Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 18 maart 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

folders;

sollicitatieprocedure.

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Mededelingen vanuit de gemeente

7.     Domeinen:  

a. adviezen:    

b. nieuws uit:

Jeugd;

– Participatie;

Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

 

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 22 april 2022

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig: lijfelijk: T. Dijkman, M. Djabani, T. Krouwel, E. Kruidhof (voorzitter),  S. Olinga,

H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

online:  M. Bolt, A. Griede.

Afwezig:

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.

3.     Vaststellen van de notulen van 18 maart 2022

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 4 sub ‘secretaris’ zegt A. Griede dat hij in de DB-vergadering van 12 april j.l. heeft aangegeven dat hij niet gebaat is bij het afstoten van enkele taken. Hij heeft T. Krouwel bereidt gevonden het secretariaat over te nemen. Bepaalde zaken zoals social media en notuleren ambieert hij niet. A. Griede zal in overleg met T. Krouwel en H. Valkema tot een taakverdeling komen. Ingaande 1 juli zal T. Krouwel spreker zijn plaats innemen in het DB en spreker zal vooreerst aanblijven als lid van het AB. De vergadering stemt in met T. Krouwel als nieuwe secretaris.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur:

folders: De folders zijn nog niet klaar.

sollicitatieprocedure: S. Olinga doet verslag van de stand van zaken. Er zijn wat strubbelingen geweest met betrekking tot het plaatsen van de advertenties onder gemeentenieuws. Hierdoor is de sluitingstijd een week verschoven naar 23 april a.s. In verband met vakantie zullen zijn taken overgenomen worden door E. Kruidhof. Omdat er slechts één sollicitatie is ontvangen zal die betreffende persoon bericht ontvangen dat de procedure eerst wordt opgeschort. Tevens wordt besloten om een nieuwe minder formele advertentie op te stellen om zodoende meer respons te krijgen. De commissie zal dit ter hand nemen en          daarbij de hulp inroepen van communicatieafdeling van de gemeente. T. Bollin zal A.J. Wonink vragen bijstand te verlenen.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen. Er is nadien nog een mail ontvangen van de J.M. van der Meer vice-voorzitter van de adviesraad Socaal Domein Midden-Groningen met het verzoek om kennismaking en het uitwisselen van kennis en informatie over onderwerpen die in alle adviesraden in onze provincie spelen. E. Kruidhof zal contact met hem opnemen.

6.     Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat de namen van het nieuwe College bekend is en het wachten is op het coalitieakkoord.

Er is nog steeds ziekte onder het personeel en zijn daardoor kwetsbaar op bepaalde onderwerpen. De opvang van Oekraïners legt ook een druk op bepaalde beleidsterreinen.

7.     Domeinen:

a. adviezen:         geen

b.  nieuws uit:

Jeugd:  op 4 april is er een overleg geweest met I. Noordhof en P. de Vries. C. Lusink heeft hier een kort verslag van gemaakt en deze zal worden rond gemaild.

Participatie; S. Olinga doet verslag van de bijeenkomst met S. vd Velde inzake minimabeleid. Op korte termijn moet zij een voorstel doen over het participatiefonds met als onderdeel het openbaar vervoer (Meedoen Pas) en op de lange termijn de scala aan regelingen tbv de minima onder de loep nemen. Er is langdurig gesproken over de energietoeslag van 800 euro voor de minima. Over de uitvoering daarvan ontstaat een hevige discussie. T. Bollin vraagt wat het advies is van ons. Met uitzondering van A. Griede adviseren de leden tot het ineens uitkeren van die toeslag. T. Krouwel vindt dat er nog een duidelijk signaal moet worden afgegeven mbt het minimabeleid, hij heeft reeds een stuk opgesteld. De voorzitter zegt dat dit betreffende stuk wordt rond gemaild en het DB zal een aanzet geven dit stuk te vertalen in een ongevraagd advies, die dan in de volgende vergadering wordt besproken, waarna het aan het College wordt gezonden.

M. Djabani zegt dat er een uitnodiging is van K. van Es om te praten over beleidskader statushouders op 2 mei a.s. T. Dijkman en H. Valkema zullen aansluiten.

Wmo:   T. Dijkman heeft een uitnodiging ontvangen voor de presentatie powerfull aging door A. vd Haar op 27 april aanstaande.

8.     WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad (DB, juni 2022)

·       Leveren folders (Kruidhof)

·       Nieuwe advertentie (sollicitatiecommissie)

·       Adviesraad Socaal Domein Midden-Groningen  (Kruidhof)

·       Overdragen functie secretaris (Griede, Krouwel, Valkema)

·       Concept Ongevraagd Advies Minimabeleid (DB)

Downloaden in PDF formaat
Top