Kerngroepbijeenkomst “Jeugdzorg”

Downloaden in PDF formaat

Dinsdag 4 juni werd een Jeugdhulp -kerngroepbijeenkomst gehouden, georganiseerd door de
Adviesraad Het Hogeland.

Alle 20 aanwezigen hebben te maken met jeugd en jeugdhulp: casemanagers, intern begeleiders van
scholen (basis- en voortgezet onderwijs), ouders, beleidsmedewerkers van de Gemeente.
Er ontstonden na de inleiding over het Plan van Aanpak van de Gemeente interessante gesprekken.
Doel van de avond: adviezen geven aan het College van B&W van onze gemeente om de jeugdhulp te
verbeteren, aan te passen, effectiever te maken. De eerste opbrengst is in elk geval al duidelijk: de
wens van veel aanwezigen om elkaar vaker te zien en te spreken om ervaringen en ideeën uit te
wisselen.
De adviesraad gaat nu aan de slag met alle opmerkingen en gespreksresultaten; zie voor uitwerking hieronder:

 

Op 4 juni 2019 heeft een brainstorm van de ‘Kerngroep Jeugd’ plaats gevonden te Warffum.

Zo’n 20 deelnemers, zowel uit het onderwijs als ervaringsdeskundigen en professionals waren aanwezig. Bij de deelnemers bestaat behoefte het onderlinge contact te behouden. Dat zal zonder tussenkomst van de Adviesraad moeten worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van deze verslaglegging zal nog een tweede bijeenkomst worden geagendeerd om verder te discussiëren over de vervolgstappen die de gemeente Het Hogeland in de nabije toekomst kan en wil nemen.

Deze mogelijke vervolgstappen zullen geprioriteerd aan het eind van dit document worden voorgesteld.

 

Aan de hand van 4 onderwerpen hebben de deelnemers gediscussieerd.

De vier onderwerpen zijn:

 

1. Moeizame echtscheidingen

2. Ideeën

3. Onderwijs en zorg

4. Preventie

5. Vervolgstappen

 

Een KORTE SAMENVATTING met de voornaamste punten per onderwerp:

 

1.  Moeizame echtscheidingen

– vertraagt het proces voor behandeling en inspelen op problemen die het kind ervaart

– weerbaarheid van het kind is in het geding

– kennis en ervaring moet worden uitgewisseld tussen professionals

– begeleiden van kind door professionals

Vraag: Is een laagdrempelige echtscheidingscoach mogelijk?

 

2. Ideeën

– Er is een VERSCHIL tussen benadering door onderwijskundige en hulpverlener: kennis                 en ervaringsuitwisseling (expertise) is nodig!!!

– Weerbaarheid: experts inzetten om kind te begeleiden.

– Is een laagdrempelige echtscheidingscoach mogelijk?

– Transparantie maak helder wie wat doet

– Probleem helder formuleren; geef handen en voeten aan de hulp

– signaleer zo vroeg mogelijk (arts, school, omgeving)

– kennis bij scholen genereren over psychiatrische behandelingen/ kennis over

gedragsproblemen (bijscholing leerkracht)

– Thuiszitters

 

3. Onderwijs en zorg

 

– Neem melding van de school serieus

–    Minder casemanagers per kind

–    Contact met school waarborgen ; plan afstemmen

–    Maak bij hulpverlening meer gebruik van kennis binnen het onderwijs

–    Wachttijden zijn te lang!!! preventie krijgt daardoor geen kans

–    school, gemeente en zorg beter op elkaar afstemmen

–    Financiën voor experiment rebound

–    PREVENTIE PREVENTIE!!!! vroeg signaleren en direct actie ondernemen.

 

4. Samengevat (PREVENTIE):

 

–    Meer organisatorische transparantie

–    Vroegtijdig signaleren buiten de normale kanalen (woningbouw, verenigingen, sportclubs  computerbank)

–    Versteviging van dorpen (algemene ontmoetingsplekken)

–    Inzetten van informele zorg

–    Gebruik/inzet BOR en HOMESTART

 

 

 

UITGEBREID VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1. MOEIZAME ECHTSCHEIDINGEN

–     Is herkenbaar als belangrijke oorzaak van problemen.

–     Zorgt voor vertraging  voor behandeling.

–     Vertraging bij het inspelen op problemen die het kind ervaart.

–     Doet meer dan we denken met het kind: weerbaarheid van het kind is in het geding.

–     Er is een VERSCHIL tussen benadering door onderwijskundige en hulpverlener: kennis en ervaringsuitwisseling (expertise) is nodig!!!

–     Ouders blijven verantwoordelijk.

–     Verbinding met ouders en kind blijft belangrijk.

–     Ouder – School – kindrelatie geeft kans voor goede afloop.

–     Weerbaarheid: experts inzetten om kind te begeleiden.

–     Veel verzuim en thuiszitters.

–     Zorgt voor veel doublures en/of schoolniveau omlaag.

–     Is een laagdrempelige echtscheidingscoach mogelijk?

 

2. IDEEËN

Aandachtspunten:

Transparantie   

– Wie is de regisseur? Die moet helder maken wie wat doet

– Realiseren relevante  communicatie naar onderwijs

– PROBLEEM: HULP IS MISTIG: melding bij sociaal team waar aan geen handen en voeten wordt gegeven,

 

Vroegtijdig signaleren:

– Arts, school, omgeving

Regisseur                    ????

Psychiatrie                 – SCHOLEN MEER KENNIS BIJ BRENGEN OVER PSYCHIATRISCHE  BEHANDELINGEN

– GEEF LEERKRACHT INZICHT / KENNIS OVER  GEDRAGSPROBLEMEN

– Welke professional moet daar voor worden ingeschakeld?

