Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering van de vergadering van de Adviesraad Het Hogeland van 21 oktober 2022 in het gemeentehuis te Uithuizen.

 

Aanwezig:

Massoud Djabani, A. Griede (via Zoom), Ton Krouwel, secretaris, Sietse Olinga, wnd. voorzitter, Wim Verkerk, Hennie Valkema-Buikema, notulist en Tina Bollin, beleidsadviseur gemeente Het Hogeland

 

Met kennisgeving afwezig: Martine Bolt en Tia Dijkman

 

1.     Welkom

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.     Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.     Vaststellen notulen 23 september 2022

De notulen worden vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen:

de voornamen van de leden dienen te worden gewijzigd in hun achternamen.

In tegenstelling tot hetgeen in de notulen is vermeld, was dhr. Griede niet aanwezig bij het

overleg/kennismaking met de wethouders.

     N.a.v. de notulen:

.Besloten wordt om in het vervolg in de notulen de achternamen van de leden te noemen in

plaats van de voornamen.

.N.a.v. de opmerking van mw. Dijkman over de afwezigheid van een balie voor gehandicapten

deelt mw. Bollin mee dat is gebleken dat er een gehandicapten-balie is in het gemeentehuis te

Winsum, deze was bij het huidige personeel niet als zodanig bekend en werd gebruikt voor

opslag etc.

.N.a.v. de opmerking van de Adviesraad over het feit dat we niet zijn uitgenodigd voor het

personeelsfeest van de gemeente Het Hogeland, zegt mw. Bollin dat de Adviesraad niet

gerekend wordt tot het personeel van de gemeente.

 

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

Ingekomen/verzonden post

Besloten wordt om een opsomming van de ingekomen stukken/verzonden post, zoals we dat gewend waren, in het vervolg achterwege te laten. De secretaris zal in het vervolg 1 x per week een mailbericht versturen met belangrijke ingekomen/verzonden stukken die onder de aandacht van de leden dienen te worden gebracht.

Verslag sollicitatiecommissie (dhr. Verkerk, dhr. Olinga en mw. Valkema)

De secretaris doet verslag van de bevindingen van de sollicitatiecommissie.

Er zijn 4 sollicitatiebrieven binnengekomen. Alle vier personen zijn uitgenodigd voor een gesprek.  Eén van de vier reflectanten is niet verschenen, met de overige drie zijn gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken is de sollicitatiecommissie van mening dat alle drie benoembaar zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat een kandidaat-voorzitter ontbreekt. Voorgesteld wordt om mw. Elly Djabani, mw. Ester Wierenga en dhr. Jan Kamphuis te benoemen als leden van de Adviesraad Het Hogeland. Aanwezigen gaan hiermee akkoord.

Mw. Djabani is de echtgenoot van dhr. Djabani, lid van de Adviesraad. Besloten wordt dat hun relatie geen belemmering is om mw. Djabani te benoemen in de Adviesraad.

De secretaris zal betrokkenen van hun benoeming op de hoogte stellen en hen vragen of ze de benoeming aannemen. Zodra dit bekend is zal mw. Valkema de namen doorgeven aan mw. Bollin.  De nieuwe leden worden uitgenodigd voor de vergadering op 18 november 2022.

De verdeling van de nieuwe leden over de domeinen moet nog plaatsvinden.

Mw. Bollin adviseert om de vacature voor een voorzitter opnieuw open te stellen.

Het db zal zich hierover beraden.

 

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld:

Dhr. Djabani                                18-05-2026

Mw. T. Dijkman                            18-06-2026

Dhr. A. Griede                              18-05-2023

Dhr. T. Krouwel                            01-06-2025

Mw. M. Bolt                                 31-12-2022

Mw. H.J. Valkema-Buikema        01-06-2025

Dhr. S. Olinga                               16-03-2023

Dhr. W. Verkerk                           16-03-2024

 

5.     Mededelingen gemeente Het Hogeland

Mw. Bollin geeft aan dat het belangrijk is dat de Adviesraad goed contact heeft met de diverse beleidsadviseurs. Zij maakt voor de volgende vergadering een overzicht van de vakambtenaren van het Sociaal Domein.

De Adviesraad wil graag vanaf het begin van planvorming worden betrokken bij nieuw beleid. Dit voorkomt aanvaringen achteraf. Vanwege corona en herindeling is dit contact nu minimaal.

De begroting van de gemeente Het Hogeland voor 2023 is sluitend.

Het Beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld in de raad.  Het plan gaf weinig tot geen reden tot discussie. Sommige raadsleden uitten hun zorgen over het zgn. voorliggend veld, wordt er niet teveel druk gelegd op mantelzorg. Ook zijn er vragen gesteld over de uitvoering van het plan. De raadsleden willen geïnformeerd worden/blijven over de voortgang.

Mw. Bollin geeft aan te stoppen als contactpersoon van de gemeente in de Adviesraad. Haar taak wordt overgenomen door mw. Kielema, senior beleidsmedewerker Sociaal Domein algemeen.

 

6.     Domeinen

Notitie Participatie

De notitie over onze rol/betrokkenheid bij het ontwikkelen van het sociale beleid wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, de nieuwe leden zijn dan ook aanwezig.

. Na.v. deze notitie merkt mw. Bollin op dat de Adviesraad bedoeld is als een adviesorgaan naar het college en niet naar de raad. Opgemerkt wordt dat dit klopt, maar dat we de laatste tijd wat activistisch zijn geworden omdat we het gevoel hebben niet altijd te worden gehoord en op een (te) laat moment worden betrokken in de beleidsvorming. Wij zijn teleurgesteld over onze invloed op het beleid. We beraden ons hierover in de volgende vergadering.

Jeugd

Geen bijzonderheden

Wmo

Via mw. Dijkman is een advies aanvraag voor een wijziging in de Verordening WMO van de gemeente ontvangen. Het is niet duidelijk wat de bedoeling is. Er mist een achtergrondverhaal.

Dhr. Olinga neemt hierover contact met mw. Dijkman op.

7.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering om 11.15 uur.

 

Downloaden in PDF formaat
Top