Reguliere vergadering Adviesraad | locatie Het Spijslokaal te Warffum

Agenda

 

1.    Welkom

2.    even een rondgang over belevenissen ed in coronatijd

3.    Vaststellen van de agenda

4.    Vaststellen van de notulen van 21 februari 2020

5.    Mededelingen vanuit het bestuur

6.    Ingekomen/verzonden post

7.    Mededelingen vanuit de gemeente

a. Jaarplanning advisering

b. Verslag van 26 feb 2020 van overleg met wethouders

c. Presentatie AHH aan gemeenteraad

8.     Rooster van aftreding bestuursleden

9.     Domeinverdeling

10.   Integratie Participatiewet

11.   Domeinen

12.   Maandactiviteiten kalender

13.   WVTTK/Rondvraag

Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas(voorzitter), M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, C. Lusink, D. Mik, S. Olinga, W. Verkerk

Afwezig: m.k. E. Kruidhof en ambtenaar T. Bollin

 

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom na een lange ‘rusttijd’ wegens corona.

2.     even een rondgang over belevenissen ed in coronatijd

Er wordt uitgebreid vertelt over ieders belevenissen in de afgelopen tijd.

3.     Vaststellen van de agenda

Word conform vastgesteld

4.     Vaststellen van de notulen van 21 februari 2020

Word conform het ontwerp vastgesteld.

5.     Mededelingen vanuit het bestuur

C. Alblas deelt mede, dat zij als DB-lid stopt en zij als AB-lid doorgaat.

6.     Ingekomen/verzonden post

Word voor kennisgeving aangenomen.

7.     Mededelingen vanuit de gemeente

a. Jaarplanning advisering

S. Olinga leest voor uit een ontvangen mail van E. Kruidhof over zijn contact met T. Bollin. Hij zal vragen van de leden inventariseren en zal

formeel verstuurd worden vanuit ons emailadres: secretaris@adviesraadhethogeland.nl

b. Verslag van 26 feb 2020 van overleg met wethouders

Word conform het ontwerp vastgesteld.

c. Presentatie AHH aan gemeenteraad

I.v.m. afwezigheid T. Bollin wordt dit aangehouden tot de volgende

vergadering.

8.     Rooster van aftreding bestuursleden

De voorzitter zegt dat het tijdstip van aftreden van de leden nagenoeg hetzelfde is en dat hier meer variatie in aangebracht dient te worden.

A. Griede zegt dat hij deze rooster heeft aangepast om inzicht te geven in afkomst tav voormalige gemeenten. Hij vindt dat er uit alle voormalige gemeenten 3 leden moeten komen, dus 4 x 3 is totaal 12 leden en niet zoals nu het geval is BMWE 3;2;4;1.

D. Mik wil wel eerder aftreden en heeft mogelijk een nieuwe kandidaat.

De voorzitter stelt voor eind dit jaar een sollicitatieprocedure op te starten, waarbij gezocht wordt naar nieuwe kandidaten. Als deze dan zijn ingewerkt kan evt afgetreden worden door zittende leden.

9.     Domeinverdeling:

Het onderdeel ‘organiseren kennismaking met ambtenaren’ en ‘emailadressen’ schuiven we door naar de volgende vergadering.

Meegedeeld wordt dat W. Verkerk contactpersoon woonvisie is. En voor de externe dienstverlening: Dijkman, Kruidhof, Mik, Verkerk).

Procedure ‘afronding bij advisering’: Een hele discussie ontstaat over ’inclusie’. Dit punt wordt vanavond behandelt in de raadsvergadering en in de stukken wordt geïmpliceerd dat dit alles in samenhang met de adviesraad is opgesteld, wat dus niet het geval is en wij op z’n zachts gezegd uitermate vervelend vinden.

10.  Integratie Participatiewet

Voorlichtingsbijeenkomst op 2 september alhier.

11.  Domeinen

Jeugd:  Wij wachten op een schriftelijke reactie op ons ongevraagd advies.

Wmo:   W. Verkerk heeft een videobellen conferentie gehad over de woonvisie. De gemeente heeft buro KWA ingehuurd om deze beleidsnotitie te maken. De voorzitter deelt mee, dat zij een bijeenkomst over wonen heeft bijgewoond, welke door gemeente met de woningcorporatie was georganiseerd. Verkerk en Griede zijn verbaasd hierover, omdat de gemeenteambtenaren schijnbaar van elkaar niet weten wat ze doen. immers dit alles hoort toch onder ‘woonvisie’?

12.  Maandactiviteiten kalender

Word voor kennisgeving aangenomen.

13.  WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

14.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Informatie verzamelen tav Pgb-houders klacht (Kruidhof)

·       Mantelzorgcompliment (Mik) niet structureel in begroting, per jaar bekeken, vinger ad pols

·       Contact opnemen met E. Meeuwissen betreffende dienstverlening (Kruidhof)dineke neemt dit op

·       Inventariseren vragen richting gemeente (Olinga)

Downloaden in PDF formaat
Top