Jaarverslag 2019

Agenda

In de vergadering van 21 februari 2020 is het jaarverslag 2019 vastgesteld.

Downloaden in PDF formaat

 

 

 

J A A R V E R S L A G   2 0 1 9

 

 

Inhoud:

      • Inleiding
      • Samenstelling Adviesraad Het Hogeland
      • Doelstellingen, werkwijze
      • Kerngroepen
      • Vergaderingen en overzicht besproken onderwerpen
      • Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers

Vastgesteld d.d. 21 februari 2020

 

 1. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van de Adviesraad Het Hogeland (AHH).

 

Vormgeving

In 2017 zijn overleggen gestart tussen de dagelijkse besturen van de BMWE gemeenten die zich op onderdelen bezig hielden met de Wmo en Jeugd. Daaruit is een team ontstaan dat op 16 maart 2018 is geïnstalleerd door de wethouders van de BMWE gemeenten. Uitdrukkelijk is de AHH geadviseerd zich kritisch op te stellen zowel ten aanzien van het beleid als de uitvoering daarvan.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd geeft gemeenten op het terrein van zorg en welzijn de mogelijkheden om iedere burger in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven krijgen die ondersteuning van de gemeente. De AHH adviseert het college van burgemeester en wethouders vanuit een onafhankelijke positie, gevraagd en ongevraagd, bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid met betrekking tot de Wmo en Jeugd en in de toekomst Participatie.

Leden van de adviesraad wonen in de gemeente Het Hogeland en zijn in staat een bijdrage te leveren aan de visie van de adviesraad op het gemeentelijk beleid ten aanzien van alle burgers die met de Wmo en Jeugd te maken hebben of krijgen. De leden hebben affiniteit en (professionele) ervaring met een aantal prestatievelden van de Wmo en Jeugd en  beschikken over een relevant netwerk. Leden zijn op persoonlijke titel lid van de adviesraad en vertegenwoordigen geen belangengroep of professionele organisatie.

De AHH wil een brugfunctie vervullen in de gemeente Het Hogeland, tussen burgers als (potentiële) gebruikers van diensten die aangeboden worden in het kader van de Wmo en Jeugd aan de ene kant en een passend gemeentelijk beleid aan de andere kant. Contact opbouwen en onderhouden met tal van personen, professionals, organisaties en politieke partijen in de gemeente Het Hogeland is hiervoor belangrijk. Goede contacten met het college, gemeenteraad en beleidsmedewerkers zijn van belang om de adviestaak te kunnen uitvoeren. Dat geldt uiteraard ook voor de contacten met onze ‘achterban’ ; zonder inbreng van hen kan er geen optimaal advies aan het college worden gegeven. We zien onze positie als volgt:

 

De AHH verzamelt informatie en stemt af met andere adviesorganen van de gemeente. Signalen vanuit de samenleving worden beleidsmatig besproken en waar mogelijk/nodig vertaald en/of geïntegreerd in gevraagd en ongevraagd advies. In de loop van 2019 is de adviesraad verzocht een start te maken om de Cliëntenraad SoZaWe Noord Groningen te integreren. Dit zal in de loop van 2020 zijn beslag krijgen.

Individuele belangenbehartiging is geen taak voor de AHH. Dit neemt niet weg dat individuele burgers wel de weg moeten weten te vinden naar de adviesraa om hun mening en ervaringen of vragen en zorgen kenbaar te maken via haar website https://www.adviesraadhethogeland.nl/. De adviesraad benadert desbetreffende onderwerpen beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele belangenbehartiging. Indien nodig ondersteunt de adviesraad klantgroepen of vertegenwoordigers hiervan, door middel van adviezen naar het college van B&W.

 

 1. Samenstelling

Eind 2019 is het dagelijks bestuur (DB) uitgebreid met een 2e secretaris, te weten de heer Anne Griede. De AHH heeft daarvoor gekozen omdat de werkzaamheden, met de integratie van de Participatiewet, behoorlijk toe gaan nemen. In eerste instantie werd gedacht aan het aantrekken van een ambtelijk secretaris, echter de gemeente gaf aan daar geen capaciteit voor te hebben. De heer Griede was bereid een aantal extra taken op zich te nemen, zodat de secretariële werkzaamheden meer gespreid konden worden.

De adviesraad heeft ernaar gestreefd een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de nieuwe gemeente te realiseren en bestaat uit:

Egbert Kruidhof, Winsum, voorzitter (lid Dagelijks Bestuur);

Corrie Alblas, Bedum, secretaris (lid Dagelijks Bestuur)

Anne Griede, Uithuizermeeden, secretariële ondersteuning/social media (lid Dagelijks Bestuur);

Sietse Olinga, Winsum penningmeester (lid Dagelijks Bestuur);

Wim Verkerk, Winsum, lid;

Charlotte Lusink, Winsum, lid;

Dineke Mik, Wehe den Hoorn, lid;

Tia Dijkman, Bedum, lid;

Massoud Djabani, Bedum, lid;

Martine Bolt, Leens, lid.

