Ongevraagd advies Jeugdzorg Het Hogeland

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Het Hogeland

 

 

Winsum, 21 februari 2020.

 

Betreft: Ongevraagd advies Jeugdzorg Het Hogeland.

 

 

Geacht college,

 

De afgelopen maanden hebben wij met ongeveer 40 inwoners, afgevaardigden uit het onderwijs en begeleidende instanties en enkele ambtenaren, gesproken over de Jeugdzorg en het Passend onderwijs.

Daarbij zijn drie urgente onderdelen aan de orde geweest:

1.     Preventie;

2.     Onderwijszorg (0-18jr);

3.     Transparantie (wie doet wat, waar en wanneer).

 

 

Preventie

Ten aanzien van preventie heeft de gemeente reeds stappen ondernomen voor wat betreft een ‘Kansrijke Start’ . Daarvoor is voor 2020 t/m 2023 subsidie gereserveerd.

Wij adviseren een doorstart te realiseren, waardoor de basis gecontinueerd wordt tot en met het achttiende jaar.

 

 

Onderwijszorg

Wij adviseren  voor elk kind een coach (1 op 1), dat schept vertrouwen en brengt structuur. Dus niet uit elke geleding dat nodig is een ander persoon. De coach stelt een plan op, waarbij hij wel contact en overleg met overige disciplines heeft.

Uit ervaring blijkt dat bij pubers geen collectieve coaching is gewenst en het is aan te raden meerdere evaluatiemomenten in te stellen.

Draag er zorg voor dat zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis onderwijs krijgen en de casemanager (coach) moet een duidelijke rol nemen in overleg met de scholen.

Wij vinden dat de Gemeente de contactpersoon moet zijn in plaats van de GGD/GGZ, want deze beide instellingen medicaliseren en dat is lang niet altijd nodig;

Daarnaast is het wenselijk om training voor docenten te realiseren op het gebied van GGZ (voor info en ervaring kijk bij de VW-Wij team van Groningen-stad). Realiseer samen met scholen een systeem voor deze problematiek.

Het is zeer van belang dat ouders volledig meewerken. Maar voor die dat niet willen, zoek naar een kansrijke route voor deze ouders.

Niet in de laatste plaats verdient het aanbeveling zowel logopedie als fysiotherapie aan te bieden op scholen PO en VO.

 

 

 

 

 

Transparantie

Het is van belang te zorgen voor ontschotting en integraliteit binnen de gemeentelijke afdelingen.

Vervolgens is communicatie van belang met alle scholen in plaats van een selectief aantal. Verder is het aan te raden een sociale kaart voor alle betrokken instanties te ontwikkelen (waar kan ik wie vinden) en stel evaluatie momenten in (bijv. elk half jaar). Bepaal hierbij wie de monitor is en wanneer de monitor plaats vindt en communiceer dat naar belanghebbenden.

Wij adviseren een project niet te groot aan te pakken, begin klein, leer ervan en bouw uit. Communiceer hierbij regelmatig over het hoe en waarom.

Het is belangrijk de rol van de casemanager helder te maken voor zowel ouders als het onderwijs. De casemanager dient pro-actief te werken ten aanzien van de school en het gezin.

Voor de complexe echtscheidingen, adviseren wij in te stappen bij Molendrift (Hanzehogeschool).

 

Uiteraard wil de Adviesraad Het Hogeland u toelichting geven op de hier gegeven adviezen.

Wij gaan ervan uit dat u uw beleid voor de korte en lange tijd kunt en wilt bijstellen , mede op basis van onze adviezen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Adviesraad het Hogeland

E.K. Kruidhof (voorzitter)


Reactie van de gemeente Het Hogeland

Datum:           16 september 2020

Uw brief van:   23 februari 2020

Ons kenmerk: Z.HHL.018725

Onderwerp:   Ongevraagd advies m.b.t. Jeugdzorg Het Hogeland

 

Beste heer Kruidhof,

Op 21 februari jl. heeft u een ongevraagd advies uitgebracht over Jeugdzorg in Het Hogeland. Op 29 april is het advies besproken in een telefonisch overleg tussen u en wethouder Rutgers. Afgesproken is dat er een schriftelijke reactie zou komen op uw advies. Onze reactie heeft een tijdje op zich laten wachten, waarvoor onze excuses.

