Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink, D. Mik,

en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k. S. Olinga, W. Verkerk

 

 

 1. Voorzitter opent de vergadering en adviseert om, bij afwezigheid, zo mogelijk, voorafgaande aan de vergadering opmerkingen door te geven aan het DB.
 2. Verzoek van Zavie gaat naar punt 15.
 3. Notulen: Spelling naam Kruidhof corrigeren. Punt 13: Hattinga Verschure. N.a.v. de notulen: ad 7: S. Olinga neemt contact op met de privacy ambtenaar: naar actielijst. Ad 8 en 9: Naar de actielijst. Ad 10: email van inclusie werd t.a.v de activiteiten op 3 en 14 oktober, onvoldoende beantwoord. Ad 11. Het overleg met de hr. van Neer heeft nog niet plaatsgevonden.
 4. Bollin deelt mee dat de verwachtte financiële tekorten van de gemeente zijn terug gebracht tot een sluitende begroting in 2020, wel met enkele aanpassingen o.a. in de personele bezetting. Het tekort in de jeugdzorg zit m.n. in de vermindering van de rijksbijdrage. De totale aanvraag voor jeugdhulp neemt niet toe, wel de aanvragen voor ambulante zorg. Dit is de eerste begroting van de nieuwe gemeente Het Hogeland.
 5. Het antwoord van de gemeente op ons ongevraagd advies plaatsen we op de website. We sturen geen weder antwoord aan het college. Onze aanhoudende zorg kunnen we verwoorden in een bijeenkomst met de wethouders, t.z.t..
 6. Evaluatie van 1,5 jaar functioneren van de adviesraad;
 7. We moeten grenzen stellen aan de breedte van de onderwerpen ( b.v de enorme breedte van het onderwerp inclusie belemmert ons het overzicht te houden.
 8. We zijn actief bij het begin van de beleidsvorming en bij het bijstellen daarvan.
 9. We hebben geen bemoeienis met de uitvoering. Dat is niet onze taak

 

Het stappenplan bij het werken met een kerngroep benoemen we als volgt:

 1. We formuleren eerst een duidelijke vraag door de ambtenaar en de adviesraad samen, over gegaan wordt tot het vormen van een kerngroep. Voorheen stapten we pas in als vaak het beleid al klaar was. Nu willen we betrokken zijn in de beleidsvorming voordat deze definitief is vastgesteld. We moeten eerst helder stellen wat de taak van de adviesraad of de betreffende kerngroep inhoudt.
 2. Daarna benoemen we of (1)deze vraag valt binnen de opdracht van de adviesraad en (2) binnen onze capaciteit op dit moment en (3) of deze vraag in 2 of 3 bijeenkomsten van een kerngroep beantwoord kan worden. Het is belangrijk om de kerngroep op tijd af te ronden.
 3. We trachten zoveel mogelijk een vraag binnen een intern traject van de adviesraad af te handelen en alleen indien nodig, burgers erin te betrekken.
 4. Als je te vroeg een kerngroep uit enthousiasme formeert wek je verwachtingen bij de leden die je mogelijk niet kunt waarmaken.

Conclusie: We hadden wel een goede eerste ervaring met kerngroepen maar leren nu ook de valkuilen zien en gaan dit bijsturen.

