JAARVERSLAG 2018

Downloaden in PDF formaat

Jaarverslag 2018

1. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van de Adviesraad Het Hogeland.

 

Vormgeving

In 2017 zijn overleggen gestart tussen de dagelijkse besturen van de BMWE gemeenten die zich op onderdelen bezig hielden met de Wmo/Jeugd. Daaruit is een team ontstaan dat op 16 maart 2018 is geïnstalleerd door de wethouders van de  BMWE gemeenten. Uitdrukkelijk is de Adviesraad Het Hogeland geadviseerd zich kritisch op te stellen zowel ten aanzien van het beleid als de uitvoering van daarvan. Het team behoefde nog aanvulling dat via een sollicitatieprocedure is vervolmaakt. De nieuwe leden zijn op 16 mei geïnstalleerd.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd geeft gemeenten op het terrein van zorg en welzijn de mogelijkheden om iedere burger in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven krijgen die ondersteuning van de gemeente. De Adviesraad Het Hogeland adviseert het college van burgemeester en wethouders vanuit een onafhankelijke positie, gevraagd en ongevraagd, bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid met betrekking tot de Wmo en Jeugd.

 

Leden van de adviesraad wonen in de gemeente Het Hogeland en zijn in staat een bijdrage te leveren aan de visie van de adviesraad op het gemeentelijk beleid ten aanzien van alle burgers die met de Wmo en Jeugd te maken hebben of krijgen. De leden hebben affiniteit en (professionele) ervaring met een aantal prestatievelden van de Wmo en Jeugd en  beschikken over een relevant netwerk. Leden zijn op persoonlijke titel lid van de adviesraad en vertegenwoordigen geen belangengroep of professionele organisatie.

De Adviesraad Het Hogeland/Jeugd wil een brugfunctie vervullen in de gemeente Het Hogeland, tussen burgers als (potentiële) gebruikers van diensten die aangeboden worden in het kader van de Wmo/Jeugd aan de ene kant en een passend gemeentelijk beleid aan de andere kant. Contact opbouwen en onderhouden met tal van personen, professionals, organisaties en politieke partijen in de gemeente Het Hogeland is hiervoor belangrijk. Goede contacten met het college, gemeenteraad en beleidsmedewerkers zijn van belang om de adviestaak te kunnen uitvoeren. Dat geldt uiteraard ook voor de contacten met onze “achterban”; zonder inbreng van hen geen optimaal advies aan het college.

We zien onze positie als volgt:

De Adviesraad Het Hogeland/Jeugd verzamelt informatie en stemt af met andere adviesorganen van de gemeente zoals het Platform Gehandicaptenbeleid Winsum en de Cliëntenraad SoZaWe Noord-Groningen e.a.. Signalen vanuit de samenleving worden beleidsmatig besproken en waar mogelijk/nodig vertaald en/of geïntegreerd in gevraagd en ongevraagd advies.

Individuele belangenbehartiging is geen taak voor de Adviesraad Het Hogeland. Dit neemt niet weg dat individuele burgers wel de weg moeten weten naar de Adviesraad Het Hogeland om hun mening en ervaringen of vragen en zorgen kenbaar te maken. De Adviesraad Het Hogeland benadert desbetreffende onderwerpen beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele belangenbehartiging. Indien nodig ondersteunt de Adviesraad Het Hogeland klantgroepen of vertegenwoordigers hiervan, door middel van adviezen naar het college.

 

2. Samenstelling

 

Adviesraad Het Hogeland heeft ernaar gestreefd een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de nieuwe gemeente te realiseren.

Adviesraad Het Hogeland bestaat uit:

Egbert Kruidhof, Winsum, voorzitter;

Corrie Alblas, Bedum, lid met secretariële taken;

Sietse Olinga, Winsum penningmeester;

Wim Verkerk, Winsum, lid;

Charlotte Lusink, Winsum, lid;

Dineke Mik, Wehe den Hoorn, lid;

Anne Griede, Uithuizermeeden, lid;

Tia Dijkman, Bedum, lid;

Massoud Djabani, Bedum, lid;

Martine Bolt, Leens, lid.

Op 16 november is afscheid genomen van de heer Siep de Gries die 7 jaar als adviesraadslid actief is geweest in de gemeente Eemsmond. De laatste twee jaar heeft hij deelgenomen aan het voorzittersoverleg dat heeft geleid tot de nieuwe manier van werken door de Adviesraad Het Hogeland.

Op 27 september heeft het gemeentebestuur de de aanstelling van de dames M. Bolt en T. Dijkman en de heren A. Griede en M. Djabani bevestigd.

 

3. Doelstellingen en werkwijze

 

De veranderingen en ontwikkelingen rond de Wmo/Jeugd vragen om een andere werkwijze van de Adviesraad Het Hogeland. Aan de huidige wethouder Marc Verschuren hebben we begin 2015 de vraag gesteld om met ons mee te denken over de rol en functie van de Wmo-adviesraad anno 2015 en volgende jaren. In nauwe samenhang daarmee heeft beleidsambtenaar, Tina Bollin, de taak gekregen om de samenwerking van de Wmo adviesraden en andere raden van de vier BMWE gemeenten verder vorm te geven. In 2016 is overgegaan tot het vormen van Kernteams. Dit zijn teams die op onderwerp een aantal (maximaal 6) keren bijeenkomen met als resultaat een onderbouwd (gevraagd of ongevraagd) advies aan de gemeente te geven.