– Bijscholing leerkracht!

Thuiszitters

Preventief                  – WELKE HANDELINGEN ZIJN INZETBAAR?

 

Boodschap:                – aan casemanagers richting professionals: KIJK OVER JE GRENS

 

 

SAMENGEVAT (MOEIZAME ECHTSCHEIDINGEN):

 

–     Transparantie

–     Vroegtijdig signaleren (ook sportclubs en verenigingen etc.)

–     Bepalen regisseur (een regisseur per kind)

–     Psychiatrie/ afstemmen met scholen – meer informatie hoe signaleren en handelen

–     (Moeizame) Echtscheiding / vroeg signaleren / een casemanager

–     Thuiszitters  (er zijn nog geen handvatten aangereikt)

 

 

3. ONDERWIJS EN ZORG

 

–   Neem melding van de school serieus

–    Minder casemanagers per kind

–    Contact met school waarborgen ; plan afstemmen

–    Geldmiddelen voor experiment rebound

–    Maak bij hulpverlening meer gebruik van kennis binnen het onderwijs

–    Wachttijden zijn te lang!!! preventie krijgt daardoor geen kans

–    PREVENTIE PREVENTIE!!!! vroeg signaleren en direct actie ondernemen.

 

Vanuit de gesprekken over onderwijs en zorg zijn de volgende aandachtspunten naar voren gebracht:

 

3.1.

Bij verwijzing en later een indicatie moet het contact met de onderwijsinstelling worden gewaarborgd. Immers daar ligt een groot gedeelte van kennis over het voortraject.

 

3.2.

Casemanagers.

Het aantal casemanagers is per kind soms 3. Er zijn situaties bekend dat in 1 gezin 5 casemanagers werken, soms met gebrek aan onderlinge afstemming.

Wisseling (verloop) van casemanagers is groot en bovendien veel pas afgestudeerden. Dit wordt als negatief ervaren.

Gepleit wordt voor een vaste casemanager en een vaste regisseur per school.

 

3.3.

Jeugdverpleegkundige/ huisarts/ schooladviesdienst

3.3.a.

Een pilot: samenwerking school en jeugdverpleegkundige wordt als zeer positief ervaren!

Dat resulteerde in een 1- kindplan; Uitwisseling van expertise!;

het was laagdrempelig, er waren korte lijnen voor hulp aan 0-12 jarigen.

3.3.b.

Contact met huisarts: is er met de scholen niet en wordt als een blinde vlek ervaren.

3.3.c.

Inzet schoolarts/jeugdarts: is nu te weinig! Meer uren vrijmaken is noodzakelijk.

Zeker bij psychische en psychiatrische klachten is de problematiek erg gecompliceerd!

Hulpverleners op dit terrein missen vaak kennis en expertise! Dit heeft tot gevolg dat de inzet van hulp geen positief effect heeft.

 

4. Experiment

4.1. Interne rebound. (rebound behelst een tijdelijke opvang om gedragsverandering te bewerkstelligen)

Het Hogelandcollege werkt aan een opzet van ‘interne rebound’. Snel en effectief hulp bieden bij ziekteverzuim, ernstige faalangst, psychische klachten etc. .

De financiën zijn onvoldoende beschikbaar voor een goede en constructionele opzet. !!!

 

5. Jeugdzorg/ passend onderwijs

Het is nog steeds zoeken naar ‘wie wat betaalt’. Wie verantwoordelijk is, is nog steeds onduidelijk.

 

SAMENGEVAT (ONDERWIJS EN ZORG):

–  Neem melding van de school serieus

–    Minder casemanagers per kind

–    Contact met school waarborgen ; plan afstemmen

–    Financiën voor experiment rebound

–    Maak bij hulpverlening meer gebruik van kennis binnen het onderwijs

–    Wachttijden zijn te lang!!! preventie krijgt daardoor geen kans

–    PREVENTIE PREVENTIE!!!! vroeg signaleren en direct actie ondernemen.

 

4. PREVENTIE (TIPS)

 

Meer organisatorische transparantie

– waar moet je zijn voor de diverse onderwerpen

– wie kan ik benaderen voor welke problemen

– helderheid over procedures (maak die eenvoudig, doelmatig en formuleer kort)

 

Vroegtijdig signaleren buiten de normale kanalen, denk hierbij aan :

– woningbouw

– verenigingen

– sportclubs

– computerbank

 

Versteviging van dorpen (een sterk dorp levert sterke kinderen) denk hierbij aan:

– initiatieven waarin ouders elkaar ontmoeten en ondersteunen

– algemene ontmoetingsplekken

 

Inzetten van informele zorg (faciliteren)

– goed voorbeeld is het Baby café in Winsum

 

BOR en homestart (BOR = Begeleiding OmgangsRegeling)

– na scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders

– BOR richt zich op het begeleiden van gescheiden ouders met een of meer kinderen

tussen 0 en 12 jaar

– het belang van het kind staat altijd voorop

HOMESTART:

– biedt ondersteuning

– praktische hulp

– vriendschappelijk contact aan ouders met kinderen tot en met 14 jaar.

 

TOP: MENSEN ZIJN TOEGEWIJD!

 

SAMENGEVAT (PREVENTIE):

 

–    Meer organisatorische transparantie

–    Vroegtijdig signaleren buiten de normale kanalen

–    Versteviging van dorpen

–     Inzetten van informele zorg

–    Gebruik/inzet BOR en HOMESTART

 

 

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top