Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Leens (20/7/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 20 juli 2018

Locatie: gemeentehuis Leens

 

Aanwezig: T. Bollin, E. Kruidhof, C. Lusink, S. de Gries, T. Dijkman, M. Djabani, D. Mik, A. Griede, C. Alblas

Afwezig: S. Olinga, W. Verkerk en M. Bolt

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda: punt 9 sluit aan na punt 5 i.v.m. de planning van T. Bollin. Punt 11 vervalt daar er geen aanvullingen zijn te melden.
 3. Mededelingen: Adressenlijst adviesraadleden is akkoord. Wijziging vergaderlocaties: 21 -09: Uithuizen, 19-10: Bedum, 16-11: Winsum
 4. Notulen van de vergadering van 15 juni worden goedgekeurd
 5. Ingekomen stukken: Geen.
 6. Netwerkopbouw en registratie: C. Brink heeft een voorstel gemaakt in een CRM Exel bestand dat in een beschermd deel van de website kan worden opgeslagen. We zijn akkoord met het systeem, maar i.v.m. de bescherming van de privacy kiezen we ervoor het aantal persoonsgegevens te verminderen. A. Griede maakt hiervoor een gecomprimeerd bestand.
 7. Folders: De informatie folder voor de gemeentelijke organisatie wordt goedgekeurd. De basisfolder voor de inwoners wordt goedgekeurd op de tekst, doch enkele illustraties erbij ter verduidelijking en, om het aantrekkelijker te maken voor de jongeren, zou welkom zijn.          T. Dijkman en E. Kruidhof gaan dit bespreken met C. Brink, communicatie. E. Kruidhof betrekt M. Bolt in de opzet van de folder om de jeugd hierin op een goede manier aan te spreken.
 8. Informatiebijeenkomsten 4de kwartaal: Om de informatiebijeenkomsten per 01-01-19 goed te laten verlopen moeten we per 01-09-18 starten met het organiseren van locaties, data en sleutelfiguren/organisaties in de regio’s, waarbij gebruikgemaakt kan worden van de lokale gemeentegidsen. We verdelen de aanwezige leden in groepjes per huidige gemeente om alvast dit lokaal voor te bereiden. Het programma van deze bijeenkomsten worden in de volgende vergaderingen inhoudelijk voorbereid.
 9. Nieuwe structuur van de gemeente Het Hogeland: Uitleg door T. Bollin. Het werkgebied van het sociaal domein, waar de adviesraad mee te maken heeft, wordt onderdeel van het “Thuisteam Sociaal”, een zelf organiserend team met een teamcoach. De zorgloketten gaan samen 1 loket vormen. De vragen aan dit loket gaan behandeld worden door het “Sociaal Team” dat onderverdeeld wordt in Wmo, jeugd en participatie. Omdat we nog vragen hebben over de naamgeving van het zorgloket en haar werkwijze wordt voor 31 augustus een bijeenkomst gepland met Wieke de Jong.
 10. Aandachtsvelden; hoofd en subgroepen? We gaan alleen de aandachtsvelden koppelen aan personen van de adviesraad en aan een beleidsmedewerker van de gemeente. Ieder lid stuurt een email naar de secretaris om zijn voorkeur van aandachtsveld(en) op te geven.
 11. Uit de kerngroepen:
 12. Kerngroep “Vrijwilligers” o.l.v. C. Lusink, W. Verkerk en M. Berghuis, beleidsmedewerker. Er zijn voldoende kerngroep leden gekomen uit de breedte van de gemeente. Deze eerste bijeenkomst was plezierig en effectief. De kerngroep wordt met een tweede bijeenkomst afgesloten in september.
 13. Kerngroep “langer Thuis Wonen”: W. Verkerk licht dit toe op de vergadering van 21-09.
 14. Kerngroep “Integrale toegang”: Per 01-01-19 wordt de integrale toegang vorm gegeven in het sociaal loket met externe medewerkers.
 15. Begeleiding van de 4 nieuwe leden: Een vruchtbaar gesprek met het DB, met wederzijdse uitwisseling van de voorgeschiedenis, de verwachtingen en de voorkeur voor persoonlijke plek van ieder in de adviesraad was prettig en informatief ( 28-06).

O.l.v. T. Bollin en W. de Jong, beleidsmedewerkers en in aanwezigheid van wethouder M. Verschure heeft begin juli een tweede bijeenkomst plaats gevonden, gericht op gemeentelijke informatie verstrekking. Ook deze bijeenkomst was een welkome aanvulling op het introductie proces.

 1. Verslag uit andere vergaderingen: D. Mik vermeld een gesprek met G. Doze, senioren beweegcoach van de gemeente de Marne, die zich wil oriënteren vanuit het project “vitaal ouder worden”, met maatschappelijke en gemeentelijke organisaties. Mevr. Doze wil graag een gesprek met de adviesraad.
 2. A. Griede doet verslag van een themabijeenkomst van de VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
 3. Op de maandkalender staan voor augustus geen activiteiten. Vakantie!
 4. Rondvraag: M. Djabani heeft een groep inwoners uit Bedum die graag in een kerngroep willen nadenken over de begeleiding van nieuwkomers.
 5. A. Griede verzoekt de agenda en alle stukken in PDF toe te sturen.
 6. Sluiting
Downloaden in PDF formaat
Top