Het is een proces dat veel tijd vergt.

 

3.1 Doelstellingen

Blijven ongewijzigd:

•        Het geven van gevraagd en ongevraagd advies;

•        De rol van adviseren en signaleren is een belangrijke voor ons als Adviesraad Het Hogeland maar ook het aanjagen en verbinden zien we            als onze rol;

•        Als Adviesraad Het Hogeland willen we verbinding met onze doelgroepen. Daarvoor hebben we als Adviesraad Het Hogeland                       de juiste competenties nodig;

•        Als Adviesraad Het Hogeland willen we een bekend aanspreekpunt zijn.

 

De Adviesraad Het Hogeland heeft zichzelf als doel gesteld:

 

•    De samenwerking met de andere Wmo adviesraden en de andere raden door middel van een constructief plan van aanpak is in gang gezet            onder leiding van de betrokken ambtenaar Tina Bollin.  De dagelijkse besturen hadden hierin een actieve rol. In 2016 is dit plan van aanpak        verder uitgewerkt en in 2018 afgerond.

•     Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk blijft onder de aandacht

•     De Adviesraad Het Hogeland weer op voltallige sterkte brengen door de vacatures op te vullen. Dit is gelukt.

•     Uitwerking integrale toegang: Wij blijven van mening dat het zorgloket niet alleen digitaal maar ook fysiek toegankelijk moet blijven.

 

3.2 Werkwijze

Er is regelmatig (1 a 2 x per maand ) overleg geweest over lopende zaken tussen de voorzitter van de Adviesraad Het Hogeland en de betrokken ambtenaren van de sectie Welzijn.
Er is veelvuldig overleg geweest tussen de voorzitter en het interimhoofd van de afdeling Samenleving en de wethouder.
De wethouders zijn tweemaal dit jaar bij het maandelijks overleg van de voltallige Adviesraad Het Hogeland aangeschoven.
Enkele keren is een Nieuwsbrief uitgebracht over een actueel onderwerp. Deze is geplaatst in de Wiekslag en op onze website.

 

 

4. Vergaderingen en besproken onderwerpen

De Adviesraad Het Hogeland vergadert een keer per maand op vrijdagochtend afwisselend in het gemeentehuis van de oude gemeenten. Verspreid over het jaar hebben meerdere beleidsambtenaren en projectleiders in de reguliere vergaderingen van de adviesraad toelichting gegeven over (vorderingen op) hun beleidsterreinen. Vaste begeleider hierbij is Tina Bolin. Besproken onderwerpen zijn o.a. de veranderingen in de jeugdzorg, Wonen en zorg, de ontwikkelingen rond de huishoudelijke zorg, vrijwilligersbeleid, de communicatie over de veranderingen richting de cliënten en achterlopen op de planning van het gevraagde advies over Mantelzorg en de financiële consequenties die al deze ontwikkelingen met zich mee brengen. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar de herijking van onze rol als Adviesraad Het Hogeland, waarmee we een behoorlijk eind op weg zijn.

 

5. Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers en andere Wmo-adviesraden

Congressen, studiebijeenkomsten, informatie-uitwisselingen die bezocht zijn door de gehele adviesraad of enkele leden:

Maandelijkse reguliere vergaderingen m.b.t. voorbereidingen nieuwe Adviesraad (dB)

Veelvuldig contact met diverse ambtenaren (Vz)

Veelvuldig contact met verantwoordelijke wethouder (Vz)

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Het Hogeland

‘Langer Thuis Wonen’ bijeenkomst 19 februari

‘Langer Thuis Wonen’  Bijeenkomst kerngroep 12 maart Wehe den Hoorn (Janine Abee)

‘Platform Hattinga Verschure’ – ‘De jonge mantelzorger’ 20 maart

‘Langer Thuis Wonen’ voortgang bijeenkomst kerngroep 5 april

‘Client en Mantelzorger’ (Pijler Partners) 12 april

Vrijwilligersbeleid 20 juni Kerngroep brainstorm (Marieke Berghuis)

‘Langer Thuis Wonen’ 28 juni Kerngroep voortgang (Marieke Berghuis)

Vrijwilligersbeleid 11 juli Kerngroep voortgangsoverleg (Marieke Berghuis)

‘Vrijwilligersbeleid’  Kerngroep, 3 september brainstorm (Marieke Berghuis)

‘Langer Thuis Wonen’ 29 oktober voortgangsgesprek met beleidsambtenaar Tjeerd Poelman

Vrijwilligersbeleid’ Kerngroep voortgang en afronding  19 november (Marieke Berghuis)

‘Toekomstige zorg’ overleg te Bedum over notie/onderzoek toekomstige zorg 26 november                                 

Teambuilding 21 December te Bedum

VN-panel, deelname aan 5 vergaderingen

Gehandicaptenraad, deelname aan 7 vergaderingen

 

Het Hogeland, 24 mei 2019

 

E. Kruidhof, voorzitter

 

Downloaden in PDF formaat
Top