Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Bedum (19/10/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2018

Locatie: gemeentehuis Bedum

 

Aanwezig:  C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink, , D. Mik, S. Olinga, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin,

Afwezig: M. Bolt, S. de Gries

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Agendavaststelling: geen wijzigingen.
 3. Notulen van 21-09-2018: deze worden vastgesteld. N.a.v. de notulen worden de volgende opmerkingen gemaakt: ad punt 5: Mevr. M. Oort heeft een reactie ontvangen van E. Kruidhof, waarin enkele opmerkingen waren verwerkt. De door haar gestelde termijn was te kort om vanuit onze raad een compleet advies te geven aan de cliëntenraad. Ad punt 6: De tekst van de basisfolder  wordt iets vereenvoudigd ( T.Dijkman) en voorzien van enkele illustraties (C. Brink). Frissekom maakt hiervan een proefdruk, die we de volgende vergadering kunnen beoordelen. Daarna kan deze folder geschikt worden gemaakt voor o.a. facebook. Ad punt 7: M. Djabani heeft een artikel geschreven over burgerparticipatie, zoals deze is beschreven in het boek “De nieuwe route” van Anke Siegers. Dit artikel bespreken we tijdens de volgende vergadering.
 4. Ingekomen stukken: Uitnodiging over Groninger ouderenzorg; “Kracht en keten”, op 22 november, van 9.00-13.00uur. A. Griede, en M. Djabani geven zich op.                                                                                                                  Uitnodiging van de gemeente Winsum voor een vrijwilligersdag: Geen opgaven.
 5. De aandachtsvelden zijn nu door elk lid ingevuld. Er is een goede verdeling van de velden onder de leden. Deze lijst wordt in november vastgesteld.
 6. Het gesprek met Mevr. I. Berghuis dat plaatsvond op 03-10-18, was bedoeld als een eenmalige brainstormsessie om een goede invalshoek te vinden om met de burger in gesprek te komen over hun vragen aan de gemeente. Kernpunten uit dit gesprek zijn: Reik de burger een positief voorbeeldverhaal aan en spreek de burger op een plek waar al veel mensen aanwezig zijn. Wees daar herkenbaar en creatief aanwezig. Werk samen met de gemeente, laat zien dat we enerzijds bij de gemeente horen, maar wel een functie hebben tussen gemeente en burger in. Als groep omarmen we deze adviezen.  Plan van aanpak: a. E. Kruidhof, W. Verkerk en M. Djabani gaan in gesprek met 2 beleidsmedewerkers van de gemeente, n.l. de dames T.      Bollin, W. de Jong en met mevr.C. Brink, afdeling communicatie, i.v.m. de presentatie van de adviesraad aan de inwoners, in samenwerking met de gemeente.  b. Een herkenbare sjaal, badge, pennen en bloknotes met het logo worden besteld.  Deze vorm van samen informatie verstrekken wordt op de agenda gezet voor de vergadering met 2 wethouders, in november.
 7. Teambuilding in de ochtend van 09-11: De optie om Justin van Vliet van de design fabric als teamleider te laten optreden d.m.v. zijn “escaperoom” is niet geschikt voor deze groep.
 8. Voor een training op maat i.v.m. de teambuilding bijeenkomst neemt de voorzitter contact op met de koepel adviesraden sociaal domein. De datum van de teambuilding wordt verschoven naar 14 december, op de datum van de geplande december vergadering. De optie 9 november vervalt.
 9. De herkenbare communicatiemiddelen zijn reeds besproken bij punt 6. De basisfolder is besproken n.a.v. punt 3.
 10. De vergaderstukken voor de leden worden toegestuurd in Word. Alleen de stukken voor de website en aan derden worden in PDF aangeboden. De notulen op de website worden voorzien van een logo-sjabloon voor de printversie.
 11. Nieuwsbrieven van verenigingen en organisaties: Om onze informatie breed te houden besluiten we dat alle nieuwsbrieven die ons worden toegestuurd, via de secretaris wordt verspreid naar alle leden. Wat T. Bollin ons toestuurt, verspreid zij zelf naar alle leden.
 12. Zorgen over het systeem van de jeugdzorg: Een vertegenwoordiging van de adviesraad wil spreken met Rob van Nuil, beleidsambtenaar voor de jeugdzorg, over de wijze van werken in de gemeente, n.a.v. een krantenartikel, op 11 oktober in de Ommmelander, geschreven door Blok en Nanninga. Kruidhof en M. Djabani gaan dit gesprek aan. Daarna wordt een verslag hiervan op de website gezet.
 13. Kerngroepen: W. Verkerk maakt zich zorgen over wonen in het Hogeland t.a.v. de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen.
 14. Uit andere vergaderingen: W. Verkerk, T. Dijkman en D. Mik gaan op 11- 12 naar het Centrum voor cliënt en mantelzorgers te Winsum.
 15. Maandkalender: De aankondiging voor bijeenkomsten sturen we door naar A. Griede met als doel dat ze vermeld worden op de maandactiviteiten kalender.
 16. Rondvraag: C. Lusink merkt op dat bij de beleidsnotitie 2015-2018 geen uitvoeringsplan is gemaakt. Dus is de uitvoering hiervan ook niet te controleren. T. Dijkman: Men stelt geen doel, dus blijft het in een bureaula liggen.
 17. Sluiting
Downloaden in PDF formaat
Top