Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 19 maart 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– sollicitatieprocedure

– sollicitatiecommissie

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen 2021

7.     Domeinen:   a. gevraagd advies: Pilot Meedoen Pas vóór 19 april

b. inrichting en organisatie: overzicht leden p/domein

c.  nieuws uit: – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 16 april 2021

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig (lijfelijk): T. Dijkman, M. Djabani,  C. Lusink, D. Mik, S. Olinga (voorzitter), W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

Online aanwezig: A. Griede.

M.k.a.:  C. Alblas, M. Bolt, E. Kruidhof.

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Geen wijzigingen

3.     Vaststellen van de notulen van 19 maart 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

 – sollicitatieprocedure:

   Deze wordt conform het ontwerp vastgesteld. D. Mik zegt dat zij dit jaar nog aanblijft.

– sollicitatiecommissie:

  Conform de procedure de voorzitter E. Kruidhof en aangevuld met T. Dijkman en  A. Griede.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat beleidsambtenaar R. van Nuil is vertrokken en dat er dus een open vacature is. Deze vacature zal vooreerst door een tijdelijke kracht worden opgevuld.

De afdeling Sociaal domein is druk met de begroting 2022, ze  moeten nu al in de kadernota’s zaken aangeven. Er is geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de bezuinigingen.

W. Verkerk vraagt hoe het dan zit met de  4 gestelde punten (meer sociale veerkracht, meer preventie, meer maatwerk, meer innovatie) uit het koersdocument. T. Bollin antwoordt dat deze verder worden uitgewerkt in het te schrijven beleidsplan. Hiervoor zal dan binnen de gestelde bedragen in de begroting ruimte moeten worden gevonden, want daar komt geen extra geld voor beschikbaar. Ook de werkwijzen binnen de teams worden nader onder de loep genomen.

W. Verkerk memoreert weer aan 40 particuliere bureautjes die overal tussen zitten en waardoor je door het bomen het bos niet meer ziet en ze snoepen dus allemaal uit de ‘pot’.

T. Bollin zegt dat dit ook in het gesprek met de wethouders naar voren kwam, maar de gemeente heeft daar geen beeld bij, dus vraagt zij of W. Verkerk dit nader wil onderzoeken en toelichten met concrete gevallen.

D. Mik zegt dat een tv-programma pointer die onderzoek deed naar geldverspilling in de jeugdzorg en daarbij werd ook een zorgboerderij in onze gemeente genoemd die miljoenen winst had geboekt uit Wmo-gelden. Er werd in dat programma contact gezocht met de gemeente, maar die wilde niet reageren. T. Bollin zegt dat dit mede komt door de marktwerking, maar dat de gemeente dit ook niet wenselijk acht. Maar als er niets op de zorg die verleend wordt is aan te merken, dan kan de gemeente er niets mee.

6b. Overzicht onderwerpen 2021

W. Verkerk zegt dat het een mooi overzicht is, maar hij mist ‘wonen’.  Over de woonvisie is door de adviesraad een advies uitgebracht, maar tot dusver geen reactie. Mevr. T. Wiersema had allang weer contact met hem moeten opnemen.

T. Bollin kaatst de bal en memoreert aan een mail van T. Nipperus over een te plannen werkbezoek aan Ability waarop geen reactie komt. A. Griede zegt dat die mail is binnengekomen, maar hij had alleen oog voor het eerste deel en ging ervanuit dat andere domeinleden hiervan reeds op de hoogte waren. Hij zal deze mail alsnog doorsturen. S. Olinga zegt dat dit ook mede komt doordat de domeinen geen voortrekker hebben, m.a.w. wie pakt wat op. Dit punt wordt de volgende vergadering geagendeerd.

7.     Domeinen

a. gevraagd advies:  Pilot Meedoen Pas; S. Olinga zal een advies schrijven.

b. inrichting en organisatie:   1. Stand van zaken; ‘overzicht leden p/domein’ wordt voor kennisgeving aangenomen.

A. Griede zegt dat de emailadressen van de domeinen niet naar behoren werken nadat de

                                                    accounts zijn opgevoerd in zijn mailprogramma. Hij zal contact opnemen met Compel.

c.  nieuws uit:       – Jeugd:  geen nieuws.

– Participatie: M. Djabani zal reageren op de mail J. Nipperus.

– Wmo: D. Mik zegt dat de mail van R. van Veen op emailadres Wmo niet

gereageerd is. Zij heeft inmiddels contact gehad en dat op vrijdag 23

april een afspraak is gemaakt waarin zij worden geïnformeerd over

‘beschermd wonen en opvang’ en er wordt een adviesvraag over

‘sociale inclusie inwoners met psychische kwetsbaarheid’ gesteld.

8.     WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (juni: DB)

·       Sollicitatiecommissie starten  (Dijkman, Griede, Kruidhof)

·       Allerlei bureaus die ‘graaien uit de pot’ (Verkerk)

·       Contact opnemen met dorpscoördinatoren (DB)

·       Emailaccounts domeinen (Griede –  Compel)

·       Voortrekkersrol domeinen (mei: AB)

Downloaden in PDF formaat
Top