Kerngroepbijeenkomst “Jeugdzorg”

Agenda

Agenda 22 januari 2020

1.     hoe kunnen en willen we transparantie realiseren?

2.     hoe kunnen en willen we (onderling) kennisoverdracht realiseren?

3.     hoe kunnen we de rebound over diverse scholen uitzetten? (de gemeente Het Hogeland heeft daarvoor al initiatief genomen)

–   welke middelen moeten daarvoor worden ingezet?

4.     is het inzetten van een echtscheidingscoach mogelijk en zo ja hoe dan?

5.     inzetten van hulp is doorgaans mistig, hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven?

6.     hoe moet vorm worden gegeven aan het op peil brengen van kennis voor schoolteams over het signaleren van psychische      problemen

7.     wat willen we bereiken;

 

Downloaden in PDF formaat

Woensdag 22 januari j.l. hebben we een inspirerende avond gehad over Jeugdzorg en Passend onderwijs in onze Gemeente

 

Het was een genoegen om een twintigtal deelnemers te mogen begroeten om de discussie aan te gaan over het toekomstig jeugdbeleid in de gemeente Het Hogeland.

De avond werd ingeleid door de voorzitter van de Adviesraad Het Hogeland (AHH) de heer E. Kruidhof.

Vervolgens heeft Rob van Nuil een toelichting gegeven op waar de gemeente nu mee bezig is en wat mogelijk nog gedaan kan en moet worden mede in het licht van de financiële mogelijkheden.

Allereerst kon worden gemeld dat de gemeente niet heeft stil gezeten ten aanzien van de ‘rebound’ in het Voortgezet Onderwijs.

Belangrijk is dat deze ontwikkelingen naar alle scholen voor VO door de gemeente wordt gecommuniceerd.

In het vervolg op deze avond kan worden medegedeeld dat de gemeente budget heeft gevonden voor de invoering van Homestart, een gelicentieerd en gedocumenteerd programma voor gezinszorg voor kinderen tussen 28 weken zwangerschap en 18 jaar (Preventieve Jeugdzorg). Zie artikel in de Wiekslag van 3 februari. De subsidie is voor dit jaar en voor 2021/2022/2023 toegezegd. Uitvoerende is Humanitas. Volg de verdere berichtgeving in de Wiekslag omtrent werving en training.

 

N.B.

Op 4 juni 2019 is aangegeven de psychische problematiek vroegtijdig aan te pakken omdat het op dit moment te lang duurt wat uitmondt in een intensievere behandeling en derhalve kostbaarder is. Dit zal in de brief aan B&W opgenomen worden

 

De avond vond zijn vervolg omtrent drie onderdelen:

•     Onderwijszorg;

•     Transparantie – wie doet wat en wanneer-;

•     Preventie

 

Bij de drie Flap-overs vonden geanimeerde discussies plaats. Ervaringen werden uitgewisseld.

 

Kortom de AHH en de gemeente Het Hogeland kijken terug op een vruchtbare avond waarvoor hartelijk dank aan alle deelnemers.

 

Belangrijk

Taak gemeente blauw

groen: belangrijk aandachtspunt voor integratie !

Hieronder de integrale notities  op de flap-overs

 

1.     Eén plan eén kind

2.     Route dagbesteding uitrollen (schoolbesturen?)

3.     Dagbesteding: nauwere samenwerking met onderwijs

4.     Schep een ‘POT’ waar iedere school aan bijdraagt

5.     maatwerk klassen opzetten om terugkeer succesvol te realiseren

6.     14+  werkend lezen uitzetten

7.     Verantwoordelijkheid Casemanager: duidelijke rol nemen i.o.m. scholen

8.     ONTSCHOTTING grijs gebied = samen verantwoordelijk

9.     Kies voor training docenten

10.  Voor zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis onderwijs

11.  Maatschappelijk werk nauw bij school betrekken/ brugfunctionaris/scholen koppelen

12.  Gemeente is contactpersoon voor school i.p.v. GGD, GGD medicaliseert!

1.     zie VW-Wij team in Stad Groningen

2.     een soort ‘OJG’ binnen de scholen

13.  Samen een systeem problematiek opzetten

14.  Route uitzetten wanneer ouders niet willen meewerken

15.  Logopedie en Fysio aanbieden op school

 

 

Transparantie (wie doet wat / waar / wanneer

 

1.     Ontschotting

2.     Communicatie (alle scholen betrekken i.p.v. selectief) gemeente

3.     SOCIALE KAART(door gemeente in beeld brengen) met 1 aanspreekpunt per organisatie)

4.     Informatieverstrekking (gemeente) zie b.v. One drive en armoede beleid

5.     Stel evaluatie momenten in (gemeente)

6.     bepaal wie monitoren (gemeente)

7.     begin klein en bouw uit (afhankelijk van prioriteiten)

8.     PREVENTIE 0-4 jr / PO en VO

9.     SIGNALEREN VERZUIM EN MELDCODE

10.  Rol CASEMANAGER  helder maken voor onderwijs en ouders

11.  CASEMANAGER werkt pro-actief t.a.v. school/ gezin etc.

12.  Complexe echtscheidingen!!!  Hanze Hogeschool heeft samenwerking met MOLENDRIFT!

1.     INSTAPPEN!!!

 

Preventie

1.     Investeren in laagdrempelige ondersteuning voor 0-4 jr  (Humanitas?)

2.     Kennis bij pedagogische medewerkers vergroten

3.     Kennis vergroten bij ouders die een Laag Verstandelijke Beperking hebben

4.     Zet lijnen / samenwerking uit tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs

5.     Zet brugfunctionarissen uit  (zie Good Practice Groningen)

6.     Zet Sociale kaart uit voor alle betrokken organisaties (wie kan waar vinden)

7.     In PO: Signaleer! Moeilijke gesprekken en verzuim

8.     Signaleer Systeemproblematiek

9.     Thuiszittersproblematiek (specialisten/zorg en onderwijs

10.  Bij pubers geen collectieve coaching (is bedreigend)

11.  Aandacht voor MELDCODE en deze IMPLEMENTEREN in zowel ZORG als ONDERWIJS

12.  LVAK cursus voor aandachtsfunctionaris (zie gemeente Groningen)

1.     niet alleen trainen maar ook onderhouden (school bij school /zorg bij zorg)

13. Vroegtijdige educatie stel coordinator aan die dit regelt van 4 naar 6 jaar

14. Angst ouders voor UWV (verlies uitkering wegnemen/ bekijk context/drempels weg voor                                participatie.

Downloaden in PDF formaat
Top