 

 1. Doelstellingen en werkwijze

De veranderingen en ontwikkelingen rond de Wmo/Jeugd/Participatie vragen om een andere werkwijze van de AHH. In dit verslagjaar hebben de leden van de adviesraad besloten een keuze te maken uit de drie domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) om zich voor in te zetten. Dat zal in 2020 zijn beslag krijgen.

In 2016 is besloten te gaan werken met Kerngroepen. Dit zijn groepen die op onderwerp een aantal (maximaal 3) keren bijeenkomen met als resultaat een onderbouwd (gevraagd of ongevraagd) advies aan de gemeente te geven. In dit verslagjaar zijn er kerngroepen samengesteld voor de onderwerpen Jeugd, Gezondheid en Zorg en Inclusie. Daarnaast heeft de adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht aan B&W over de fysieke (on)toegankelijkheid van het zogenaamde ‘Zorgloket’.

 

3.1.  Kerngroepen

In dit verslagjaar is daadwerkelijk gestart met het samenstellen van kerngroepen, die moeten uitmonden in een doelgericht advies aan het `college van B&W.  Daarnaast kunnen potentiële leden zich via onze website https://www.adviesraadhethogeland.nl/, zodra een onderwerp bekend is, voor een kerngroep aanmelden.

Kerngroep Jeugd

Is (na opgave via de website) dit jaar bijeengeroepen op 4 juni. Alle deelnemers hebben het verslag ontvangen plus een uitnodiging voor nog een bijeenkomst in januari 2020 waarna een gemotiveerd advies aan B & W kan worden gegeven.

Kerngroep Inclusie

Onder leiding van R. Rijpma (strategisch adviseur) heeft de adviesraad meegedacht vorm te geven aan brede bijeenkomsten om op grond van een visiedocument te komen tot een beleidsdocument. Daartoe zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd  om gegevens te verkrijgen om dit beleid vorm te geven. In 2020 zullen nog twee bijeenkomsten worden georganiseerd die beter over het gebied van Het Hogeland zijn gespreid.

Kerngroep Gezondheidsbeleid

De adviesraad heeft samen met 8 inwoners van de gemeente Het Hogeland, in de vorm van een kerngroep meegedacht met het te vormen Gezondheidsbeleid 2020 – 2023.

In drie bijeenkomsten waarin een ieder op persoonlijke wijze zijn gedachten, ideeën, ervaringen en wensen kon uiten en de ambtenaren ons de ruimte gaven en reflecteerden op onze inbreng is het kader van het nieuwe beleidsstuk ontstaan. In de laatste bijeenkomst is het totale concept van Lokaal Positief Gezondheidsbeleid samen met ons besproken.

Ingezet wordt op:

 • Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving
 • Gezond opgroeien
 • Gezond meedoen.

 

3.2. Doelstellingen

Blijven ongewijzigd:

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies
 • De rol van adviseren en signaleren is een belangrijke taak voor ons als adviesraad maar ook het aanjagen en verbinden zien we als onze rol.
 • Als adviesraad willen we verbinding met onze doelgroepen. Daarvoor hebben we wel de juiste competenties nodig.
 • Als adviesraad willen we een bekend aanspreekpunt zijn.
 • Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk blijft onder de aandacht evenals Jeugd, Gezondheid en Zorg, Inclusie en Participatie.
 • Uitwerking integrale toegang: Wij blijven net als vele inwoners van Het Hogeland van mening dat het zorgloket niet alleen digitaal maar ook fysiek toegankelijk moet blijven.
 • Aandachtsveld: vluchtelingenwerk en inburgeraars (wordt meegenomen in het inclusiebeleid).

 

3.3. Werkwijze

Er is regelmatig (1 á 2 x per maand ) overleg geweest over lopende zaken tussen het dagelijks bestuur van de AHH en de betrokken ambtenaren van de sectie Welzijn.
De wethouders Rutgers en De Visser zijn eenmaal dit jaar bij het maandelijks overleg van de voltallige adviesraad aangeschoven. Daarnaast heeft het DB 1x overleg met hen gehad.
Enkele keren is een Nieuwsbrief uitgebracht over een actueel onderwerp. Deze is geplaatst in de Noorderkrant en in de Wiekslag en op onze website https://www.adviesraadhethogeland.nl/ en https://www.facebook.com/AdviesraadHetHogeland/.

