Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

 

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 20 mei 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Gemeente Het Hogeland:

a. Mededelingen

b. Definitieve kantteling naar integraal Sociale teams

7.    Domeinen:

a. adviezen: Beleidsplan naar een nieuw Sociaal domein

b. nieuws uit:  – Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

 

Notulen 24 juni 2022 Adviesraad Het Hogeland Pagina 1 van 2
Notulen vergadering d.d. 24 juni 2022
Locatie: gemeentehuis Uithuizen
Aanwezig: lijfelijk: T. Dijkman, M. Djabani, S. Olinga (voorzitter), W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.
online: A. Griede.
Afwezig: mk M. Bolt, T. Krouwel, E. Kruidhof en H. Valkema.
1. Welkom
De voorzitter heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.
3. Vaststellen van de notulen van 20 mei 2022
Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.
T. Bollin vraagt naar aanleiding van de actieplan en besluitenlijst ‘aandachtspunten asielbeleid’
of er op dit punt nog een ongevraagd advies wordt geschreven. De voorzitter antwoordt dat in
het DB is afgesproken dit niet te doen, daar dit rijksbeleid is en de uitvoering bij de COA ligt.
4. Mededelingen vanuit het bestuur
– folders:
De folders zijn nog steeds niet klaar. A. Griede vindt het tijd voor actie richting Frissekom.
– sollicitatieprocedure:
S. Olinga doet verslag van de stand van zaken en zegt dat eind augustus de procedure
weer zal worden opgestart.
– afscheid voorzitter: De voorzitter zegt dat het de bedoeling is om de vergadering van juli
met daarbij het afscheid van E. Kruidhof te laten plaatsvinden ‘bij de jongens’ in Winsum.
– tijdelijke voorzitter:
S. Olinga zegt dat hij de taak van de voorzitter tot en met september bereid is waar te
nemen.
5. Ingekomen/verzonden post
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
A. Griede zegt dat vanaf heden, deze lijst tot een dag vóór de vergadering nog wijzigt.
6. Gemeente Het Hogeland
– Mededelingen: T. Bollin zegt dat drie ambtenaren t.w. J. Nepperus (Participatie), A. ter
Haar en J. van Neer ( beide Wmo) per 1 juli vertrekken. S. vd Velde haar contract wordt
daardoor definitief. Vervolgens zal zij bekijken hoe een kennismaking met de nieuwe
wethouders gestalte kan krijgen.
– Definitieve kantteling naar integraal Sociale teams: W. de Jong komt in de vergadering
en legt uit wat dit precies inhoud. Er komen dus integrale teams waarin alle disciplines
vertegenwoordigt zijn met hun eigen specialiteit.
Notulen 24 juni 2022 Adviesraad Het Hogeland Pagina 2 van 2
7. Domeinen:
a. adviezen: – gevraagd: Beleidsplan naar een nieuw Sociaal domein
T. Krouwel heeft een zeer uitgebreide reactie geschreven. Voorgesteld
wordt dat een ieder lid nog vóór 28 juni een reactie stuurt aan W. Verkerk.
Hij formuleert dan wat punten voor een kort en krachtig advies en stuurt
dit door naar T. Krouwel. Die zal er dan een definitief advies van maken
en vóór 7 juli naar A. Griede mailen, waarbij laatstgenoemde de layout zal
verzorgen. Daarna zal het advies met als bijlage alle reflecties, door de
secretaris vóór 15 juli aan B & W worden gemaild en cc naar W. de Jong en
T. Bollin.
b. nieuws uit: – Jeugd: geen nieuws.
– Participatie; geen nieuws.
– Wmo: geen nieuws.
8. WVTTK/Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Actieplan en besluitenlijst:
• Presentatie aan gemeenteraad (DB, 2022)
• Leveren folders (Kruidhof)
• Sollicitatieprocedure (Olinga, eind aug.)
• Overdragen functie secretaris (Griede, Krouwel, Valkema, juli-sep.)
• Kennismaking met wethouders (Bollin)
• Gevraagd advies beleidsplan Sociaal domein (Verkerk, Krouwel, Griede)

Top