Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Leens

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, C. Lusink, S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k. E. Kruidhof, D. Mik, M. Bolt en A. Griede

 

1.     Opening door de technisch voorzitter T. Bollin. We delen een moment persoonlijke dingen met elkaar.

2.     Vaststellen van de agenda: Verslag van het gesprek met J. van Neer bij punt 11. Mantelzorgbijeenkomst onder punt 12.

3.     Vaststellen van de notulen: Ze worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen bespreken we welke verslagen van onze gesprekken op de website kunnen worden geplaatst: Als de betrokken beleidsmedewerker en het adviesraad lid samen akkoord zijn, de inhoud voldoende informatief is met een duidelijk doel, en de kwaliteit van het verslag goed is. Welke route kiezen we voor het tevoren doorlezen en beoordelen? M. Djabani maakt een voorstel voor de volgende vergadering. Over het beantwoorden van aanmeldingen voor een kerngroep op de website wordt mee gedeeld dat E. Kruidhof met een standaard brief de aanvragen beantwoord. E. Kruid- hof en S. Olinga hebben de sleutel voor het inzien van de aanmeldingen.

4.     Vanuit de gemeente vernemen we dat er veel energie gaat in het oplossen van de financiële tekorten, zowel in de jeugdzorg( landelijk probleem) als ook de onduidelijke financiële gevolgen in het eerste jaar van de herindeling. Gezocht wordt naar bezuinigingsmaatregelen.

5.     Bij de ingekomen post is de brief van 20 augustus van  burgemeester en wethouders als antwoord op ons ongevraagd advies d.d. 23 april, over de toegankelijkheid van de gemeente. We zijn blij met de genoemde verbeterpunten maar we missen de nabijheidskant van het sociaal team. We willen hierover graag met B. en W. in ge- sprek blijven en sturen een bevestiging van ontvangst en antwoord met deze strekking.

6.     Adviesraad en de cliëntenraad: T. Bollin meld  dat bij de installatie van de adviesraad ervoor gekozen is om in de naam de toevoeging WMO niet te gebruiken daar de gemeente toen al koos voor het t.z.t. samenvoegen van de vragen rondom WMO en Participatiewet in een en dezelfde adviesraad. Daar de cliëntenraad nu is opgeheven verzoekt de ge- meente om versneld deze procedure in gang te zetten. De oriëntatiegroep heeft  een memo met mogelijke voorwaarden opgesteld, maar we hebben nog niet de hier voor liggende vraag beantwoord of we op dit moment, in deze ontwikkelfase,  wel hiertoe in staat zijn. T.a.v. het organiseren van goede afspraken rondom alles wat met het goed functioneren van de kerngroepen te maken heeft zijn we nog onvoldoende op orde en hebben we nog te weinig ervaring( T. Dijkman). Voordat we aan de uitwerking van de in de memo genoemde voorwaarden toe zijn moet er eerst een stappenplan komen en een planning over de basis van ons eigen functioneren en de noodzakelijke extra kennis over de participatieonderwerpen. Al discussiërend doen we het voorstel: De oriëntatiegroep maakt een stappenplan in de tijd en zoekt naar meer input van alle leden, b.v. door een brainstormsessie met alle leden. Een ambtelijke ondersteuner die de noodzakelijke kennis heeft maar ook praktische lijnen en structuur kan uitzetten is een absolute voorwaarde ( C. Lusink en W. Verkerk.)

7.     De privacy voorwaarden voor een bestand van kerngroepleden zijn nog niet klaar. M. Djabani heeft vorig seizoen gesproken met een groep die zeer betrokken is bij het proces van inburgering. Deze mensen willen graag verder meedenken en Djabani zou hiervoor een kerngroep willen starten. T. Bollin merkt op dat de gemeente een vraag moet formuleren en dat de adviesraad deze vraag meeneemt en daarvoor een kerngroep instelt. Als deze groep signalen heeft die ze als ongevraagd advies zou willen formuleren, dan is een overleg met beleidsmedewerker van Es gewenst ( S. Olinga). Een overleg hierover is op 3 oktober met K. v. Es, M. Djabani en C. Alblas. Doel is om een adviesvraag te formuleren.

8.     Een uitnodiging voor M. van Leeuwen heeft nog niet plaats gevonden ( M. Bolt)

9.     Er is contact gelegd met de dorpscoördinatoren maar het antwoord is er nog niet.

10.  Kerngroep jeugd: C. Lusink, E. Kruidhof en R. van Nuil: Er is een verslag gemaakt met daarin de belangrijke punten van aandacht in een brief: Welke opties signaleren we?

–        Is het mogelijk de rebound uit te zetten naar diverse scholen?

–        Welke middelen dienen hiervoor te worden ingezet?

–        Hulp is doorgaans mistig. Hoe geeft je daaraan handen en voeten?

–        Is het inzetten van een echtscheidingscoach mogelijk en zo ja hoe dan?

Mogelijk te organiseren vervolgbijeenkomst november/december.

Kerngroep inclusie:  De startnotitie lokale inclusie, zoals aan de raad is voorgelegd, heeft de groep nu ontvangen. Belangrijke onderdelen zijn : Fysieke en sociale toegankelijkheid  en de toegang tot de dienstverlening. Het is de bedoeling is om de Lokale Inclusie Agenda ( als separaat plan) begin 2020 op te leveren. Interactieve bijeenkomsten met zowel burgers als ondernemers/winkeliers. Ook wordt in 2020 een conferentie belegd over inclusie en workshops voor collega’s (ambtenaren). De uitnodigingen voor 2 burgerbijeenkomsten te Leens en Winsum ( 3 en 14 oktober) zijn gepubliceerd. Op deze avond worden ervaringsverhalen verteld ( Massoud, Tia , Amber, Jan en iemand uit de LHBTI gemeenschap. Aanmelden inclusie@hogeland.nl Organisatie: L. Lusink, T. Dijkman, M. Djabani, R. Rijpma, K. van Es

Kerngroep gezondheidsbeleid: Met M. Berghuis, T. Dijkman en D. Mik. Er zijn 2 goede bijeenkomsten geweest en de derde is in november. Op 26 september is een gezondheidsfestival in de Blauwe Schuit te Winsum, waar de adviesraad met 3 man vertegenwoordigd is. Op 15 oktober is een gezondheidsworkshop  gepland.

11.  C. Lusink doet verslag van de VN panel. Een verslag van het gesprek van A. Griede en C. Alblas met beleidsmedewerker J. van Neer over regiovervoer wordt besproken.

12.  Maandactiviteiten: Gezondheidsfestival Winsum, 26-09 en de mantelzorgdag 8-10

13.  W. Verkerk: Aandacht voor dementie bijeenkomst op 30-10. Op 08-10 gaat T. Dijkman naar de bijeenkomst Hattinga Verschure.

14.  Rondvraag en sluiting: geen aanvullingen

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

1.     Beleidsmedewerker privacy voorwaarden van de gemeente benaderen over het maken van een bestand kerngroep leden. Sietse.

2.     Maandactiviteiten kalender evalueren in november.

3.     Nieuwe foto’s voor de website. Door wie wordt dit gemaakt?

4.     Stand van zaken t.a.v. digitale archivering: Sietse/Anne

Downloaden in PDF formaat
Top