Ongevraagd advies Jeugdzorg Het Hogeland

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Het Hogeland

 

 

Winsum, 21 februari 2020.

 

Betreft: Ongevraagd advies Jeugdzorg Het Hogeland.

 

 

Geacht college,

 

De afgelopen maanden hebben wij met ongeveer 40 inwoners, afgevaardigden uit het onderwijs en begeleidende instanties en enkele ambtenaren, gesproken over de Jeugdzorg en het Passend onderwijs.

Daarbij zijn drie urgente onderdelen aan de orde geweest:

1.     Preventie;

2.     Onderwijszorg (0-18jr);

3.     Transparantie (wie doet wat, waar en wanneer).

 

 

Preventie

Ten aanzien van preventie heeft de gemeente reeds stappen ondernomen voor wat betreft een ‘Kansrijke Start’ . Daarvoor is voor 2020 t/m 2023 subsidie gereserveerd.

Wij adviseren een doorstart te realiseren, waardoor de basis gecontinueerd wordt tot en met het achttiende jaar.

 

 

Onderwijszorg

Wij adviseren  voor elk kind een coach (1 op 1), dat schept vertrouwen en brengt structuur. Dus niet uit elke geleding dat nodig is een ander persoon. De coach stelt een plan op, waarbij hij wel contact en overleg met overige disciplines heeft.

Uit ervaring blijkt dat bij pubers geen collectieve coaching is gewenst en het is aan te raden meerdere evaluatiemomenten in te stellen.

Draag er zorg voor dat zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis onderwijs krijgen en de casemanager (coach) moet een duidelijke rol nemen in overleg met de scholen.

Wij vinden dat de Gemeente de contactpersoon moet zijn in plaats van de GGD/GGZ, want deze beide instellingen medicaliseren en dat is lang niet altijd nodig;

Daarnaast is het wenselijk om training voor docenten te realiseren op het gebied van GGZ (voor info en ervaring kijk bij de VW-Wij team van Groningen-stad). Realiseer samen met scholen een systeem voor deze problematiek.

Het is zeer van belang dat ouders volledig meewerken. Maar voor die dat niet willen, zoek naar een kansrijke route voor deze ouders.

Niet in de laatste plaats verdient het aanbeveling zowel logopedie als fysiotherapie aan te bieden op scholen PO en VO.

 

 

 

 

 

Transparantie

Het is van belang te zorgen voor ontschotting en integraliteit binnen de gemeentelijke afdelingen.

Vervolgens is communicatie van belang met alle scholen in plaats van een selectief aantal. Verder is het aan te raden een sociale kaart voor alle betrokken instanties te ontwikkelen (waar kan ik wie vinden) en stel evaluatie momenten in (bijv. elk half jaar). Bepaal hierbij wie de monitor is en wanneer de monitor plaats vindt en communiceer dat naar belanghebbenden.

Wij adviseren een project niet te groot aan te pakken, begin klein, leer ervan en bouw uit. Communiceer hierbij regelmatig over het hoe en waarom.

Het is belangrijk de rol van de casemanager helder te maken voor zowel ouders als het onderwijs. De casemanager dient pro-actief te werken ten aanzien van de school en het gezin.

Voor de complexe echtscheidingen, adviseren wij in te stappen bij Molendrift (Hanzehogeschool).

 

Uiteraard wil de Adviesraad Het Hogeland u toelichting geven op de hier gegeven adviezen.

Wij gaan ervan uit dat u uw beleid voor de korte en lange tijd kunt en wilt bijstellen , mede op basis van onze adviezen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Adviesraad het Hogeland

E.K. Kruidhof (voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top