Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

 

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 18 september 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Verordening AHH

c. Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

d. Gemeentegids

e. Voorbereiding vergadering met wethouders 15 december

7.    Integratie Participatiewet:

8.     Domeinen:   – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

9.    WVTTK/Rondvraag

10.  Sluiting

 

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 20 november 2020

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig: C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter), D. Mik, S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaren T. Bollin,

M. Kielema en L. Boer.

Afwezig: m.k. M. Bolt en C. Lusink.

 

 

1.     Welkom

 

2.     Vaststellen agenda
A. Griede wil graag de jaarverslagen 2020 geagendeerd zien, dit naar aanleiding van een mailtje van C. Lusink. Dit punt wordt geagendeerd als punt 8b.

3.     Vaststellen van de notulen van 18 september 2020

S. Olinga zegt dat onder punt 4 ‘verbetert’ met een ‘d’ moet. Verder staat onder punt 6 ‘Marjan’ dat moet zijn ‘Marian’.

T. Bollin vraagt naar aanleiding van punt 12 of er al een postadres is gekozen. De voorzitter antwoordt dat dit zijn huisadres wordt.

Naar aanleiding van de actiepunten: punt 1 is afgewerkt. Over punt 2 is een mail gestuurd, maar het wachten is op een reactie. Punten 3 en 4 zijn niet opgepakt in verband met corona en worden aangehouden tot volgend jaar. Punt 5 is gebeurd en staat ook geagendeerd. Punt 6 is hierboven zojuist beantwoordt en punt 7 is gemaakt en staat geagendeerd.

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande opmerkingen vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

Het huishoudelijk reglement AHH is door S. Olinga doorgenomen en hij noemt de te wijzigen teksten. De leden hebben geen aanmerkingen en S. Olinga zal het verder uitwerken, waarna het reglement opnieuw kan worden geagendeerd, zodat het in de vergadering kan worden vastgesteld.

M. Kielema stelt voor om het reglement samen met de verordening, welke zij moet aanpassen, te bespreken.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6a. Mededelingen vanuit de gemeente: T. Bollin meldt dat ze een nieuwe directeur hebben t.w. E. van der Laan. Er wordt gekeken hoe ze alle werkzaamheden van Sociaal domein op een goede manier kunnen structureren. Daarnaast is de begroting vastgesteld  en het dus duidelijk is welke bezuinigingsopdracht er ligt. Bij de uitwerking hiervan wordt zoals toegezegd door de wethouders de adviesraad betrokken. De verantwoordelijke ambtenaren van de betreffende domeinen zullen ons benaderen. Desgevraagd door S. Olinga antwoordt T. Bollin dat dit inderdaad mogelijk tot aanpassing van het beleid leidt, wat dan weer ter advisering naar de adviesraad gaat. Hij vraagt voorts of de bezuinigingen zowel betrekking hebben op uitkerings- en uitvoeringskosten. Hierop wordt bevestigend geantwoord.

b. Verordening AHH: E. Kruidhof en S. Olinga zullen in december deze met M. Kielema en een jurist bespreken, waarbij ons huishoudelijk reglement er naast wordt gelegd om e.e.a. op elkaar af te stemmen. S. Olinga zegt dat er met name naar art 8.4 gekeken moet worden.

c. Koersdocument Transformatie Sociaal Domein: De voorzitter reikt 2 A4-tjes uit met daarop reacties van C. Lusink op dit document. L. Boer zegt dat het document nog in ontwikkeling is en dat we op- en  aanmerkingen kunnen maken. Dit document geeft in hoofdlijnen weer, waar de gemeente naar toe wil met het Sociaal domein. Hij licht een aantal zaken toe en resumerend stelt de gemeente zichzelf 4 opgaven voor, te weten meer sociale veerkracht, meer preventie, meer maatwerk en meer innovatie. Dit document zal in januari in het college worden besproken en dan in februari naar de raad. Hij zegt dat de adviesraad dan ook in februari een definitieve reactie kan geven (beetje laat, redactie).