Allereerst willen we de Adviesraad,  en specifiek de !eden van de Kerngroep Jeugd  bedanken voor de inspanningen die u heeft geleverd om twee keer een grote bijeenkomst te organiseren. Het resultaat mocht er zijn: ongeveer 40 inwoners, afgevaardigden uit het onderwijs en begeleidende instanties en gemeente zijn in gesprek gegaan hoe jeugdzorg op de volgende onderdelen beter georganiseerd kan worden: preventie, onderwijszorg, en transparantie. De betrokkenheid van iedere deelnemer was groot, wat volgens ons heeft geleid tot uw constructieve adviezen. In onderstaande paragrafen lichten we toe hoe we uw aandachtspunten hebben ingebed in ons  beleid.

Preventie
U beveelt aan om na 2023 ook door te gaan met het project Kansrijke Start, waarin de eerste duizend dagen van een kind centraal staan. Bij dit project hebben we er vertrouwen in dat het een duurzaam project is, dat ook na 2023 een meerwaarde zal hebben. Omdat we nog niet zo lang geleden begonnen zijn, is het echter nog wat voorbarig om te zeggen dat we er per definitie mee door gaan. Wat wij wel zien is de doorlopende lijn van dit project naar reguliere ondersteuning. Oat is ook een van de aandachtspunten van dit project.

Daarnaast ziet het college ook het belang van meer investeren in preventie en in de basisondersteuning. In de voorjaarsnota (vastgesteld begin juli 2020) zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld om hierin te investeren.

Onderwijs-zorg
Ook op het gebied van onderwijs-zorg investeert het college extra. U draagt verschillende oplossingen aan die te maken hebben met snel er bij zijn, korte lijnen en het  demedicaliseren van problemen. Wij zien dit ook als belangrijke verbeterpunten in de relatie met het onderwijs. In de gesprekken die we voeren met onderwijsbesturen en de besturen van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is dit een belangrijk aandachtspunt, omdat een verbeterde samenwerking inspanningen van beide kanten vereist.

Een praktische uitkomst van de eerste door u georganiseerde bijeenkomst is dater contact  is gelegd tussen een school en de gemeente om een lnterne Rebound vorm te geven. De gemeente heeft hiervoor een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld. Vanaf komend schooljaar  implementeert de school de lnterne Rebound structureel. Als gemeente kijken we nu welke vormen van jeugdhulp daaromheen in de school gegeven kan worden. Dit zien we als een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tot stand is gekomen en verder wordt uitgebouwd.

Transparantie
U geeft aan dat de gemeente moet streven naar ontschotting en integraliteit tussen gemeentelijke afdelingen. Ook is het van belang te streven naar communicatie naar alle scholen. We geven hier uitvoering aan door op elke school een schoolcontactpersoon te benoemen. Ook adviseert u met kleine projecten te beginnen, en later uit te rollen. De totstandkoming van de hierboven genoemde lnterne Rebound is hier een voorbeeld van, en deze methodiek gaan we waar nodig meer toepassen. Wat betreft het volgen en evalueren heeft dit ook onze aandacht. Sommige projecten zullen worden gevolgd door de regionale Transformatieagenda Jeugd, en andere projecten komen weer terug in de monitor Sociaal Domein. Ook de complexe echtscheidingsproblematiek heeft onze aandacht: we zijn kritisch aan het kijken welke vormen van ondersteuning past bij onze inwoners.

We verwachten dat we u met deze reactie een antwoord hebben gegeven op de vraag op welke manier we uw adviezen tot uitvoering brengen. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. R. van Nuil, beleidsadviseur Sociaal Domein via r.vannuil@hethogeland.nl of 088 345 8892.

Met vriendelijke groet,

 

College van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland,

 

H.J. Bolding Burgemeester                                                P.P.M. van Vilsteren Gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

 

 

Top