Gevraagd advies op de woonvisie

Woonvisie het Hogeland.

Reflectie en advies op deze nota.

 

Reflectie.

Deze visienota is zeer uitvoerig en behelst een breed scala aan onderwerpen en invalshoeken die te maken hebben met ‘wonen’. Wonen is van ons allemaal. De gemeente, woningbouwcoöperaties, Zorgpartijen en natuurlijk ‘de burger’ ze hebben allemaal te maken met dit onderwerp.

 

Het realiseren van huisvesting voor burgers en (zorg-)organisaties is complex. Het is een kunst om tot een mooi resultaat te komen. Zeker omdat er naast de Woonvisie nog andere beleidsterreinen zijn waarmee afstemming nodig is.

Hierin ligt ook onze eerste zorg. De nota legt de benodigde puzzelstukjes goed op tafel, maar hoe verder? Wij begrijpen dat vanuit deze visie gewerkt wordt aan strategische plannen om vandaar uit tot uitvoering te komen. Hoe gaat u dit aanpakken? Dit wordt niet geheel duidelijk. De gemeente wil niet optreden als de sturende partij. Plannen moeten van onderaf komen. De gemeente wil randvoorwaarden scheppen en een stimulerende rol spelen in het geheel met dit visieplan als uitgangspunt. (een plan opgesteld door KAW).

 

Wij denken dat de rol van de gemeente groter moet zijn. De uitvoering aan ‘de markt’ over laten en/of aan de burger, daar geloven wij niet in. De adviesraad gaat voor het belang van de (kwetsbare-) burger. Burgers die vanwege hun (psychische-)gezondheid, sociale of financiële problematiek, moeite en beperkingen hebben om mee te doen en om hun plaats in te nemen binnen de samenleving.

Zij hebben juist belang bij een toegankelijk dorp met een goede bereikbaarheid en de juiste basisvoorzieningen. Zij hebben belang bij een passende en betaalbare woning.

Het vraagt een stevige regie van de gemeente om er voor te zorgen dat deze kwetsbare groep binnen ons Hogeland goed kan wonen en leven.

 

Adviezen:

1. Kwetsbare burger en duurzaamheid.

In de visienota gaat u ook niet voorbij aan de KWETSBARE BURGER, maar wij willen dat u daar extra op in zet. Voorbeeld: u wilt u sterk maken om aan de slag te gaan met DUURZAAMHEID. Het is een gegeven dat juist de burger met de kleine portemonnee vaak in een huur of koopwoning woont waar qua duurzaamheid nog veel te behalen is. Maak er een speerpunt van om dit juist haalbaar te maken voor deze doelgroep. Zorg dat ondersteunende subsidies/middelen juist bij hen terecht komen. Neem hen bij de hand door de wirwar van complexe regels.

Veel huurwoningen van 40 jaar en ouder worden verkocht. Waarom niet verduurzamen en behouden voor de sociale woningmarkt?

 

2. Leefbaarheid van de dorpen.

Dit onderwerp komt aan de orde in deze nota. Wij hechten er aan dat u ook duidelijker inzet op dit onderwerp. Het gaat niet zo goed met de participatiesamenleving. U wilt hier hoog op blijven inzetten, maar het is inmiddels duidelijk dat er nog geen sprake is van een groot succes op dit punt. Nog steeds kunnen alle burgers niet mee doen. Burgerkracht komt niet vanzelf.

Een stimulerende woonomgeving is belangrijk. Dit gaat niet vanzelf. NEEM DE REGIE ALS HET GAAT OM HET CREËREN VAN STEUNPUNTEN IN DE DORPEN. Buurthuizen die multifunctioneel kunnen worden gebruikt voor ontspannend, samenbindende activiteiten, maar ook als ‘gemeenteloket’ of ’zorgpunt’ waar zorg en welzijnsorganisatie in gezamenlijkheid gebruik van kunnen maken om zorg dicht bij de burger te kunnen organiseren. (zorgproof?)

Zorg voor leefbare dorpen en maak duidelijk wat burgers per dorp kunnen verwachten en wat niet. De rol van de dorpscoördinatoren is hier belangrijk in. Een bezuiniging van 50% op de dorpsbudgetten helpt hier niet echt bij.  De woningcoöperaties kunnen ook een grotere bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving. Voorbeeld: De wijk Ripperda en de bloemenbuurt in Winsum zien er niet aantrekkelijk uit.

 

3. Burgerkracht en burgerinitiatieven.

De kosten gaan  voor de baat. Het is goed om in te zetten op burgerkracht, maar het is geen kunstje. De burger betrekken bij het verbeteren van de woonomgeving en het versterken van de onderlinge banden vraagt veel tijd, maar ook begeleiding en duidelijke kaders. Zet hier op in! Investeer. Burgers hebben vaak een concrete woonvraag. Het meewerken aan het ontwikkelen van een wooninitiatief  vraagt veel inzet en vaardigheden. Voor veel burgers geen optie.