 

 1. Vergaderingen en besproken onderwerpen

De AHH vergadert eenmaal per maand (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus) op vrijdagochtend afwisselend in het gemeentehuis in één van de oude gemeentes. Verspreid over het jaar hebben meerdere beleidsambtenaren en projectleiders in de reguliere vergaderingen van de adviesraad toelichting gegeven over (vorderingen op) hun beleidsterreinen. Vaste begeleider hierbij is Tina Bollin. Besproken onderwerpen zijn o.a. de veranderingen in de jeugdzorg, Wonen en zorg, de ontwikkelingen rond de huishoudelijke zorg, regiovervoer en verordening Wmo 2020, vrijwilligersbeleid, de communicatie over de veranderingen richting de cliënten en achterlopen op de planning van het gevraagde advies over Mantelzorg en de financiële consequenties die al deze ontwikkelingen met zich mee brengen. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van de behandeling Participatiewet en van de herijking van onze rol als adviesraad , waarmee

we een behoorlijk eind op weg zijn. Voor wat de betreft de Participatiewet is in de vergadering van december besloten dit met de huidige bezetting op te pakken. Daarvoor heeft de adviesraad besloten de aandachtsgebieden per persoon aan te passen wat in januari 2020 zijn beslag zal krijgen.

Tegelijkertijd zijn in de decembervergadering documentenbeheer en diverse stroomschema’s vastgesteld volgens welke wijze zal worden gewerkt. Dit betreft:

 • werkwijze Adviesaanvraag;
 • werkwijze Ongevraagd Advies;
 • werkwijze Postprocedure (onderdeel van documentenbeheer);
 • werkwijze Vergadering;
 • werkwijze Verslagen.

Door vast te houden aan deze stroomschema’s verwacht de adviesraad kort en bondig te werken.

 

 1. Bezoek congressen e.d. contact met burgers / professionals in kerngroepen /beleidsmedewerkers/dorpscoördinatoren

Congressen, studiebijeenkomsten, informatie-uitwisselingen die bezocht zijn door de gehele adviesraad of enkele leden:

Contact met diverse ambtenaren (DB)

Contact met verantwoordelijke wethouder (Kruidhof)

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Het Hogeland (Kruidhof en Olinga)

Kerngroep ‘Langer Thuis Wonen’ 19 februari (Verkerk)

Kerngroep ‘Langer Thuis Wonen’ 12 maart in Wehe den Hoorn (Verkerk)

‘Platform Hattinga Verschure’: 20 maart ‘De jonge mantelzorger’ (Dijkman)

‘Huis op maat’; 22 maart (Griede en Verkerk)

Overleg met Dorpscoördinatoren 25 maart

‘Langer Thuis Wonen’ 5 april voortgang Bijeenkomst kerngroep (Verkerk)

‘Client en Mantelzorger’ (Pijler Partners) 12 april (Mik)

‘Informatiebijeenkomst Gemeente & Adviesraad 17 april (div. leden)

‘Huis op maat’; 17 mei (Griede en Verkerk)

Overleg – 24 mei – met wethouders K. Rutgers (Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en aardbeving) en M. de Visser (Wmo, Wonen en Zorg, Participatie) (allen)

Kerngroep Jeugd op 4 juni (Bolt en Kruidhof)

Kerngroep Gezondheidsbeleid op 5 juni (Mik en Dijkman)

Kerngroep Vrijwilligersbeleid 20 juni brainstorm (Lusink)

Overleg regiovervoer; 27 juni (Alblas en Griede)

Kerngroep ‘Langer Thuis Wonen’ 28 juni voortgang (Verkerk)

Kerngroep Vrijwilligersbeleid 11 juli voortgang (Lusink en Verkerk)

Kerngroep ‘Vrijwilligersbeleid’  3 september, brainstorm (Lusink en Verkerk)

Kerngroep Gezondheidsbeleid, 4 september (Mik en Dijkman)

Gezondheidsdag 26 september (div. leden)

Bijeenkomst Inclusie 3 en 14 oktober (Dijkman en Djabani)

Bijeenkomst Positieve gezondheid 15 oktober (Dijkman en Mik)

Bijeenkomst Dementie 8  en 30 oktober (Verkerk)

Overleg met newsroom HHL; 31 oktober (Griede en Olinga)

Digitale toegankelijkheid van de gemeente door Zorgbelang (Dijkman en Mik)

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020; 12 november (Alblas en Griede)

Kerngroep ‘Vrijwilligersbeleid’ voortgang en afronding  19 november (Lusink en Verkerk)

Afronding kerngroep Gezondheidszorg 11 december (Dijkman en Mik)

VN-panel, deelname aan 5 vergaderingen (Lusink)

 

Uithuizen, 21 februari 2020

 

E. Kruidhof, voorzitter

Downloaden in PDF formaat
Top