Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Bedum

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 15 februari 2019.

Locatie: gemeentehuis Bedum.

 

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink, S. Olinga,

W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin

Afwezig: D. Mik.

 

1.     Opening door de voorzitter, E. Kruidhof.

2.     Vaststellen van de agenda: Voortaan toevoegen het punt: Wat verder ter tafel komt.

3.     Vaststellen van de notulen: deze worden vastgesteld.

4.     Ingekomen stukken: Tot dusver zijn 3 contactformulieren op de website ingevuld door personen die aan een kerngroep  mee willen doen. Ze ontvangen deze maand een uitnodiging hiervoor en een keuze uit 3 kerngroep onderwerpen. M. Djabani heeft een verzoek ingediend om de titel van het aandachtsveld “asielzoekers” te wijzigen in “vluchtelingenwerk en inburgeraars”. Deze wijziging wordt uitgevoerd. Dit onderwerp valt nu nog onder de participatieraad, maar mogelijk in de toekomst ook onder de adviesraad. Kim van Es is hiervoor de beleidsmedewerker. Zij zal contact opnemen met M. Djabani om hem te betrekken bij het vluchtelingen/inburgeraars beleid.

5.     Contact met de wethouders Rutgers en de Visser:  Op 1 maart, om 9.30 uur spreken zij met het DB, te Winsum en aansluitend om 10.30 uur is een overleg met het DB en A. Veenhuis en A. Griede gepland. Op 22 maart zijn beide wethouder uitgenodigd voor de voltallige adviesraad.

Contact met de dorpscoördinatoren is belangrijk voor onze naamsbekendheid. Een delegatie van de adviesraad gaat met hen overleggen: T. Dijkman, M. Djabani, W. Verkerk en E. Kruidhof, die ook het contact zal leggen. De folder voor de gemeentelijke organisatie is reeds bij de dorpscoördinatoren bezorgd door T. Bollin.

6.     PR materiaal: Een grote banner in 3-hoek vorm, sjaals, badges, basisfolders, naamkaartjes, pennen en blocnotes worden uitgedeeld om te gebruiken en uit te delen. De folders voor de gemeentelijke organisatie is al verspreid in Leens onder de WMO medewerkers en de medewerkers van het sociaal team.

Zorgloket:  Het blijkt dat de burger op dit moment in geen van de gemeentehuizen rechtstreek contact kan maken met het zorgloket, dit in tegenstelling tot wat de adviesraad vorig jaar uitdrukkelijk heeft verzocht aan de gemeente. Er is een WMO telefoonteam, maar geen fysieke toegang tot het zorgloket WMO/Jeugd,  voor een  gesprek met een persoon om een hulpvraag te beantwoorden. Er is een selectie drempel tot dit contact opgeworpen. Dus is er nu geen mogelijkheid om een medewerker van het zorgloket persoonlijk te spreken. De adviesraad maakt zich hierover ongerust en  gaat dit bespreken met de wethouders, met beleidsmedewerker W. de Jong, en directeur L. van Geffen.

Het DB zal een ongevraagd advies formuleren over de toegankelijkheid van het zorgloket en deze ook plaatsen op de website en facebook.

Verspreiding van het PR materiaal: De basisfolder zal verspreid worden door ons, als leden,  in eigen regio: we maken een lijst van de diverse locaties voor 22  maart (dan worden de exemplaren uitgedeeld)  en we verspreiden de folders in principe voor 1 april.

7.     PR activiteiten: Informatie uitzetten via kranten, o.a. bij onder het  gemeentenieuws

Via onze website en facebook

Via de dorp coördinatoren bij lokale activiteiten

Via de wethouders en informatiebijeenkomsten van de gemeente

Via eigen bijeenkomsten.

8.     Onderwerpen waarover we (on) gevraagd advies willen geven:

1.     Jeugd: M. Bolt en E. Kruidhof hebben een gesprek gehad met beleidsmedewerker R. van Nuil.

2.     Aanpassingen, voorzieningen, KTO en woning-toegankelijkheid: T. Dijkman, C. Lusink, W. Verkerk en A. Griede.

3.     Functioneren/toegankelijk zorgloket: S. Olinga, D. Mik, E. Kruidhof, T.Dijkman

Aan de 3 personen die zich via onze website hebben aangemeld als geïnteresseerden voor een kerngroep zullen worden uitgenodigd om uit een van deze 3 onderwerpen een keuze te maken. Zij kunnen hun informatie en mening inbrengen, en helpen om een afrondend advies documentje te maken. Dit kan daarna door A. Griede op de site worden geplaatst.

 

9.     Het emailadres secretaris@adviesraad hethogeland wordt voorlopig beheerd door A. Griede, die dit mailadres  heeft geïnstalleerd. Hij beheert hiermee de externe post.

Het info@adviesraadhethogeland is alleen een adres waarop meldingen binnenkomen, maar er wordt vandaar uit geen antwoord gegeven.

A. Griede zoekt uit hoe we het documentenbeheer via digitale archivering  kunnen  bergen.

 

10.   Andere vergaderingen: Het VN panel is een belangenvereniging dat zoekt naar een nieuwe status via een rechtspersoon.

Modelwoning: buurtschouw Winsum, een actie van Wierden en Borgen Winsum . De ontwikkeling hiervan moet breed zijn en blijven en het is belangrijk dat deze structureel onder de aandacht van de  wethouders blijft.

 

11.  Maandactiviteiten: Voor de bijeenkomst over het minimabeleid zijn al meerdere opgaven. Voor het overleg over mantelzorg komen we in de maartvergadering terug

 

12.  Kerngroep Inburgeraars en participatieraad is reeds besproken onder punt 4

 

13.  Verslagen op de website: C. Lusink zal de concepten corrigeren en stuurt ze naar A. Griede.

 

14.  WVTT: Voor het jaarverslag vanaf 01-03 -2018 zal C. Lusink een concept opstellen en de penningmeester maakt het financieel verslag. We mailen onze speerpunten hiervoor naar hen toe. M. Djabani  brengt het proefproject persoonsalarmering in. Op 19-02 gaan  C. Lusink, E. Kruidhof en M.Djabani  naar deze bijeenkomst.

 

15.  Rondvraag: GB en sluiting van de vergadering.

 

 

 

Actieplan en besluitenlijst:

·        zorgloket bespreken

·        uitnodigingsbrief naar aangemelde aspirant kerngroepleden

·        jaarverslag

·        financieel verslag

 

Downloaden in PDF formaat
Top