Ongevraagd advies als gevolg van voorgenomen bezuinigingen

Ongevraagd advies aan het College van B&W Gemeente Het Hogeland.

 

Betreft de voorgestelde opties om financieel te bezuinigen.

 

Geacht College van B&W van de gemeente Het Hogeland,

 

De Adviesraad Het Hogeland (AHH) heeft vanuit de persberichten van de Gemeente Het Hogeland  kennis genomen van de voorgestelde opties om de financiële tekorten op de gemeentelijke begroting te beperken.

In de voorgestelde opties worden ook genoemd bezuinigingen op het terrein van Wmo, participatiewet en Jeugdzorg. Kortom, veelal de “zwakkeren” in onze samenleving.

De AHH maakt zich ernstig zorgen over deze bezuinigingen. De kwaliteit van de zorg op deze terreinen staat al onder grote druk. De niet gewenste effecten in deze zijn dat er door bezuinigingen nieuwe en wellicht grotere problemen ontstaan. Uiteraard kan op deze terreinen gezocht worden naar verbetering en controleerbare inzet van hulpverlening. Daartoe heeft de AHH al eerder een ongevraagd advies gegeven.

Ook is de AHH van mening dat bezuinigingen elders kunnen worden gezocht, bijvoorbeeld bij de plannen voor het realiseren van grote projecten door de gemeente of binnen de eigen organisatiestructuur. Soms moet je in tijden van krapte ambitieniveaus bijstellen.

Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat is een duidelijke zaak.

Indien in de komende maanden wordt gesproken over bezuinigingen op Wmo/Jeugdzorg/participatie dan vertrouwt de AHH erop dat het College van B&W in een vroeg stadium de AHH bij het maken van de keuzes consulteert.

De AHH is daar zeer toe bereid.

 

Egbert K. Kruidhof,

voorzitter Adviesraad Het Hogeland


Reactie van de gemeente:

Datum: 30 september 2020
uw brief van: 3 augustus 2020
ons kenmerk: Z.HHL.O27381
onderwerp: Ongevraagd advies

Geachte leden van Adviesraad Het Hogeland,

Begin augustus stuurde u ons een ongevraagd advies over de voorgestelde opties om te
bezuinigen.
U geeft hierin aan dat u zich ernstige zorgen maakt over deze bezuinigingen en over de
gevolgen hiervan voor de kwetsbare inwoners. Ook bent u van mening dat bezuinigingen
elders kunnen worden gezocht, bijvoorbeeld bij de plannen voor grote projecten of binnen de
gemeentelijke organisatiestructuur. Ten slotte geeft u aan dat u advies wilt geven op verdere
keuzes die nog gemaakt moeten worden en dat u hierbij betrokken wilt worden.

Allereerst danken wij u voor uw advies. Wij waarderen uw betrokkenheid bij dit onderwerp.
Wij begrijpen uw zorgen over de bezuinigingen en het effect hiervan op de meest kwetsbare
inwoners.
Het college heeft de gemeenteraad begin september met de Bouwstenennotitie een aantal
scenario’s voorgelegd met verschillende bezuinigingsopties. Hierbij stelde het college voor
niet alleen te bezuinigen op het Sociaal Domein, maar ook op andere onderwerpen zoals
bijvoorbeeld efficiency, het dorpenbudget en ondernemersfonds, infrastructurele werken,
gemeentelijk vastgoed en woon- en werkregeling personeel. De bezuinigingsvoorstellen
omvatten meer dan alleen het Sociaal Domein en regelingen voor de meest kwetsbare
inwoners.

Begin september heeft de gemeenteraad over deze bezuinigingsvoorstellen gesproken bij de
behandeling van de Bouwstenennotitie. Ook de gemeenteraad had zorgen over de gevolgen
van de bezuinigingen voor inwoners met een laag inkomen. De gemeenteraad heeft
aangegeven de bijdrage voor inwoners vanuit het participatiefonds niet te willen verlagen en
niet te willen bezuinigen op de individuele inkomenstoeslag. Het college heeft de opdracht
gekregen deze voorgestelde bezuinigingen anders in te vullen. Deze twee maatregelen die
de kwetsbare inwoners raken, zijn hiermee van de baan.

De financiële kaders zijn nu bekend. Hoe we de bezuinigingen daadwerkelijk vormgeven,
daar gaan we ons de komende maanden mee bezig houden. We zullen de
bezuinigingsvoorstellen in 2020 en 2021 verder moeten invullen. Concreet gaat het dan om
de bezuiniging op het Sociaal Domein (excl. Jeugdzorg) van 197.000 euro en de bezuiniging
op bijzondere bijstand van 302.000 euro. Daarnaast voorzien we een jaarlijkse stijging van
de kosten van de Wmo. Deze stijging zullen we op de een of andere manier moeten zien op
te vangen. Hoe dat zou kunnen, gaan we verder uitwerken. Voor het minimabeleid gaan we
voor 2021 een nieuw uitvoeringsplan opstellen. Hierin moeten we een aantal keuzes maken
zodat we binnen het beschikbaar gestelde budget blijven. Voor jeugdzorg hebben we
afgelopen jaar al een aantal beheersmaatregelen voorgesteld die we de komende periode
implementeren en monitoren. Andere ontwikkelingen betreffen het opstellen van een
programma Transformatie Sociaal Domein waarmee we een aantal ontwikkelingen hopen te
versnellen.

Wij willen nadrukkelijk benoemen dat wij uw input in deze trajecten zeer waardevol vinden.
We maken daarom graag afspraken met u over hoe wij u het beste zo vroeg mogelijk kunnen
betrekken bij deze uitwerkingsvraagstukken. Tijdens het gesprek dat u onlangs heeft gehad
met Mariette de Visser en Kristel Rutgers is dit ook aan de orde geweest. Belangrijk hierbij is
dat we u als adviesraad vroegtijdig betrekken, met een duidelijke adviesvraag en dat we
ervoor zorgen dat aan het eind van het proces nogmaals helder wordt teruggekoppeld welke
keuzes gemaakt zijn waarbij, uw input is meegewogen. Op die manier hopen wij dat u uw rol
als adviesorgaan voor het college B & W goed kunt invullen. De ambtenaren die met de
verschillende uitwerkingsvraagstukken bezig zijn nemen contact met u op om werkafspraken
te maken.

We hebben ook afgesproken dat we over drie maanden weer een gesprek hebben. We
kunnen dan de stand van zaken van de uitwerkingen bespreken en ook kijken of de processen
goed lopen en de samenwerking op deze vraagstukken goed tot stand is gekomen. Ons
secretariaat neemt contact met u op om deze vervolgafspraak in te plannen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
H.J. Bolding                                                                          P.P.M. van Vilsteren
Burgemeester                                                                      Gemeentesecretaris

Top