Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 24 september 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– presentatie gemeenteraad

– vergaderschema 2022

– website

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Mededelingen vanuit de gemeente

7.     Domeinen:   a. panel

b. inrichting en organisatie: – rooster van aftreden

c. nieuws uit:  – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

 

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2021

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig (lijfelijk): M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani,  E. Kruidhof (voorzitter), T. Krouwel, S. Olinga, H. Valkema, W. Verkerk.

On(off)line: A. Griede

M.k.a.: C. Lusink, D. Mik en ambtenaar T. Bollin.

 

 

1.     Welkom

Als gevolg van ICT problemen opent Egbert de vergadering om 10.00 uur. Doordat Jitsi niet functioneerde kon Anne niet aan de vergadering deelnemen.

2.     Vaststellen agenda

Geen wijzigingen.

3.     Vaststellen van de notulen van 24 september 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 4: Gisteren meldde de gemeente dat ze een sluitende begroting 2022 hebben. Eerder gaf mw. Nipperus aan dat er vooralsnog geen bezuinigingen worden doorgevoerd op Sociaal Domein.

Naar aanleiding van punt 7b: M. Djabani geeft aan dat zijn echtgenote ook belangstelling heeft om zitting te nemen in de adviesraad. Ze kan uiteraard solliciteren als we weer vacatures openstellen, maar de voorzitter vraagt zich wel af of het verstandig en goed is om als echtpaar lid te zijn.

Vorige week zijn D. Mik en E. Kruidhof naar de afsluitende bijeenkomst thematafels van de gemeente geweest. Er is een globaal plan met vage titel ‘wenkend perspectief’ gepresenteerd. Een gesprek met de burgemeester, over de verhouding tussen de geschetste perspectieven en de op handen zijnde bezuinigingen op het minimabeleid van de gemeente, lukte niet.

Naar aanleiding van actiepunt ‘Eigen bijdrage Wmo’: T. Dijkman meld dat de gemeente zoekt naar de mogelijkheid deze te verhogen, ze hebben hier zelfs een commissie voor samengesteld. Maar landelijk zijn er al gemeenten ‘teruggefloten’ die de eigen bijdrage inkomensafhankelijk hadden gemaakt. Zij zal nog bij de wethouder Visser informeren naar de plannen van onze gemeente en wie zitting hebben in die commissie.

Naar aanleiding van actiepunt ‘Overleg met nieuwe contactpersoon Jeugd’: zegt de voorzitter dat er pas 25 november om 15:00 uur hier gelegenheid voor is.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

presentatie gemeenteraad:

De voorzitter heeft contact opgenomen met de griffie, maar zij hebben echter nog niet gereageerd. Het zal dit jaar waarschijnlijk niet

meer worden.

      – vergaderschema 2022:

Het schema wordt conform het ontwerp vastgesteld.

website:

S. Olinga vraagt iedereen kritisch naar de website te kijken en opmerkingen en        aanvullingen aan A. Griede door te geven. Ook roept hij iedereen op om tekst aan te leveren voor facebook en website als je naar een bijeenkomst bent geweest.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.     Mededelingen vanuit de gemeente

In verband met de vakantie van T. Bollin zijn er geen mededelingen.

7.     Domeinen

a. panel

T. Krouwel geeft een korte toelichting bij het ter tafel liggend voorstel. H.  Valkema vraagt zich af of we niet gewoon op basis van onze eigen expertise (en netwerk) adviezen moeten geven, nuchter en concreet. Een panel en kerngroep is omslachtig en veel werk. Andere leden zien wel voordeel in deze extra mogelijkheid.

Inhoudelijk, eigenstandig. Tenslotte gaat de vergadering de aan het eind gestelde vragen uitgebreid bespreken. De samenstellers gaan alle opmerkingen verwerken in het voorstel, waarna het na aanpassing opnieuw ter tafel komt.

b. inrichting en organisatie:  rooster van aftreden:

Uit het overzicht blijkt dat er al iets meer spreiding zit in de data van aftreden. W. Verkerk  stelt zijn einddatum vooreerst op 16 maart 2024. In januari 2022 zal opnieuw een sollicitatieprocedure worden opgestart.

c.  nieuws uit:       – Jeugd:  geen nieuws te melden.

         – Participatie: Het concept-advies geschreven door C. Lusink wordt

                          besproken. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de bezuinigingen,

                          dient het concept opnieuw tegen het licht worden gehouden. Daarnaast

                          ook tekstueel aanpassen. Domein participatie krijgt de opdracht dit stuk

                          te hervormen en met een aangepast concept-advies in de volgende

                          vergadering terug te komen.

                             – Wmo: T. Dijkman vertelt dat domein Wmo naar een bijeenkomst van 30

september is geweest, waar nader informatie verstrekt zou worden over

het aanbestedingsproject ten aanzien van het inkoopbeleid. Er werd door

vier ambtenaren een hele scala aan andere informatie verstrekt. Heel veel

informatie, maar geen concrete vraag. W. Verkerk vindt het college van

B&W niet vindingrijk, immers er zijn links en rechts vele potten met geld

(o.a. Thematafels), maar dit college wil bezuinigen op Sociaal domein. Hij

daagt het college uit om eens uit de bant te springen en creatief te zijn,

door die incidentele potten geld aan te wenden voor de minima.

Daarnaast hebben wij een uitnodiging ontvangen van M. Wezeman om

kennis te maken, daar zij J. van Neer vervangt in verband met ziekte.                                            Tevens wil zij ‘vervoer’ bespreken omdat daar een wijziging op stapel staat.

Ook ligt er nog een uitnodiging van Stichting Mentorschap Noord.

 

8.     WVTTK/Rondvraag

S. Olinga heeft contact gehad met J. Hellinga van Humanitas. Hij wil een facebookpagina opzetten waar vraag en antwoordt over gemeentelijke regelingen op gebied van armoedebestrijding op komt. Hij zou samenwerking met de adviesraad op prijs stellen. Mooi initiatief, maar feitelijk een taak van de gemeente. Er wordt besloten hier niet aan mee te werken, maar ons te concentreren op onze adviesrol naar B&W. S. Olinga informeert J. Hellinga.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (DB)

·       Eigen bijdrage Wmo; wethouder Visser (Dijkman)

·       Advies hulpvraag O. Garasjoek (domein participatie)

·       Overzicht onderwerpen gemeente 2022 (Bollin)

·       Instellen panel (Krouwel, Olinga, Griede)

·       Opstarten sollicitatieprocedure (januari 2022, DB)

·       Stg Mentorschap Noord (domein Wmo)

·       Informeren J. Hellinga (Olinga)

Downloaden in PDF formaat
Top