Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Bedum

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 21 juni 2019

Locatie: gemeentehuis Bedum

 

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink,    D. Mik, S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

 

 

1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststellen van de agenda: Aan punt 4 en 5 wordt iets toegevoegd.

3.     Notulen: Bij de ingekomen post worden verslagen van bijeenkomsten door onze leden genoteerd en de uitnodigingen voor bijeenkomsten, specifiek gericht aan de adviesraad. Nieuwsbrieven worden bij ontvangst aan alle leden rechtstreeks toegestuurd. De notulen worden zo spoedig mogelijk door de secretaris verstuurd naar A. Griede die deze in template zet en doorstuurt naar de  leden van de adviesraad. De notulen worden niet meer meegestuurd bij de agenda van de volgende vergadering.

4.     Mededelingen: Het jaarverslag 2018 staat op onze website. Het gebruik van de maandkalender wordt geëvalueerd in de maand november.

5.     Ingekomen post:

a.     Op ons ongevraagd advies aan het college over de toegankelijkheid van de gemeente is een antwoord gekomen van W. de Jong, met het verzoek om nadere duiding. D. Mik deelt mee dat  dit advies wordt besproken door een groepje o.l.v. E. Pleizier, beleidsmedewerker.

b.     Brief van beleidsmedewerker A. van Haar over evaluatie van het destijds besproken mantelzorg ondersteuning cq beloningen beleid

c.     Verslag van M. Djabani over het gesprek met K. van Es over vluchtelingenbeleid en inburgering..

d.     Vervolgstappen van de inclusie zijn geregeld.

e.     Brief van ‘t Gerack:  De activiteiten dagbesteding in Uithuizen is onvoldoende. Hierover wordt een bijeenkomst belegd op 2 sept. ( M. Djabani, W. Verkerk).

6.     De dorps coördinatoren kunnen ons info geven over hun netwerk. We informeren eerst bij J. Dijkhuis welke bespreekpunten zij hebben. Welke raakvlakken zijn er tussen Mensenwerk Het Hogeland en de adviesraad? We nodigen voor deze vraag Marcel van Leeuwen uit voor de oktobervergadering.

7.     Cliëntenraad en adviesraad: de taken  samenvoegen. De gemeente vraagt ons om de participatiewet een plek te geven in de adviesraad. Kunnen we  ook over participatieonderwerpen kerngroepen formeren? Welke voorwaarden heeft de adviesraad hiervoor nodig en wat kan vanuit   de gemeente aan ondersteuning worden geboden? Er wordt een oriëntatie groepje gevormd van S. Olinga, W. Verkerk, M. Bolt, die in gesprek gaat met M. Oord, T. Bollin en K. van Es , beleidsmedewerkers eerst evaluatie werking Adviesraad !!!

8.     Werkwijze aanmelding van kerngroep geïnteresseerde personen: De meeste mensen kiezen voor een eenmalige deelname, gericht op een onderwerp. Sommige zijn bereid om in elke kerngroep te dienen. Mensen kunnen kiezen om in een bestand te worden opgenomen met de privacy voorwaarden. De beleidsmedewerker privacy voorwaarden van de gemeente zal  worden benaderd voor advies

9.     Kerngroepen:

a.     Jeugd: een  bijeenkomst op 4 juni met veel onderwijs mensen, o.l.v R. van Nuil, beleidsmedewerker en M. Bolt en E. Kruidhof, adviesraad. Dit was een positieve bijeenkomst rondom duidelijke probleem gebieden zoals preventie, psychische aspecten en transparantie over de toegankelijkheid van de gemeente. Wordt vervolgd.

b.     Gezondheidsbeleid: een bijeenkomst op 5 juni, o.l.v. M. Berghuis, beleidsmedewerker en D. Mik en T. Dijkman, adviesraad. Vraag: Waar moet het gezondheidsbeleid aan voldoen? Deze avond heeft  meer inzicht gegeven over wat er speelt op het terrein van gezondheid en preventie. Vervolg op 4 september en een gezondheidsfestival op 26 september ( Blauwe Schuit).

c.     Stappenplan: E. Kruidhof maakt een stappenplan over het opzetten van een kerngroep, waarin de rolverdeling tussen de beleidsmede- werker en de adviesraad wordt omschreven.

10. Uit andere vergaderingen: “Bescherm wonen, kick-off” (woonprojecten in spelvorm), bijgewoond    door W. Verkerk en C. Lusink

11.  Maandkalender: Workshops gezondheidsbeleid, 4 juli vervalt.

12.  WVVTK: Vergaderingen van juli en augustus vervallen.

13.  Rondvraag:  het advies van A. Veenhuis om te adverteren in de Ommelander is nog niet geactualiseerd. M. Bolt mailt V.van Eck hierover.

14.  Sluiting.

 

 

Actielijst:

1.     Samenvoegen Adviesraad en Cliëntenraad: oriëntatie groep brengt verslag uit in september.

2.     Contact leggen met Mensenwerk Het Hogeland ( M. Bolt). Marcel van leeuwen uitnodigen voor de vergadering van oktober/november

3.     Contact legen  met Jolanda Dijkhuis, dorps coördinator met de vraag of zij nog bespreekpunten heeft voor een overleg met ons. DB,            september

4.     Beleidsmedewerker privacy voorwaarden van de gemeente benaderen over het maken van een bestand kerngroep leden. Wie?

5.     Maandactiviteiten kalender evalueren in november.

6.     Nieuwe foto’s voor de website. Door wie wordt dit gemaakt?

7.     Stand van zaken t.a.v. digitale archivering: Sietse

8.     CEO diepte interviews ( Tina)

9.     Verslag van gesprek Egbert met Carola van Engeland, beleidsmedewerker van Westerkwartier t.a.v. hun ervaring bij het  samenvoeging van de adviesraad en de cliëntenraad in september

10. adverteren OC

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top