Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 19 januari 2019

Locatie: gemeentehuis Uithuizen

 

Aanwezig: M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink (notulist)   ,  D. Mik, S. Olinga,

W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

Afwezig: C. Alblas.

 

 

1.   Welkom door de voorzitter.

De Nieuwjaarsbijeenkomst is door E. Kruidhof en S. Olinga bijgewoond. Gesproken is met diverse volksvertegenwoordigers. Voor informatie          naar burgers wordt ook door de Raad gebruik gemaakt van sociale media.

2.   Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.   Notulen worden conform voorstel vastgesteld.

4.   Ingekomen stukken: Diverse mails ontvangen die zijn doorgestuurd ter informatie. Het blijkt lastig te zijn de mails (die wie dan ook            ontvangt)  m.b.t. uitnodigingen voor info-bijeenkomsten selectief naar de leden te versturen. Naar iedereen wordt doorgestuurd en men maakt zelf de keuze deze te behouden of er wat mee te doen. Uitnodigingen die gehonoreerd worden doorgeven aan A. Griede, welke ze opneemt in de maandactiviteitenplanning e/o plaatst op website cq facebook.

5.   Mededelingen van de voorzitter: Hij heeft kennis gemaakt met L. van Geffen waarmee informatie over taak, doen en laten (rol) van de adviesraad is uitgewisseld. Bij kennismakingsbijeenkomsten in de nieuwe gemeente is het belangrijk         dat de adviesraad zich dan kan presenteren.

Eveneens kennis gemaakt met J. Bottema (voorheen Leens) en aangekaart dat de cliëntenraad nog wel wat hobbels te nemen heeft. Naar aanleiding daarvan is er een bijeenkomst op 28 maart a.s. over participatie-wetgeving. Hij mailt info daarover nog door. Wie dan kan geeft het aan hem door.

6.  Mededelingen over nieuwe situatie gemeentelijke organisatie:

T. Bollin: in november is er verhuisd. Van een aantal collega’s afscheid genomen. ‘Sociaal domein en samenleving’ is ondergebracht in Leens.        De capaciteit is kleiner. Er moet nog worden geïnventariseerd wat de ambities van de wethouder zijn, daaruit volgen de taken van de          ambtenaren. Op de afdeling kennen collega’s elkaar en de samenwerking loopt soepel. De begroting wordt richtinggevend voor wat er kan      worden gedaan. De sociale teams zijn over 4 locaties verdeeld. Nieuw is dat er 5 strategische adviseurs zijn. Die sturen de teamcoaches en medewerkers aan. Voor ‘sociaal domein en samenleving’ is dat Leon de Boer. Strategische keuzes moeten nog worden gemaakt. Binnen de afdeling gaan de lopende zaken door. April/mei op agenda

Wat moet: tekorten in de jeugdzorg oplossen.

Balie: in elke oude gemeente: burgerzaken

Zorgloket: in elke oude gemeente aanwezig/ bereikbaarheid is geregeld

Hoe? T. Bollin laat ons weten waar de sociale teams zij gehuisvest hoe bereikbaar.

7.      Kennismaking met wethouders:  bezoek tijdens een vergadering,  T. Bollin regelt data

Informatie van/ door ambtenaren: we moeten nog even geduld hebben.

T. Bollin wil al wel vast de nieuwe folders van de Adviesraad gaan uitreiken en overleggen met de collega’s.

Er is een behoefte aan een organogram waarin duidelijk wordt waar het    onderwerp/ naam ambtenaar / relatie met dorpscoördinatoren duidelijk wordt.

We willen ook kennis maken met de raad. T. Bollin zoekt uit wanneer dit kan.

8.      Evaluatie teambuilding bijeenkomst:

Belangrijk is:

Brengen we dezelfde boodschap over (zie ook Folder)

Het was waardevol om elkaar beter te leren kennen.

Waardevol om onze zwakte en sterkte kanten te laten zien.

Deze uitkomsten zijn van belang om na te denken wie welke taak op zich kan nemen. Per onderwerp moeten minimaal 3 personen aan de            lat staan. Invulling vergadering februari.

9.      Keuze onderwerpen, bijv. 3 en zorg voor 3 personen per aandachtsveld waarbij oude en nieuwe leden van de adviesraad worden gemixt       en je dus elkaars kwaliteiten versterkt.

10.    PR: Folders en visitekaartjes zijn uitgedeeld.

We moeten nog inventariseren waar we Folders neerleggen b.v.  Dorpshuizen, bibliotheken maar ook teams kunnen ze uitdelen.

Communicatie : vaste plek op/via gemeentepagina (regelmatig nieuwtjes) genereert herkenbaarheid.

Annemarie Veenhuis zou daartoe met A. Griede contact moeten hebben of omgekeerd. Ook evenementen kunnen mee worden genomen. T. Bollin  regelt de contacten.

11.    PR middelen: Er zijn pennen, blocnotes, banners en sjaals besteld.

12.    Overige vergaderingen:

Die worden bijgewoond door de leden  daarvan wordt verslag gemaakt.   Gemaild naar de overige leden zodat A. Griede ze op de site kan zetten.  Voor verslagen is het handig om een tweede corrector te vragen naar de tekst kijken waarna A. Griede het kan plaatsen. Interne mail wordt niet op de site geplaatst.

13.    Beloning van Kerngroepleden:

Attentie? Nee

Onkostenformulier: Ja. Heeft ieder in bezit , is door S. Olinga verstuurd.

14.    Aanmelding Kerngroepleden:

Nog niet actief omdat onderwerpen nog niet bekend zijn (zie ap 7,8,9)

M. Djabani heeft op eigen initiatief een kerngroep samengesteld (omdat asielzoekers nog onderbelicht zijn) Er is een beleidsstuk (Kim van Es). De vraag is of dit bij de cliëntenraad ondergebracht moet worden of bij de adviesraad. Info in februari

15.    Uit andere vergaderingen:

Diverse verslagen 2017/2018 (Marloes van Oort)

Verslag Pleegouders bijeenkomst 28 januari

St. Welzijn Ouderen Ulrum heeft een bezwaarschrift ingediend m.b.t. forse korting subsidie. We brengen dit in bij overleg met de nieuwe              wethouder wanneer we signaleren dat dit structureel is.

De subsidieverordening is op 2018 gebaseerd, voor de BMWE-gemeenten moet nog een nieuwe verordening worden opgesteld.

De Ouderenraad De Marne neemt afscheid, tijdens deze bijeenkomst zal de Adviesraad zich presenteren op 21 maart van 14.30-16.30                uitnodiging volgt nog.

16.    Maandkalender:  Aanvullingen doorgeven.

17.    Rondvraag:

Klooster-Buren: probleem is te eenzijdig om door de adviesraad te worden behandeld.

Het adres van de secretaris op de website moet tussen A. Griede en C. Alblas worden geregeld.

18.    Sluiting.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·        Onderwerpen kiezen in vergadering van februari

·        ‘Strategische keuzes gemeente’ agenderen in april/mei

 

Downloaden in PDF formaat
Top