Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda
 1. Welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen van 21 januari 2022
 4. Mededelingen vanuit het bestuur:

– folders

– sollicitatieprocedure;

– afscheid

 1. Ingekomen/verzonden post
 2. a.  Mededelingen vanuit de gemeente;

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

 1. Jaarverslagen:    – Algemeen;

– Financieel.

 1. Werkrelatie AHH versus College
 2. Domeinen: –  adviezen:    – beleidsplan Sociaal domein en SML

–  nieuws uit: – Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

 1. WVTTK/Rondvraag
 2. Sluiting
Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 18 februari 2022

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig: lijfelijk: T. Dijkman, M. Djabani,  T. Krouwel, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, S. Olinga H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin en I. Roelfsema.

online:  M. Bolt en A. Griede.

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Wordt conform vastgesteld.

3.     Vaststellen van de notulen van 21 januari 2022

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 4,  zegt T. Krouwel aspiratie te hebben als voorzitter. De leden zullen dit overdenken en dit punt zal opnieuw worden geagendeerd.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

De voorzitter deelt mee dat het DB op 10 mrt overleg heeft met de wethouders. Desgevraagd meld H. Valkema zich aan om aan te schuiven. T. Bollin vraagt naar agendapunten.

–  folders:

Is in ontwikkeling.

– sollicitatieprocedure:

De commissie gaat voorwerk doen en een planning maken.

afscheid

Er is een afspraak met D. Mik, C. Alblas en C. Lusink gemaakt voor een lunch bij ‘de        jongens’ in Winsum.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.     Gemeente Het Hogeland

a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat door ziekte veel zaken stilliggen, waaronder de terugkoppeling over het beleidskader Statushouders.

Er is een nieuwe collega t.w. S. vd Velde die zich gaat bezighouden met het minimabeleid en participatiefonds.

b. Overzicht onderwerpen 2022 Sociaal domein

Desgevraagd door A. Griede, zal T. Bollin een soortgelijk overzicht proberen te maken als in 2021.

7.     Jaarverslagen:

Algemeen: Onderaan pagina 6 bij 3.2 moet een ‘0’ eruit en op de laatste pagina Dijkman toevoegen aan bijeenkomsten op 18 en 25 juni. Met in achtneming van deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

Financieel: Het verslag wordt vastgesteld.

8.     Werkrelatie AHH versus College

Er volgt een uitgebreide discussie waarbij de vraag wordt gesteld of we tevreden moeten zijn met de inbreng die we nu hebben of willen we meer. Er wordt geen eindconclusie gesteld.

9.     Domeinen:

a. adviezen:         – beleidsplan Sociaal domein en SML: I. Roelfsema licht het beleidsplan toe, het is een uitwerking van de strategische doelen(meer veerkracht, meer preventie, meer maatwerk, meer innovatie) uit het Koersdocument. De kern van het plan is om de komende vier jaar drie bewegingen aan te jagen:

1. Optimaliseren ondersteuning inwoner;

2. Bevorderen sociale kracht van dorpen/buurten en

3.  Positieve gezondheid.

Dit plan is een doel, het hoe moet nog uitgewerkt worden. De Gemeente gaat werken met Integrale sociale teams, welke meer gebiedsgericht gaan werken. Er komt één sociaal loket bemand door mensen van de afdeling Welzijn waar alle vragen met betrekking tot Jeugdwet, Participatiewet en Wmo neergelegd kan worden.

S. Olinga zegt dat het plan heel veel gaat over zelfredzaamheid en vrijwilligers, maar de groep wordt steeds kleiner. De voorzitter vraagt hoe dit gaat bij andere gemeenten. W. Verkerk vraagt zich af hoe de samenleving in de wijken te stimuleren. H. Valkema vraagt zich af hoe de organisatie binnen de gemeente hier naar kijkt met het oog om buiten je afdelingsgrenzen te kijken. A. Griede noemt één zwak punt waar alles mee staat of valt en dat is de sociale betrokkenheid in de buurt. Deze tijd van individualisering is hot in plaats van omkijken naar elkaar. T. Krouwel vindt dit plan veel te uitgebreid en zou het liever compacter en simpeler verwoord zien.

I. Roelfsema oppert om een publieksversie te maken.

b.  nieuws uit:      – Jeugd: De voorzitter heeft per mail navraag gedaan naar de klankbordgroep Jeugd, maar nog geen reactie ontvangen.

Participatie; M. Djabani zegt dat het onderwijs aan Afghanen goed is.

– Wmo: geen

10.  WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

11.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad (DB, juni 2022)

·       Folders (Kruidhof, Valkema)

·       Overzicht onderwerpen gemeente 2022 (Bollin)

·       Planning sollicitatieprocedure (sollicitatiecommissie)

·       Navraag over klankbordgroep Jeugd (Kruidhof)

Downloaden in PDF formaat
Top