Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Leens

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 24 mei 2019

Locatie: gemeentehuis Leens

 

Aanwezig: M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink (notulist), D. Mik,

S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k.: C. Alblas

 

1.           E. Kruidhof, voorzitter,  heet allen welkom.

2.           Ingekomen post: a. Website Cliëntenraad, Werk en Inkomen, is opgeheven

b. Oproep Kerngroep gezondheidsbeleid

.

3.         Notulen

N.a.v. : De inclusie agenda inbrengen bij het wethouders overleg.

Contact maken met Mensenwerk Hogeland (M. Bolt): Er moet een agenda worden

opgesteld voor een bijenkomst en een datum gepland voor afspraak

.

6.c       Er wordt afgesproken de notulen in concept zo spoedig mogelijk door de secretaris aan A. Griede toe te sturen. Hij zal  ze in de template vorm zetten en daarna aan alle leden toesturen

9.         A. Griede en S.Olinga zullen het digitale archief systeem uitwerken

10.       C. Lusink zal de ingekorte lijst van adressen waar de folders worden neergelegd

doorsturen naar allen zodat elk lid voor de oude gemeente de folderverspreiding

kan aanpassen zoals in de vorige vergadering is besproken.

12.       Mantelzorg: Er is nog geen contact geweest met de betreffende beleidsmedewerker over het keukentafelgesprek (om een vrijwilliger met meeluisterfunctie speciaal voor de mantelzorger in te zetten)

13.       Maandactiviteiten kalender wordt door A. Griede bijgewerkt. Op 23 mei ‘Jonge                                    Mantelzorgers’ .

14.       Het CEO is onder de aandacht en er wordt over nagedacht dit voor de                                                aankomende jaren vorm te geven door diepte interviews .

 

4.         Mededelingen/berichten

De Cliëntenraad is gestopt. Inbedding van deze raad in de adviesraad wordt overwogen.                 Dat vergt tijd! De adviesraad moet zich beraden niet alleen over de procedure maar ook

over de inhoud, de voorwaarden, etc..

Het DB zal dit voorbereiden en plaatst dit punt op de agenda van de juni vergadering.

5.         Vaststellen Jaarverslag 2018.

Na een aantal tekstuele aanpassingen wordt deze vastgesteld en door de voorzitter

voor akkoord getekend. De tekst is voor een groot deel samengesteld door C. Lusink.

6.         Maandactiviteitenagenda wordt door A. Griede bijgewerkt.

7.         Uit andere vergaderingen

Huis op maat. De oude notitie Wonen en zorg, door de gemeente Winsum opgesteld,

vervalt. Daar wordt informatie uitgeput, maar of er wel of geen kerngroep wordt ingesteld is

nog onduidelijk.

8.         Kerngroep Gezondheidsbeleid: is gevormd.. T. Dijkman  en D. Mik stemmen de praktische  zaken af voor de eerste bijeenkomst op 5 juni.

Kerngroep jeugd: Op 4 juni is de eerste bijeenkomst te Warffum. Voorbereiding 27 mei om

9 uur te Leens: .E. Kruidhof, M. Bolt en C. Lusink   .

9.         Vakantieplanning: Vergadering:  juli facultatief, augustus geen.

 

 

 

Samenspraak met de wethouders M. De Visser en K. Rutgers

 

Voorstelronde: K Rutgers : portefeuille jeugd, onderwijs, gezondheid en aardbeving

M. de Visser: WMO, wonen en zorg, participatie.

 

Er volgt een geanimeerd gesprek tussen de wethouders en de leden van de adviesraad, o.a. over de volgende onderwerpen:

 

Wmo: Het zorgpakket wordt (extramuraal) uitgebreid met huisartsen.

Aandacht voor de aanbesteding van hulpmiddelen en ondersteuning.

De langdurige zorg valt onder de Wmo.. In de ‘Zorgvisie’ zal dit worden verwoord.

De visie op gezondheid is onder de hoede van M. Berghuis.

De verantwoordelijkheid voor Werkplein Ability wordt breder gemaakt met aandacht voor

zij-instromers leer en werk.

Inburgering en inclusie worden nauw verbonden onder het motto: ieder moet mee kunnen doen. Dat “iedereen” is heel breed. Het gaat niet alleen over fysieke en geestelijke beperking

Maar ook over armoedebeleid, passende scholing, passende huisvesting al of niet met de

juiste begeleiding.

 

Jeugd: Er is een financieel tekort. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Belangrijk is de preventie

van de problematiek

.

Toegang tot de zorg: Als adviesraad hebben we ongevraagd advies uitgebracht over de toegang

tot het Zorgloket. De drempels zijn te hoog. De wethouders hebben toegezegd daaraan

aandacht te geven.

Ook de gemeentegids is besproken..

 

 

 

10. WVTTK:

Maandag 27 mei is de bespreking over de opzet/plan van aanpak van de kerngroep jeugd, o.l.v.

R. van Nuil, beleidsmedewerker (met E. Kruidhof, M. Bolt  en C. Lusink).Locatie: gemeentehuis Leens.

Kerngroep gezondheidsbeleid: op 5 juni (T. Dijkman en D. Mik)

Donderdag 6 juni overleg inclusie (VN) E. Kruidhof, T. Dijkman en C. Lusink)

 

11. Sluiting

Downloaden in PDF formaat
Top