 

4. Wonen en zorg.

We hebben  het gehad over de leefbaarheid in de dorpen. ‘Wonen en zorg’ zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zijn ook onderwerpen die je niet geheel aan de burger of andere partijen kunt overlaten. We vragen u ook hierbij DE REGIE TE NEMEN. Het gaat er niet om dat de gemeente alles moet gaan bepalen, maar wel dat ze het voortouw neemt en de begeleiding pakt bij dit moeilijke onderwerp. De gemeente kan partijen bij elkaar brengen, het gesprek op gang  brengen om tot verbetering van het woonzorgaanbod te komen. De nota laat veel cijfers zien die vragen om een verdere uitwerking. Casus besprekingen tussen burgers, de gemeente, zorg en welzijnsinstellingen e.d. kunnen richting geven aan plannen en gezamenlijk gedragen oplossingen. Ouderen blijven langer thuis wonen en mensen met een beperking hebben steeds meer een eigen woning.

Om tot passende woningbouw te komen voor alle doelgroepen is het belangrijk om met hen het gesprek aan te gaan. Bij nieuwbouw is het van belang dat de gemeente bewaakt dat huizen voldoen aan de eisen van ‘geboden toegang’, zodat er minder aanpassingen nodig zijn bij specifieke zorg.

Ook bij dit onderwerp is het van belang dat de gemeente de kwetsbare burger voor ogen houdt.

Wanneer je geen geld hebt of zorgbehoeftig bent dan is er ondersteuning nodigt op maat.

Voor mensen met een beperking zal altijd meer inspanning moeten worden verricht om tot een geschikt woonaanbod te komen. Wij verwachten dan ook een grote inspanning van de gemeente om tot goede oplossingen te komen. Noem het maar ‘positieve discriminatie’.

In de nota wordt gesproken over mensen met een beperking en dat ze een andere ‘leefstijl’ kunnen hebben dan passend is bij een ’gewone’ woonstraat. Haal deze zin er maar uit. Het hebben van een zorgvraag is iets anders dan een ‘leefstijl’.

 

5. Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Starters en ouderen zijn belangrijke doelgroepen op onze woningmarkt, maar zijn niet altijd draagkrachtig om een huur of koophuis te kunnen betalen of ze zijn niet beschikbaar. Breng scherper in beeld wat er aan woningen/appartementen nodig is per dorp voor ouderen. Wij denken dan ook vooral aan sociale huurwoningen.

 

6. Samenvoeging eerdere visiedocumenten.

Betrek bij het uitvoering geven aan deze woonvisie ook het Visiedocument   ‘wonen en zorg’ van de gemeente Winsum uit 2016. U noemt onderwerpen uit dit document zoals ‘huis op maat’. Belangrijk om in te blijven zetten op het tijdig na denken van burgers over de woonsituatie. Voldoet de woning nog? Zijn aanpassingen nodig?. Laat hier voortdurend voorlichting over geven o.a. in samenhang met de seniorenvoorlichters.

Daarnaast valt ons op dat bij het schrijven van nieuwe visiedocumenten eerder genoemde onderwerpen soms maar zo zijn verdwenen en dat evaluatie van het vorige beleid niet heeft plaats gevonden.

 

Samenvattend.

In deze nota worden veel onderwerpen genoemd die er toe doen, maar de adviesraad:

-ziet graag een concrete uitwerking. Probeer alle onderwerpen en aspecten maar eens in

één tekening samen te brengen? Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe?

-vraagt tempo te maken met de uitvoering van dit beleid. Aan de slag. Niet blijven

hangen in intenties.

-ziet een belangrijke regierol voor de gemeente weggelegd, naast de rol van kaders scheppen, stimuleren, faciliteren. Laat de gemeente zorgen voor een klimaat en een positieve voortrekkersrol waardoor alle andere benodigde partijen mee doen  om tot een mooi resultaat te komen.

-vraagt nadrukkelijk om bij de uitvoering van dit beleid de kwetsbare burger op alle mogelijke manieren te ondersteunen zodat zei mee kunnen doen.

-vraagt de gemeente om er alles voor te doen om de mooiste dorpen van Nederland te hebben.

Dat doe je door extra in te zetten op het versterken van de kracht en positie van kwetsbare mensen  en hen waar nodig financieel of op andere wijze te ondersteunen.

Winsum, 15 januari 2021

Namens de Adviesraad Het Hogeland

E.K. Kruidhof, voorzitter

Top