Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Bedum

Agenda
 1. Welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen van 18 oktober 2019
 4. Mededelingen vanuit het bestuur
 5. Ingekomen/verzonden post
 6. Mededelingen vanuit de gemeente
 7. Integratie participatiewet
 8. Digitale archivering
 9. Communicatie
 10. Vervoer
 11. Website
 12. Vergaderdata 2020
 13. Kerngroepen stappenplan
  • Kerngroep jeugd
  • Kerngroep inclusie
  • Kerngroep inburgering
  • Kerngroep gezondheidszorg
 14. Info uit andere vergaderingen
 15. Maandactiviteiten kalender
 16. WVTTK/Rondvraag
 17. Sluiting
Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof (voorzitter),  D. Mik,

S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: m.k. C. Lusink

 

 

1.     Welkom

De voorzitter heet een ieder welkom.

2.     Vaststellen van de agenda

De voorzitter stelt voor om agendapunt 6 en 7 door te schuiven naar het tijdstip dat ambtenaar T. Bollin aanschuift.

3.     Vaststellen van de notulen van 18 oktober 2019

Op de vraag van M. Djabani t.a.v. punt 6, wordt nogmaals duidelijk gesteld dat de adviesraad zich buigt over het beleid en daar zo nodig advies over uitbrengt. Maar dat wij ons niet bezighouden met de uitvoering.

T.a.v. punt 7a wil W. Verkerk dat er in de oriëntatiegroep nog nader wordt gekeken naar een ambtelijk ondersteuning.

Desgevraagd door A. Griede t.a.v. punt 14, deelt C. Alblas mee dat Zavie plannen heeft om een soort politiek café op te zetten. Zij heeft namens de adviesraad laten weten, dat wij niet aan politiek doen.

De notulen worden vervolgens conform het ontwerp vastgesteld.

4.     Mededelingen vanuit het bestuur

S. Olinga deelt mee, dat gezien de taakuitbreiding van A. Griede, hij wordt toegevoegd aan het dagelijks bestuur. A. Griede deelt mee, dat de apparatuur via J. Dijkman, afd. inkoop gemeente, veel voordeliger is aangeschaft en zoals te zien is nu voor het eerst wordt gebruikt.

5.     Ingekomen/verzonden post

Punt g is door C. Alblas met betrokkene doorgesproken en afgehandeld. Punt p betreffende het individuele kennismakingsverzoek wordt niet gehonoreerd. E. Kruidhof zal dit aan mw. Markhorst meedelen. Wel zouden wij te zijner tijd de fractievoorzitters van de betreffende politieke partijen kunnen uitnodigen om elkanders rol toe te lichten.

De dorpscoördinatoren worden uitgenodigd voor de vergadering van 13 december 2019 met als onderwerpen: dorpsinitiatieven en bruikbaarheid openbare ruimtes door mensen met beperkingen.

De overige punten worden voor kennisgeving aangenomen.

6.     Mededelingen vanuit de gemeente

De wethouders worden uitgenodigd in onze vergadering van februari en oktober. T. Bollin sluit dit kort. De voorzitter zou graag zien, dat de nieuw benoemde burgemeester eens met de adviesraad kwam kennismaken, want per slot van rekening is hij voorzitter van het college. T Bollin gaat dit overleggen.

T. Bollin zegt desgevraagd dat vanuit het actieplan mantelzorg er extra ondersteuning wordt gegeven en dat mantelzorgers zowel vorig jaar als dit jaar een cadeaubon ontvangen. Beleidsmedewerker A. van der Haar kan de adviesraad hierin nader informeren m.n. ook omdat dit actieplan is afgelopen en wordt geëvalueerd. Hoe gaat het volgend jaar verder.

Vervolgens geeft zij aan dat sociaal domein krap zit v.w.b. de capaciteit en er zit een taakstelling vanuit de begroting op personeel, dus wordt nu gekeken aan welke zaken prioriteit wordt gegeven. Dit uiteraard in overleg met de wethouders.  Van belang voor de adviesraad is, met welke onderwerpen gaan de beleidsmedewerkers aan de slag waarin ook een taak voor ons is weggelegd.

7.     Integratie participatiewet

Er wordt afgesproken dat vrijdag 29 november de oriëntatiegroep (t.w. Kruidhof, Olinga, Verkerk, Lusink) bijeenkomt voor het maken van een stappenplan.

8.     Digitale archivering

S. Olinga geeft een summiere uitleg van de stand van zaken. Hij zegt dat op advies van newsroomredacteur V. van Eck uiteindelijk voor Google Drive is gekozen. Inmiddels heeft hij een google account voor de adviesraad aangemaakt en dat er nu een drive van 15 gb in de ‘cloud’ beschikbaar is.  A. Griede vult aan dat hij reeds een aantal mappen daarop heeft gecreëerd  (o.a “Handreikingen”), maar dat een definitieve indeling nog moet plaatsvinden. Hiervoor dient echter eerst het proces “documentenbeheer” met daarin de postprocedure geschreven te worden. Hiermee is hij al gestart en hij hoopt deze in de decembervergadering te kunnen presenteren. Daarnaast dient de autorisatie geregeld te worden. T.z.t. krijgt ieder lid de inloggegevens.

9.     Communicatie

A. Griede doet verslag van het gesprek met newsroomredacteur V. van Eck, waarin o.a. is afgesproken dat de adviesraad bekendheid gaat generen via het gemeentenieuws en dat dit geregeld wordt herhaald en dat de vergaderingen maandelijks worden aangekondigd onder gemeentenieuws met een link naar onze website, waar de agenda kan worden bekeken.