 1. Adviesraad en participatiewet: De gemeente wilde vanaf het begin beide adviesraden samenvoegen. Voor de herindeling waren er 4 adviesraden WMO/Jeugd en 1 gezamenlijke cliëntenraad, die inmiddels is opgeheven. Nu het college een versnelde procedure wil om de participatiewet onder te brengen bij onze adviesraad is onze basisvraag: Zijn we er op dit moment klaar voor? De gemeente vraagt ons wat we nodig hebben om deze extra taak erbij te kunnen nemen maar stelt geen tijdsdruk. De verordening kan gemakkelijk worden aangepast ( T. Bollin). In de memo van S. Olinga zijn enkele voorwaarden beschreven die we bespreken:
 2. Een ambtelijke secretaris: We willen deze optie wel open houden maar A. Griede biedt aan dat hij deze taak voorlopig wel op zich wil nemen. Hij is geïnteresseerd in de participatie thema’s en ziet mogelijkheden om voorlopig een extra taak op zich te nemen.
 3. Hoeveel leden extra zijn nodig? De vraag is wat het maximale aantal leden is waarmee we nog effectief kunnen vergaderen en of we in de huidige samenstelling kennis genoeg hebben over het onderwerp participatie. Moeten we nieuwe leden toevoegen om zo deze kennis binnen te halen? Vergaderen met meer mensen zouden we kunnen oplossen door het voorgestelde werken met kolommen. De leden per kolom zouden apart kunnen vergaderen ( hetgeen verdieping kan opleveren) en daarna een vertegenwoordiger in de plenaire vergadering aanwezig  laten zijn. Ons voorstel is om eerst de huidige aanwezige kennis te evalueren om te zien of we via cursussen de kennis over werk en inkomen kunnen vermeerderen. A. Griede en C. Lusink hebben interesse in deze thema’s
 4. De vergadering besluit dat de oriëntatie groep dit stappenplan verder gaat uitwerken voor de volgende vergadering ( Kruidhof, Verkerk, Olinga, Bollin, Djabani).
 5. Verdeling van de secretariële werkzaamheden: A. Griede gaat naast het beheer van website en facebook, ook de twee emailadressen beheren en de agenda en notulen maken. Daarvoor zal een opname apparatuur worden ingezet om de notulen thuis te kunnen uitwerken. Ivm privacy geeft een ieder daarvoor toestemming. Alblas blijft de beleidsmatige kant doen in het DB. De vergadering stemt in met deze wijziging.
 6. Een verslag van de activiteiten van een adviesraad lid kan gepubliceerd worden op de website of in de krant. Het verslag moet gelezen/gecorrigeerd worden via een vast protocol. M. Djabani maakt hiervoor een opzet. Om een artikel op internet of in de krant te plaatsen kunnen we contact opnemen met Mevr. A. Veenhuis, afd. communicatie en met hr V. van Eck, uitvoerder. A. Griede neemt contact op met van Eck over onze publicaties. We constateren dat de adviesraad te weinig bekend is.
 7. Kruidhof stelt een tijdlijn op voor het organiseren van een kerngroep.
 8. Kerngroep jeugd: Het eindverslag is klaar. Op korte termijn moet nog een afsluitende bijeenkomst worden belegd.

Kerngroep inclusie: Daar de organisatie van de bijeenkomsten van 3 en 14 oktober niet via de door ons bedoelde kerngroep route heeft gelopen, waarbij eerst de inhoud van de vraagstelling werd vastgelegd, ontbreekt het nu aan een vervolgstap. De hoofd organisatie lag bij meerdere ambtenaren die het beleid bepaalden en bleef te weinig ruimte over voor de praktische stappen naar de burger. Inclusie is een erg breed onderwerp en vraagt om een concrete vraagstelling voor een kerngroep. Liever hadden we gezien dat deze bijeenkomsten niet in 2 maar in alle 4 de voormalige gemeenten had plaatsgevonden.

Kerngroep gezondheidsbeleid wordt afgerond.

 1. Gezondheidsdag 26 september: Deze was heel goed georganiseerd, was verbindend en trok veel publiek. Een groot compliment voor beleidsmedewerker M. Berghuis. Ook op de avond van de bijeenkomst “Positieve gezondheid” te Winsum, 15 oktober werd goed bezocht en leverde veel input op. Er werden geen statushouders gezien. Het inhoud van het verslag van K. van Es en M. Djabani en C. Alblas over statushouders wordt verder vervolgd.
 2. Maandactiviteiten kalender: D. Mik en T. Dijkman bezoeken de bijeenkomst (digitale) toegankelijkheid van de gemeente op 6 november, gebouw Zorgbelang.
 3. Zavie wordt separaat besproken.
 4. Sluiting

 

Actielijst:

 • Olinga neemt t.z.t. contact op met privacy ambtenaar
 • M. van leeuwen wordt t.z.t. uitgenodigd, mensenwerk
 • Djabani maakt verslag route en E. Kruidhof een tijdlijn voor kerngroepen
 • Griede zorgt voor de juiste spraak apparatuur om notulen op te nemen.
 • Nieuwe foto’s voor de website. Door wie wordt dit gemaakt?
 • Privacyvoorwaarden tav kerngroepleden-bestand(Sietse)
Downloaden in PDF formaat
Top