M. Djabani zegt dat er vorig jaar een nieuw boekje is verstrekt met als titel ‘de nieuwe route’ en dat die uitgangspunt was voor nieuw beleid en nu dus dit koersdocument. Hij vraagt hoe is de overbrugging geregeld. L. Boer zegt dat ze wel raakvlakken hebben en M. Kielema voegt eraan toe dat met alle ‘betrokkenen’ wordt gesproken en die input ook meegenomen wordt.

S. Olinga ziet het somber in, we krijgen meer ouderen met een hogere hulpbehoefte, minder vrijwilligers, minder jeugd maar toch toename jeugdzorg, de participatiewet is een enorme mislukking geweest, de mantelzorgers zijn overbelast en er is minder geld beschikbaar. Dit document brengt de problematiek in beeld die er zit aan te komen en hij vraagt zich af hoe onze gemeente dat het hoofd bied. L. Boer antwoordt dat ook binnen beperkte mogelijkheden je keuzes hebt.

De voorzitter zegt dat als we het hebben over sociale samenhang, dan moet je de mogelijkheid voor samen komen in je eigen omgeving niet verstoren. Als voorbeeld  noemt hij ‘de Boog’ waar ouderen samenkomen en welk gebouw nu wordt afgestoten. A. Griede vult aan dat in Uithuizermeeden de bibliotheek wordt gesloten en dat het dorpshuis, waar vele samenkomsten zijn, wordt afgestoten door de gemeente. Hij zegt dat enerzijds wordt bezuinigd, maar anderzijds krijg je een toename op een ander terrein. Want er wordt inmiddels nagedacht hoe vervoer te organiseren voor mensen naar een bibliotheek in een ander dorp. En het gevolg van noodgedwongen stopzetten activiteiten dorpshuis, leidt mogelijk tot toename vereenzaming. W. Verkerk zegt dat hij dit document als een vergezicht ziet en daarvan heeft hij al meer gezien. Hij wil dingen zien voor op de korte termijn immers er moeten nu oplossingen komen. C. Alblas memoreert wat corona teweeg brengt ten aanzien van contacten ed. Dit document zegt zij kijkt naar de toekomst, maar gezien corona en mogelijk toekomstige soortgelijke virussen is toekomst kijken niet mogelijk. S. Olinga vraagt zich af of dit stuk scherp genoeg is om bewustwording bij de politiek op te wekken, zodat zij de juiste keuzes gaan maken? Hij vraagt dit met name omdat de gemeente de laatste tijd enorme bedragen heeft uitgegeven die met name aan de kapstok ‘innovatie’ hangen. Er worden maar vermogens beschikbaar gesteld voor allerlei initiatieven en hij vraagt zich af of dit nog wel verantwoordt is.

M. Kielema zegt dat ze binnenkort ook met het college dit document bespreken en ze zal daar de urgentie benadrukken en hun de ernst van de situatie voorhouden.

D. Mik maakt zich vooral zorgen om de complexe gevallen, zoals stoornissen bij een kind, welke je niet simpel bij de ouders kunt leggen als het gaat om verantwoordelijkheid. Dus we moeten voorkomen dat indien zo’n kind specialistische hulp krijgt, waardoor vaak een vertrouwensband ontstaat, deze hulp straks niet wordt veranderd omdat het elders goedkoper kan. Verder vindt zij dat je een taak als ’indiceren’ bij specialisten moet houden en niet bij ambtenaren moet leggen. T. Dijkman valt over het gedeelte op pagina 6: ‘De inwoner is zelfredzaam en ingebed in de sociale omgeving enz’.  Volgens haar moet het meer gaan over ‘wat wil de persoon zelf’. Het gaat om een diversiteit aan mensen, de één heeft veel steun en hulp nodig en een ander kan met een simpele oplossing zijn eigen weg weer vervolgen. Hierop inhakend, vraagt  de voorzitter of er in het beleidsplan meer diversiteit in doelgroepen naar voren komt?

