Sociale woningbouw in relatie met jongere gehandicapten en ouderen met een beperking

Sociale woningbouw in relatie met jongere gehandicapten en ouderen met een beperking
Status: ongevraagd advies aan College van B&W gemeente Winsum
Datum: 8 december 2017

 

Noot: De WMO Adviesraad Winsum heeft eind 2017 een ongevraagd advies aan het college van de gemeente Winsum gegeven. Eind mei is hierop een formele reactie ontvangen. Omdat de WMO Adviesraad Winsum is opgegaan in de WMO Adviesraad Het Hogeland is dit advies en de officiële reactie op deze website geplaatst.

Inhoud

In november 2016 hebben wij in onze Nieuwsbrief medegedeeld dat onze aandacht uit gaat naar het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen met een badkamer en slaapkamer gelijkvloers zodat ook de senioren onder ons langer zelfstandig kunnen wonen.
Echter er zijn ook jongeren die behoefte hebben aan een dergelijke woning met mogelijk nog meer aanpassingen.

Zowel in oktober als november 2017 bereikten ons brieven die ons erop hebben gewezen dat het heel moeilijk is een aanpassing aan een bestaande woning in de sociale sector te verwezenlijken die het mogelijk maakt zich moeiteloos te kunnen bewegen met bijvoorbeeld een trippel- of rolstoel/smalle scootmobiel. Bovendien kan nauwelijks worden voorzien in een berging voor ruimte van een aangepaste fiets of scootmobiel in bestaande (sociale) woningbouw.

Bij een gemiddelde levensloopbestendige woning gaat veel aandacht uit naar de ouderen. Echter er wordt niet of nauwelijks geïnvesteerd in bewoning voor jongeren met een beperking.
Aandachtspunt hierbij is dat jongeren zich niet wel bevinden bij het wonen tussen alleen ouderen.

Het plan Munster en mogelijk het plan Centrum bieden aangrijpingspunten om dergelijke woningen op wellicht korte termijn in te passen.
Vraag hierbij is of de blijverslening hier ook van toepassing zou kunnen zijn.
De Wmo adviesraad verzoekt u om concreet samenwerking te zoeken en afspraken te maken met de woningbouwcorporatie (Wierden en Borgen) en met de projectontwikkelaar(s) een plan van eisen op te stellen. Dan kan zo snel als mogelijk tegemoet worden gekomen aan de dringende verzoeken (behoeften) van de mindervalide medemens in ons prachtige dorp Winsum.

Tot slot is een aandachtspunt voor u als bestuurders dat een van de schrijvers van de ons bereikte brieven deze problematiek heeft voorgelegd aan de Lucille Werner Foundation die dit intern gaat bespreken.

De Wmo adviesraad gaat er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest en is in afwachting van uw reactie.

Reactie

De gemeente heeft op 1 mei een officiële reactie gestuurd.

Top