. De vraag is of wij hier als adviesraad actie op moeten nemen. De voorzitter zal eerst via het zorgloket e/o Bollin nader informatie proberen te krijgen en naar aanleiding hiervan zal de adviesraad handelen.

Met betrekking tot de actielijst punt ‘Evaluatie actieplan mantelzorg; enquête mantelzorgers’, doet D. Mik uitgebreid verslag van haar en T. Dijkman’s gesprek met beleidsambtenaar Sociaal Domein A. ter Haar. Het enquêteformulier dat uitgezet is, de evaluatie hiervan, het jaarverslag en de evaluatie van het actieplan hebben ze heel zorgvuldig doorgenomen. De meeste actiepunten worden meegenomen in de eerstvolgende 3 jaar en er is een budget van € 125.000,= voor mantelzorgondersteuning. Vooral innovatie en informatie is hierin belangrijk, maar het mantelzorgcompliment is nog een vraag of dit blijft. Dit terwijl toch duidelijk uit de enquête blijkt dat dit compliment enorm wordt gewaardeerd. Verder vinden mensen het lotgenotencontact, evaluatie en respijtzorg middels de 4 thuiskamers belangrijk.

Afgesproken wordt in juni te informeren of er al een besluit is genomen over het mantelzorgcompliment. Zo niet, dat we dan actie ondernemen. De voorzitter zegt dat dit ook even aangestipt kan worden tijdens de rondvraag in de bespreking met de wethouders aanstaande woensdag.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

E. Kruidhof zegt dat hij informatie heeft ingewonnen bij de Koepel naar aanleiding van hun nieuwsflits met betrekking tot opleidingen en trainingen. Zij verwijzen hierbij naar Stichting Stimulans, welke inderdaad een training ‘participatiewet’ kan verzorgen op een aantal voorgestelde data. Na enige discussie wordt besloten om deze training op woensdag-middag 15 april 2020 te laten plaatsvinden. De voorzitter gaat op zoek naar een geschikte locatie.

5.     Ingekomen/verzonden post

De voorzitter zegt dat hij volgende week contact gaat opnemen met ambtenaar E. Meeuwissen (poststuk o) betreffende dienstverlening.  Vervolgens wordt het verslag van de bijeenkomst 22 januari j.l. van de kerngroep jeugd uitgebreid besproken. Het verslag kan op FB en website worden geplaatst.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

A. Griede zegt dat op verzoek van Tina besproken moet worden op welke wijze ambtenaren adviesraadsleden kunnen benaderen, nu de domeinindeling een feit is.

Hij stelt voor 3 emailadressen conform de domeinindeling erbij te maken, waaronder dan de betrokken leden met hun eigen emailadressen komen te hangen.  Dus als een ambtenaar mailt naar het nieuwe emailadres wmo@adviesraadhethogeland.nl er zonder tussenkomst van iemand dit betreffende mailtje wordt doorgestuurd naar de betreffende privéadressen. Dit heeft 3 voordelen:

– ambtenaar heeft met 1 vaste emailadres van doen;

– secretaris kan altijd monitoren;

– bij wijziging leden kan dit eenzijdig verandert worden.

A. Griede en S. Olinga zullen uitzoeken of dit voorstel uitgewerkt kan worden.

b. Jaarplanning advisering

A. Griede merkt op dat dit stuk slechts spreekt over acties als ‘meedenken en informeren’  en hij mist dus ‘adviseren’ . Dit punt wordt wederom geagendeerd voor onze vergadering van maart.

c. agenda wethoudersoverleg van 26 februari 2020

A. Griede zegt dat hij dit overleg niet zal bijwonen, daar er slechts 1 uur voor is uitgetrokken en hij zich afvraagt of de voor ons liggende agenda wel afdoende behandelt kan worden in dit tijdsbestek. Ook weegt dit uurtje niet op tegen zijn reistijd (max. 2½ uur) en dan laat hij liever zijn afspraak bij de fysiotherapeut staan.