M. Kielema zegt dat het te schrijven beleidsplan opgehangen wordt aan die 4 taken die hier genoemd zijn. L. Boer voegt hieraan toe dat hierop gedoeld wordt als we het in dit document over ‘maatwerk’ hebben.

W. Verkerk zegt dat alle partijen eens samen moeten gaan brainstormen om zo tot meer samenwerking te komen want dat is volgens hem nu niet het geval.

De voorzitter wil de discussie in verband met de tijd afronden en zegt in navolging van wat S. Olinga noemde dat dit document eigenlijk duidelijker moet schetsen van enerzijds bezuinigingen op Sociaal domein en andere domeinen  en anderzijds enorme investeringen.

L. Boer vind dat geen taak van ambtenaren, maar van de adviesraad en is niet genegen daar een alinea aan te wijden.

De voorzitter vind dat je bij de inleiding van dit stuk prima kan schrijven dat er voor Sociaal domein geld beschikbaar moet zijn en blijven en het niet mag gaan om verlaging van dat budget omdat er andere keuzes worden gemaakt. Hierdoor worden wethouders misschien geprikkeld om betere afwegingen te maken.

De voorzitter sluit de discussie.

In februari zal het definitieve koersdocument ter advisering worden aangeboden. L. Boer zegt dat hij nog schriftelijk zal reageren op het stuk van C. Lusink.

d. Gemeentegids: Er zijn vele reacties binnen gekomen op deze gids en het heeft zelfs de pers gehaald. De AHH staat slechts genoemd bij telefoonnummers wat iets zegt over onze positie bij de gemeente vindt de voorzitter. Hij zegt dat er binnenkort een nieuwe komt en dat hij de wijzigingen zal doorgeven.

e. Voorbereiding vergadering met wethouders 15 december:

De voorzitter zegt dat indien nodig we hierover nog digitaal contact kunnen hebben.

7.     Integratie Participatiewet:

geen nieuws

8a. Domeinen:

“inrichting en organisatie: procedure ‘meepraten’  en afstemming activiteiten” schuiven we door naar de volgende vergadering.

– lidmaatschappen:  S. Olinga zegt dat je dit vooraf dient te overleggen.

– emailadressen: A. Griede zegt dat de bovenste naam van ieder domein het emailadres in z’n beheer krijgt en die dus ook zorgt voor doorzenden e-mails naar de andere leden van het domein. Hij zal de gegevens met betrekking tot instellen emailadres van de domein mailen. C. Alblas wil niet de bovenste zijn.

– Jeugd                  )

– Participatie        )  geen nieuws

– Wmo.                 )

b. jaarverslagen:

De voorzitter vraagt S. Olinga het financieel verslag voor zijn rekening te nemen en hij zal C. Lusink vragen voor het algemeen verslag.

9.     WVTTK/Rondvraag

M. Kielema vraagt of zij in de januari vergadering aan mag schuiven om ons mee te nemen in het procesgang van het te schrijven beleidsplan. De voorzitter antwoordt bevestigend.

T. Bollin zegt dat voor het vergaderrooster van volgend jaar e.e.a. moet worden afgestemd in verband met geschikte ruimtes met het oog op corona. Gemeentehuis Leens valt af.

C. Alblas zegt dat ze goede gesprekken hebben gevoerd met statushouders en daarvan verslag hebben gedaan naar Sociaal domein participatie en dat ze hier een leuke reactie op kregen.

10.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Afwachten op reactie E. Meeuwissen betreffende dienstverlening (Mik)

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (volgend jaar: DB)

·       Sollicitatieprocedure starten  (volgend jaar: DB)

·       Gegevens betreffende emailadressen domeinen doorsturen (Griede)

·       Procedure ‘meepraten over nieuw beleid’ (Griede)

·       Huishoudelijk reglement (Olinga)

·       Overleg met gemeente over verordening AHH (Kruidhof en Olinga)

·       Wijzigingen doorgeven voor gemeentegids (Kruidhof)

 

Downloaden in PDF formaat
Top