Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 18 juni 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen gemeente 2021

c. bezuinigingen Sociaal domein?

7.    Domeinen:   a. kerngroepen

b. inrichting en organisatie

c. nieuws uit: – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Afscheid Corrie

10.  Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 24 september 2021

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig (lijfelijk): C. Alblas, M. Bolt, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter), T. Krouwel,

C. Lusink, D. Mik, H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin.

M.k.a.: T. Dijkman en S. Olinga.

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
Naar aanleiding van een mail van W. Verkerk wordt punt 7a ‘kerngroepen’ gewijzigd in ‘kerngroepen en kwetsbaarheid’.

3.     Vaststellen van de notulen van 18 juni 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 7e ‘thematafels’ doet D. Mik nogmaals verslag van het ontstaan hiervan. Zij besluit met de mededeling dat op 14 oktober weer een bijeenkomst op stapel staat.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

      – overleg 13 september met O. Garasjoek:

Het was een eerlijke presentatie van de problematiek rond het minimabeleid met betrekking tot de opgelegde bezuinigingen. De                  adviesraad heeft in dit gesprek gebruik    gemaakt van de uitgebreide reactie van T. Krouwel. De daarin opgeworpen vragen worden             nog schriftelijk beantwoord door de betrokken ambtenaren. Daarna verwacht men nog een advies van ons. Zodra de reactie van de               gemeente binnen is, zal domein participatie op voortouw van C. Lusing een geschreven advies maken.

      – website:

A. Griede verzoekt de twee nieuwe leden een kort verhaaltje over zichzelf te schrijven en deze samen met een selfie te mailen naar de            secretaris, zodat deze dit op de website kan plaatsen. Daarnaast doet hij verslag van de wijzigingen die op de website zijn aangebracht.          Wel dienen er tekstueel nog wijzigingen worden doorgevoerd. De leden worden uitgenodigd de website onder de loep te nemen en              hun aanmerkingen vóór eind oktober naar de secretaris te mailen.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

T. Bollin zegt dat op 1 oktober I. Roelfsema de taken van de zieke M. Kielema overneemt. Desgevraagd door A. Griede zal er een overzicht van de bezuinigingen worden gemaakt. De voorzitter mist een stukje sympathie, ten aanzien van de op stapel staande bezuinigingen, van de burgemeester onder gemeentenieuws.

b. Overzicht onderwerpen gemeente 2021

T. Bollin zegt een soortgelijk overzicht voor 2022 te zullen produceren.

7.     Domeinen

a. kerngroepen en kwetsbaarheid: Door toenemende verzoeken van ambtenaren om mee te denken/praten en de beperkte tijdspad is het instellen van kerngroepen onmogelijk. Uit de praktijk blijkt, dat de adviesraad gezien de bezetting te kwetsbaar is om aan alle verzoeken te voldoen. Er wordt uitvoering gediscussieerd over de vraag hoe wij meer input van bewoners Het Hogeland kunnen verkrijgen. Uiteindelijk wordt besloten het idee van T. Krouwel, voor het instellen van een panel, te gaan realiseren. Het DB gaat hiermee aan de slag.

b. inrichting en organisatie:  rooster van aftreden: Uit het overzicht blijkt dat volgend jaar teveel leden zullen aftreden. Gevraagd wordt aan de desbetreffende leden om te overwegen hun einddatum op te schorten. Daarnaast wordt besloten om opnieuw een sollicitatie-procedure op te starten.

c.  nieuws uit:       – Jeugd:  er is een uitnodiging van ambtelijk contactpersoon Jeugd P. de Vries voor kennismaking. De voorzitter stuurt een

mail met data aan de leden van domein Jeugd, waarna een afspraak gemaakt kan worden.

                       – Participatie: geen nieuws.

                        – Wmo: W. Verkerk en M. Djabani hebben een bijeenkomst over preventie bijgewoond.

8.     WVTTK/Rondvraag

A. Griede zegt dat hij een nieuwe adressenlijst op Google drive heeft geplaatst.

H. Valkema deelt mee, dat zij en M. Djabani een online cursus hebben gevolgd. Deze voldeed niet aan de verwachting.

9.     Afscheid C. Alblas

De voorzitter memoreert aan de sterke positieve bijdrage die C. Alblas in de afgelopen acht jaar heeft geleverd, waarbij zij altijd de mens centraal zet om wie het gaat. Hij dankt haar voor de fijne samenwerking en overhandigd haar een boeket bloemen. Namens de gemeente doet T. Bollin het nog eens ‘dunnetjes’ over.

10.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (okt: DB)

·       Rooster van aftreden (ieder lid; DB)

·       Eigen bijdrage Wmo; W. de Jong (Dijkman)

·       Advies hulpvraag O. Garasjoek (Lusink, domein participatie)

·       Overzicht onderwerpen gemeente 2022 (Bollin)

·       Instellen panel (DB)

·       Opstarten sollicitatieprocedure (januari 2022, DB)

·       Overleg met nieuwe contactpersoon Jeugd (Kruidhof)

Downloaden in PDF formaat
Top