Reguliere vergadering Adviesraad/ locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 19 februari 2021

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– huishoudelijk reglement AHH

– vergaderschema 2021

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Overzicht onderwerpen 2021

c. Gesprek met de wethouders

7.     Domeinen:   a. gevraagd advies:    1. Schuldhulpverlening (geen advies)

2. Koerswijziging gemeente

b. inrichting en organisatie: stand van zaken

c.  nieuws uit: – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

8.    Jaarverslag

9.    WVTTK/Rondvraag

10.  Sluiting

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 19 maart 2021

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig`(lijfelijk): C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink,

D. Mik en W. Verkerk.

Aanwezig (via online): A. Griede, S. Olinga.

M.k.a.:  ambtenaar T. Bollin.

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen agenda
geen wijzigingen

3.     Vaststellen van de notulen van 19 februari 2021

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

– huishoudelijk reglement AHH: C. Lusink zegt dat in artikel 2, lid 4 blad 3, het woordje ‘de’

moet worden toegevoegd. Vervolgens wordt het reglement vastgesteld. Volgens C. Lusink

hoort in artikel 5 ook een 2e secretaris en 2e penningmeester genoemd te worden. Op de

vraag van S. Olinga wie dit wil zijn, komt geen respons.

Het DB zal dit in overweging nemen.

– vergaderschema 2021: datums zijn gelijk gebleven, maar locaties zijn omgewisseld.

– De voorzitter deelt mee, dat er een uitnodiging is binnengekomen om deel te nemen aan

‘thematafels’ uit het Nationaal Programma Groningen. A. Griede zal het betreffende

mailtje doorsturen aan een ieder.

5.     Ingekomen/verzonden post

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.     a. Mededelingen vanuit de gemeente

Wegens afwezigheid van T. Bollin zijn er geen mededelingen.

b. Overzicht onderwerpen 2021

Spreekt voor zich.

c. Gesprek met de wethouders:

De voorzitter deelt mee, dat het DB op maandag 22 maart een gesprek met de wethouders heeft.

7.     Domeinen

a.     gevraagd advies:        1. Schuldhulpverlening; De secretaris heeft een mail gestuurd met de mededeling dat geen advies door ons                                                                                            wordt gegeven in verband met de te korte termijn tussen vraag en verwacht advies.                                                     2. Koerswijziging gemeente door M. Djabani: Afgesproken wordt dat dit stuk op persoonlijke titel door hem                                                                                                                              wordt gemaild aan o.a. E. Meeuwissen welke belast is met                                                                                                                                      communicatie.

b. inrichting en organisatie:   1. Stand van zaken; A. Griede zegt dat de emailadressen van de domeinen nog niet allemaal zijn ingesteld en                                                                                   dus niet worden gebruikt.

d.  nieuws uit:      – Jeugd:  Er is geen contact meer geweest, nieuws wordt uit de krant vernomen.

                       – Participatie: C. Lusink zegt dat een kennismaking heeft plaatsgevonden. De enquête van de minimaregelingen is                                                         uitgebreid besproken.

                       – Wmo: geen nieuws.

8.     Jaarverslagen.

Algemeen jaarverslag wordt vastgesteld. Deze kan tezamen met het financieel verslag naar het College worden gezonden.

9.     WVTTK/Rondvraag

C. Alblas zegt dat zij vorige week een brief van de gemeente met daarin de mededeling dat zij de vrijwilligersvergoeding hebben opgegeven aan de belastingdienst. Andere leden hebben een dergelijke brief niet ontvangen. D. Mik zegt dat de belastingvrije vergoeding  € 1.500,= is.

S. Olinga zal hierover contact opnemen met T. Bollin.

10.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Presentatie aan gemeenteraad via griffie (maart: DB)

·       Sollicitatieprocedure starten  (mei: DB)

·       Wijzigingen doorgeven voor gemeentegids (Kruidhof)

·       Contact opnemen met dorpscoördinatoren (DB)

·       Jaarverslagen zenden naar college B&W (Griede)

Downloaden in PDF formaat
Top