Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Leens

Agenda

We beginnen de vergadering om 9.30 uur en streven naar een eindtijd van 11.30 uur.

 

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 13 december 2019

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Ingekomen/verzonden post

6. a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Jaarplanning advisering

c. Agendapunten voor overleg met wethouders op 26 februari 2020

7.    Jaarverslagen

8.    Dorpscoördinatoren

9.    Integratie Participatiewet

10.  Digitale archivering

11.  Kerngroepen

12.  Info uit andere vergaderingen

13.  Maandactiviteiten kalender

14.  WVTTK/Rondvraag

15.  Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, D. Mik,

S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k. M. Bolt.

 

 

1.   Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.   Vaststellen van de agenda

Geen wijzigingen.

3.   Vaststellen van de notulen van 13 december 2019

De notulen worden conform het ontwerp vastgesteld.

4.   Mededelingen vanuit het bestuur

Voorgesteld wordt om geen gezamenlijke foto van de adviesraad te maken tbv Facebook(FB), maar foto’s van bijeenkomsten e.d. te schieten, zodat die voor plaatsing op FB of website kunnen worden gebruikt. Dit vindt algemene instemming.

5.   Ingekomen/verzonden post

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.   a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin deelt mee dat de vacatures bijna zijn opgevuld en daardoor is er een nieuw overzicht gemaakt van indeling ambtenaar naar beleidsveld en onderwerp. Deze wordt ter vergadering uitgereikt.

       b. Jaarplanning advisering

Hierover is men nog in overleg.

        c. Agendapunten voor overleg met wethouders op 26 februari 2020

Aangedragen wordt: prioriteiten B&W, relatie wethouders vs AHH, adviesaanvragen (bijv. verordening Wmo en inkoopbeleid), financiën tav Jeugd, Wmo en Participatie, toegankelijkheid gemeente, onze jaarverslagen en niet als laatste: inclusie.

7.  Jaarverslagen

– Algemeen: diverse wijzigingen worden aangedragen en doorgevoerd.

A. Griede zal ze verwerken en dan kan het verslag in de vergadering van 21 februari aanstaande worden vastgesteld.

– Financieel: S. Olinga geeft een toelichting. Het DB is voornemens het budget in het vervolg volledig te besteden. Vervolgens wordt het verslag conform het ontwerp vastgesteld.

8.  Dorpscoördinatoren

F. Stiekema is aangeschoven en vertelt over de werkzaamheden als dorpen-coördinator. Deze benaming wordt waarschijnlijk verandert omdat het de lading niet dekt. Zij zorgen er slechts voor om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. M.a.w. ze zorgen dat mensen/organisaties in contact komen met de juiste afdeling/ambtenaar.

Er wordt gesproken over de vele dorp-zorginitiatieven en het belang hiervan. Daarnaast over de bruikbaarheid van openbare ruimtes die te wensen overlaat en over de aed’s, waarbij C. Alblas aangeeft dat trainingen en verspreiding een taak is van de ‘stichting Groningen hartveilig’.

Er wordt afgesproken elkaar beter te informeren.

9.  Integratie Participatiewet

S. Olinga doet verslag van het gesprek met T. Bollin aangaande onze wensen t.a.v. presentiegelden en reiskostenvergoeding. T. Bollin zal dit met de betreffende wethouder bespreken.

Vervolgens geeft A. Griede een toelichting op het overzicht ‘indeling domeinen’.

10. Digitale archivering

De rond gestuurde instructie leidt nog niet bij iedereen tot het gewenste resultaat. A. Griede zal desgewenst individuele ondersteuning bieden.

11.  Kerngroepen

Inclusie:

Er wordt nogmaals de ontevredenheid geuit over de organisatie ed. We gaan niet de conceptbrief opgesteld door C. Lusink verzenden, maar dit punt op de agenda plaatsen voor het komende overleg met de wethouders.

Jeugd:

De voorzitter deelt mee dat er op 22 januari een fijne constructieve bijeenkomst is geweest en dat dit werd bevestigd in nadien ontvangen positieve mailberichten, waarin de avond als heel inspirerend was ervaren. Desgevraagd door A. Griede zegt hij dat het ongevraagd advies wordt geschreven en het in de vergadering van februari ter tafel komt, waarna het aan het college kan worden verzonden.

12. Info uit andere vergaderingen

A. Griede deelt mee dat er in het DB is besloten om dit agendapunt te schrappen. Leden kunnen hun verslagen in het vervolg mailen naar ons emailadres, waardoor het wordt vermeldt op de lijst ‘ingekomen post’ en desgewenst bij dit agendapunt nader kan worden besproken.

13. Maandactiviteiten kalender

S. Olinga zegt dat ons overleg met de wethouders moet worden toegevoegd.

14. WVTTK/Rondvraag

Bij C. Alblas is telefonisch een vraag binnengekomen van een Pgb-houder, die de adviesraad vraagt om aandacht voor de Pgb-gerechtigden.

De voorzitter was gebeld door een raadslid, welke verrast was over de actualiteit van onze website, maar deed de suggestie te vermelden wanneer de adviesraad participeert in beleidsontwikkeling etc. Dat zou ons werk nog duidelijker maken.

15. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Wethouders in een aparte vergadering in oktober (T. Bollin)

·       Corrigeren Algemeen jaarverslag (A. Griede)

·       Evaluatie actieplan mantelzorg; enquête mantelzorgers (D. Mik)

·       Integratie participatiewet (S. Olinga en T. Bollin)

·       Maandactiviteiten kalender aanpassen (A. Griede)

Downloaden in PDF formaat
Top