S. Olinga vult aan dat ook facebook advertenties ter sprake zijn gekomen, maar dat hierop negatief is geadviseerd wegens slechte ervaringen. Hij roept leden op om met ideeën, epistels o.i.d. te komen voor plaatsing onder gemeentenieuws om zodoende meer aandacht te generen voor onze adviesraad. Daarnaast zijn ervaringen gedeeld over het bereiken van jeugd via social media. Dit blijft tot dusver problematisch.

10.  Vervoer

A. Griede doet verslag van het gesprek met J. van Neer waarbij de wijzigingen in de verordening zijn besproken.  Desgevraagd zegt van Neer, dat de verordening niet voor advies naar de adviesraad wordt gestuurd, omdat het slechts om positieve wijzigingen gaat en nu dus wordt besproken met twee leden. A. Griede stelt dat een dergelijke methode geen traditie mag worden en dat verordeningen gewoon naar de adviesraad gezonden moeten worden met een verzoek om ‘advies’. Bijkomstigheid bij de behandeling was, dat een bepaald artikel een opening kan zijn voor mevr. X, welke een probleem bij de adviesraad had neergelegd. C. Alblas zegt dat zij inmiddels de betreffende persoon heeft gesproken en daarbij heeft gewezen op een website waar ze de informatie kan vinden t.a.v. een deel van haar vraag. Tevens heeft zij  gemeld dat er wijzigingen in de verordening komen, die mogelijk positief kan uitpakken voor haar ander probleem. Op haar wedervraag hoe zij hiervan in kennis wordt gesteld, roept bij C. Alblas de vraag op of de gemeente dat niet communiceert met haar Wmo-klanten? Zij heeft de vraag doorgespeeld naar T. Bollin.

11.  Website

A. Griede deelt mee, dat ‘het antwoord op ons ongevraagd advies’ is geplaatst op de website en dat dit aansluitend is “geplakt” onder het betreffende stuk, waardoor extra kosten van een website-aanpassing uitgespaard kon worden. Dit is niet het geval met het plaatsen van de agenda onder kop ‘vergaderingen en verslagen’, dit is geraamd op € 340,=(excl). Daar nu onder gemeentenieuws onze vergaderingen worden aangekondigd met een link naar de agenda ‘met aanmelding’, is deze aanpassing noodzakelijk en wordt de website steeds professioneler.

12.  Vergaderdata 2020

S. Olinga brengt de locaties ter sprake, m.n. omdat Leens en Bedum vaak gesloten zijn.

A. Griede oppert nog de dorpshuizen i.p.v. de gemeentehuizen als locatie, daar zijns inziens de drempel er lager ligt voor bezoekers. De meerderheid echter wenst de roulatie te blijven hanteren in de gemeentehuizen. C. Alblas gaat het schema aanpassen omdat augustus wordt toegevoegd.

13.  Kerngroepen stappenplan

De vier voorwaarden waaraan een verslag moet voldoen volgens M. Djabani worden besproken. De voorzitter verzoekt A. Griede hiervoor ook een stroomdiagram te maken.

Vervolgens wordt het stroomdiagram van het werkproces van de “adviesaanvraag” besproken en  conform het ontwerp vastgesteld. Gevraagd wordt aan A. Griede of hij ook één van het “ongevraagd advies” wil maken.

Kerngroep jeugd

Op 15 of 21 januari is de laatste bijeenkomst. Desgevraagd door T. Bollin wordt geantwoord dat de kernvraag ‘knelpunten jeugdzorg” is. Er is veel info via de kerngroep verkregen, waaruit straks een gedegen advies van uitgebracht kan worden.

Kerngroep inclusie

Wat is de rol van de adviesraad in deze, want de leiding ligt bij de gemeente. Zij denken dat er in maart 2020 wel een inclusie-agenda kan liggen, maar capaciteit en budget is wel een punt. T. Dijkman heeft een heel duidelijke visie, waarbij zij vindt dat dit vanuit de bevolking moet komen en niet gedicteerd door de gemeente.

Kerngroep inburgering

Er volgt een uitnodiging zodra K. van Es een beleidsstuk heeft geschreven. De vraag is duidelijk en luidt:  “hoe ervaart men de inburgeringscursus”.

Kerngroep gezondheidszorg

Op 11 december is de laatste bijeenkomst, waarbij alles wordt afgerond. T. Mik zegt dat de kerngroep heeft meegedacht over welke prioriteiten je stelt en welke keuze je maakt voor het gezondheidsbeleid van de gemeente Het Hogeland.

14.  Info uit andere vergaderingen

De voorzitter verwijst naar het verslag van C. Lusink inzake VN-panel.

15.  Maandactiviteiten kalender

vka en volgende vergadering gaan we dit punt evalueren.

16.  WVTTK/Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

17.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·       Nieuwe foto’s voor de website. Door wie wordt dit gemaakt?

·       Privacyvoorwaarden tav kerngroepleden-bestand(Olinga wacht op een reactie)

·       Uitnodigen dorpscoördinatoren voor vergadering 13 december 2019 (Alblas)

·       Mw. Markhorst informeren (Kruidhof)

·       Wethouders in vergadering van februari en oktober

·       Oriëntatiegroep: stappenplan integratie participatie

·       Digitale archivering: documentenbeheer: instructie maken (Griede en Olinga)

·       Vergaderdata bijwerken (Alblas)

·       Evaluatie maandactiviteiten kalender (Griede)

 

Downloaden in PDF formaat
Top