 

 

M. Djabani is ook verhinderd.

De agendapunten worden nog uitgebreid doorgesproken.

7.     Jaarverslag

Dit verslag wordt, onder dankzegging van de samensteller, conform het ontwerp vastgesteld. Dit verslag kan samen met het financieel verslag naar B&W worden gezonden.

8.     Integratie Participatiewet

S. Olinga deelt mee, dat T. Bollin de verordening aan het bijwerken cq wijzigen is, welke uiteindelijk wel moet worden goedgekeurd en vastgesteld. Wordt vervolgt.

9.     Digitale archivering

Het betreft hier de bevindingen van de leden ten aanzien van Google drive. Na een enkele strubbeling is een ieder content met deze vorm van documenten uitwisseling. M. Bolt zal nog D. Mik ondersteunen bij het uitprinten van de stukken, waarna volgens haar opnieuw moet worden ingelogd. Volgens A. Griede is het afkruisen van de juiste tabblad het euvel.

10.  Kerngroepen

Jeugd

De conceptbrief 2 kan conform het ontwerp, maandag 24 februari via T. Bollin naar B&W worden gezonden. Een week later wordt het advies op FB en website gepubliceerd.

C. Lusink stuurt het verslag en de brief naar B&W, onder embargo naar de deelnemende kerngroepsleden.

11.  Maandactiviteiten kalender

Het bleek dat de oude versie, waarop de vergadering met de wethouders nog niet was ingepland, nog op Google drive stond. Dit wordt aangepast.

12.  WVTTK/Rondvraag

C. Lusink doet nog even verslag van een bijeenkomst met ambtenaar R. Rijpma van de gemeente over inclusie. Op 1 april wil hij de raad bijpraten over dit item en hij wilde dan daar mindervaliden uitnodigen die daar hun positieve ervaringen mogen delen. Zij adviseerde hem een inclusie-coördinator aan te stellen, welke ervoor zorgdraagt dat op alle fronten inclusie geïmplementeerd wordt. Daarnaast te zorgen voor een adequate evaluatie.

M. Bolt vraagt zich af waarom de gemeente geen regels stelt bij aanpassen winkelpanden, terwijl men er subsidie voor verstrekt. Dit is wel een punt van aandacht.

M. Bolt vraagt wie er van de leden naar de opening van de bibliotheek in Leens gaan.

D. Mik, M. Djabani en M. Bolt (onder voorbehoud) gaan.

A. Griede vraagt wat hij moet doen met verzoeken van ambtenaren om mee te praten over bijv. Wmo zaken, nu de domeinverdeling een feit is. Ditzelfde geldt voor een uitnodiging aan hem en W. Verkerk van ambtenaar M. Waterman, inzake woonvraag van mensen met een beperking en het aanbod. Dit is een onderdeel van het groter gebeuren over wonen (zoals huis op maat). Verkerk adviseert om dit te blijven volgen.

C. Lusink memoreert nog aan een uitnodiging van de Koepel over een bijeenkomst over jeugdzorg in Alkmaar. Dit schijnt via youtube te volgen zijn.

13.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Informatie verzamelen tav Pgb-houders klacht (Kruidhof)

·        Mantelzorgcompliment (Mik)

·       Locatie zoeken tbv training Participatie op 15 april 2020 (Kruidhof)

·       Contact opnemen met E. Meeuwissen betreffende dienstverlening (Kruidhof)

·       Verslag bijeenkomst 22 januari j.l. kerngroep Jeugd op FB en website (Griede)

·       Uitbreiding emailadressen AHH met gekoppelde privéadressen (Griede)

·       Verslag bijeenkomst 22 jan. j.l. + advies naar kerngroep Jeugd naar kerngroepsleden (Lusink)

·       Ongevraagd advies inzake jeugdzorg naar B&W (Griede)

·       Ongevraagd advies inzake jeugdzorg op FB en website (Griede)

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top